Velkommen til Nymånen 2020-21!

Her kan I få svar på diverse spørgsmål om vores kommende arbejde i Nymånen. Skulle

I have spørgsmål, som I ikke kan finde svar på, så spørg endelig!

Vores fokusområder udover undervisning er:

● De 4 søjler

● Læring

● Fællesskab og demokratiforståelse

● Engagement

● Udvikling

● Selvværd

● Trivsel og sundhed

Endvidere arbejder vi udfra en værdiholdning, der er beskrevet i vores begreb “de fire

søjler”; det emotionelle, det fagfaglige, den socialt­faglige og den kreativt­faglige.


De fire søjler

I Nymånen arbejder vi i undervisningen og i hele skoletiden med det hele barn.

Skemaet er delt op i fag, hvor vi fokuserer på den fag­faglige undervisning​, og i alle

fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt­faglige,

emotionelt­faglige og kreativt­faglige udvikling hos børnene. Det gør vi bl.a. på

følgende måde:

Den socialt­faglige søjle:​Gruppearbejde, klassens time, samarbejde mellem

eleverne, fællesmøder, pige-­ og drengemøder, ture ud af huset, AKT-­aktiviteter og

cooperative learning.

Den emotionelt­faglige søjle:​Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser

og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og

konflikthåndtering. Fokus på trivsel; individuelle elevsamtaler.

Den kreativt­faglige søjle:​Arbejdet med elevproducerede tekster, rollespil, teater,

arbejdet med f.eks. billedanalyser i danskundervisningen, billedkunst i diverse

emneuger og alternative uger.

Legegrupper
Opdragelse til fællesskabet er en vigtig del af skolens pædagogiske linje, da alle voksne og børn skal kunne omgås og have udbytte af indbyrdes samvær på i mange forskellige relationer og organisationsformer. Konkret betyder det, at eleverne og de voksne skal lære hinanden at kende ikke bare på skolen, men også i de familiemæssige rammer. Det er vores erfaring, at de klasser hvor forældrene kender hinanden og har det sjovt også er de klasser der klarer sig bedst socialt. Derfor er legegrupper en obligatorisk del af vores pædagogik i 0.- 5.klasse. Lærerne har ansvaret for, at alle elever placeres i legegrupper, og forældrene påtager sig ansvaret for at bakke op om initiativet og skabe gode rammer for samvær i lege- grupperne. I Nymånen er det en tradition, at forældrene udarbejder legegrupper i samarbejde med klasselæreren.

Hvordan arbejder vi?
Vi har klasseundervisning i følgende fag; dansk, engelsk, fransk, matematik, science, kulturfag og idræt.
I værkstedstimerne og i alternative uger arbejder vi på tværs af klasserne i Nymånen. Desuden samarbejder eleverne også løbende i større og mindre grupper samt arbejder individuelt, når det er mest hensigtsmæssigt.


Hvorfor arbejder vi sådan?

Al vores undervisning udspringer af skolens værdigrundlag om at arbejde med det hele

menneske gennem ligelig vægtning af de 4 søjler: det fagfaglige, det socialt faglige, det

emotionelt faglige og det kreativt faglige, som før beskrevet.

Vi arbejder mest klassevis, hvor eleverne skal være i deres alderssvarende klasse, for

at de har en base og et tilhørsforhold til en lidt mindre gruppe elever.

I f.eks. vores alternative uger vil vi også arbejde i grupper på tværs af klasser, alder og køn, hvor der bliver taget hensyn til elevernes udviklingstrin, forskellige former for samarbejde og deres sociale kompetencer.

Her i Nymånen arbejder vi på, at eleverne får mere og mere ansvar for egen og andres trivsel og læring.

Frikvarterer
Alle børn skal være ude hele året i 10-pausen og i 12-pausen. 


Hvad er værksted?

I værkstedstimerne arbejder vi kreativt og praktisk musisk. Vi vægter elevernes medskaben højt. Vi arbejder med tydelig målsætning, så eleverne ved, hvad de skal lære og hvorfor.

I år undervises der i Programering ,billedkunst, hjemkundskab og musik. Eleverne roterer, så man kommer til at have alle tre værksteder i løbet af året.

Værkstedslærerne er Jesper, Mercy,Richard og Helene. 


Hvad er Kulturfag?

Udover de almindelige skoletimer, har vi det vi kalder Kulturfagstimer​, hvor vi

arbejder med emner, som indeholder flere fag på en gang. Kulturfag rummer fagene

historie, religion og samfundsfag. Det vil variere fra forløb til forløb hvilket/hvilke fag,

der er i fokus. Emnerne for i år kan findes under årsplaner.


Hvad er science?

I faget science arbejder vi også med emner, som indeholder flere fag på en gang.

Science rummer fagene; biologi, natur/teknik og geografi.


Hvad er alternative uger?

I løbet af skoleåret har vi 4 perioder, hvor vi primært fokuserer på et­/to fag eller emne. På den måde kan vi arbejde mere i dybden med faget eller emnet.


Anden alternative uge er sportsugen., den tredje alternative uge er Juleemneugen. og den fjerde alternative uge er placeret i uge 6.

Det almindelige skema er i disse perioder opløst, og man har kun undervisning i det pågældende emne/ fag.

Mødetiderne er; mandag, onsdag og fredag 8.30 - ­12, tirsdag ­og torsdag 8.30 ­ - 14.00.


Hvad er Emneuger?

To gange om året har vi emneuger, hvor vi arbejder på tværs af alle klasser

på skolen.


Hvad er klassens time og fællesmøder?

Det er vigtigt at blive hørt og få diskuteret emner, som er vigtige for trivslen i klassen og

den enkeltes ve og vel.

Derfor holder vi hver uge Klassens time. En gang om måneden holder vi fællesmøde for hele Nymånen, hvor vi ligeledes diskuterer vigtige emner, synger sange eller informerer børnene om vigtige beskeder.


Hvem er lærerne i Nymånen?

Helene ​er klasselærer i 5. klasse 

Jesper ​er klasselærer i 4. klasse

Mercy ​er klasselærer i 3. klasse


Hvornår er der lejrskole?

Lejrskoleugen ligger i uge 21 og går til Køge.


Hvad skal der være i skoletasken?

Der skal en solid madpakke med i skoletasken, som kan holde til en hel skoledag. For

hvis hjernen skal arbejde på højtryk, har den brug for en masse energi! Slik, sodavand,

tyggegummi o.lign. er ikke tilladt på skolen  kun ved særlige lejligheder fx.

fødselsdag el. lign.. Har man det med til hverdag, bliver det smidt ud.

Eleverne skal medbringe penalhus​, hvor de har blyanter, farver, viskelæder, lineal,

vinkelmåler, blyantspidser og passer. Eleverne ​skal ​anskaffe sig engelsk/dansk og

dansk/engelsk ordbøger ​(det er fint med en miniudgave eksempelvis ”GADs lille grå”),

som de vil få brug for i engelskundervisningen.


Hvad er dukseordningen?

Eleverne er sammen i små hold/to og to, hvor de skiftevis sørger for at feje klassen,

gangen og samler papir op på toiletterne og tørrer borde af. Det tager ca. et kvarters tid

og herefter gives der point for, hvor godt arbejdet er udført. Pointene tælles op sidst på

skoleåret og vinderklassen får en hyggeudflugt i præmie. Vi forventer, at alle eleverne

deltager, når det er deres tur.


Hvad skal man gøre med sin mobil?

Man må ikke have sin mobiltlf. fremme i undervisningstiden ­medmindre, at den skal

bruges i undervisningsøjemed, ­da det ikke er hensigtsmæssigt, at eleverne løser

konflikter ved at ringe hjem i skoletiden. Der er desuden en risiko for, at mobilen kan

blive stjålet. Derfor tilbyder vi at samle mobiltelefonerne dagligt ind og låse dem ind i

teamlokalet, indtil eleverne har fri. Hvis I har brug for at komme i kontakt med jeres barn

i løbet af skoledagen, kan I ringe til kontoret (3535-4501). Skolen kan kun påtage sig ansvaret for mobiltlf. når den er i vores varetægt. Vælger eleven at beholde den selv, er det på eget ansvar.


Hvorfor er forældrearrangementer så vigtige?

For at samarbejdet og sammenholdet mellem børnene skal være godt, er det vigtigt, at

forældrene også kender hinanden. Vi inviterer jer derfor til Forældrekaffe ​3 morgener i

løbet af skoleåret. Forældrekaffe er et slags åbent hus arrangement, hvor I kan få

mulighed for at lære de andre forældre og børn lidt bedre at kende og se forskellige

udstillinger af, hvad vi laver i Nymånen.


 

Hvordan og hvornår kan lærerne kontaktes?

Lærerne kan kontaktes indtil kl. 16 på telefonen, men I er også velkomne til at skrive en

mail. De fleste vigtige oplysninger fra Nymånens lærere sendes pr. mail, så det er en

god idé at tjekke mail hver dag. De fleste informationer ligger desuden på skolens

hjemmeside www.norrebro­lilleskole.dk


Vi glæder os til et spændende skoleår og et positivt og konstruktivt samarbejde med jer

og jeres børn!


Med venlig hilsen

Nymånens lærere