Velkommen til Nymånen 2021-22!

Her kan I få svar på diverse spørgsmål om vores kommende arbejde i Nymånen. Skulle

I have spørgsmål, som I ikke kan finde svar på, så spørg endelig!

Vores fokusområder udover undervisning er:

 • ● Læring
 • ● Fællesskab og demokratiforståelse
 • ● Engagement
 • ● Udvikling
 • ● Selvværd
 • ● Trivsel og sundhed

Endvidere arbejder vi udfra en værdiholdning, der er beskrevet i vores begreb “de fire

søjler”; det emotionelle, det fagfaglige, den socialt­faglige og den kreativt­faglige.

De fire søjler

I Nymånen arbejder vi i undervisningen og i hele skoletiden med det hele barn.

Skemaet er delt op i fag, hvor vi fokuserer på den fag­faglige undervisning (den fagfaglige søjle)​, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt­faglige,

emotionelt­faglige og kreativt­faglige udvikling hos børnene. Det gør vi bl.a. på

følgende måde:

Den socialt­faglige søjle: 

Vi arbejder blandt andet på følgende måder; gruppearbejde, klassens time, samarbejde mellem eleverne, fællesmøder, ture ud af huset, AKT-­aktiviteter og forløb, cooperative learning strukturer mv.

Den emotionelt­faglige søjle:​

Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering samt. fokus på trivsel ved individuelle elevsamtaler.

Den kreativt­faglige søjle:​

Vi arbejder med elevproducerede produkter, rollespil, teater, arbejdet med f.eks. billedanalyser i danskundervisningen, billedkunst i diverse emneuger og alternative uger.

Temaer
De overordnede temaer på hele skolen er igen i år “identitet”, “verden”, “kultur” og “demokrati”, som vi kommer til at arbejde med i løbet af de forskellige perioder.

Legegrupper

Opdragelse til fællesskabet er en vigtig del af skolens pædagogiske linje, da alle voksne og børn skal kunne omgås og have udbytte af indbyrdes samvær på i mange forskellige relationer og organisationsformer. Konkret betyder det, at eleverne og de voksne skal lære hinanden at kende ikke bare på skolen, men også i de familiemæssige rammer. Det er vores erfaring, at de klasser hvor forældrene kender hinanden og har det sjovt også er de klasser der klarer sig bedst socialt. Derfor er legegrupper en obligatorisk del af vores pædagogik i 0.- 5.klasse. Lærerne har ansvaret for, at alle elever placeres i legegrupper, og forældrene påtager sig ansvaret for at bakke op om initiativet og skabe gode rammer for samvær i lege- grupperne. I Nymånen er det en tradition, at forældrene udarbejder legegrupper i samarbejde med klasselæreren.

Hvordan arbejder vi?
Vi har klasseundervisning i følgende fag; dansk, engelsk, fransk, matematik, science, kulturfag og idræt.

I værkstedstimerne og i alternative uger arbejder vi på tværs af klasserne i Nymånen. Desuden samarbejder eleverne også løbende i større og mindre grupper samt arbejder individuelt, når det er mest hensigtsmæssigt.

Hvorfor arbejder vi sådan?

Al vores undervisning udspringer af skolens værdigrundlag om at arbejde med det hele

menneske gennem ligelig vægtning af de 4 søjler: det fagfaglige, det socialt faglige, det

emotionelt faglige og det kreativt faglige, som før beskrevet. Vi arbejder mest klassevis, hvor eleverne skal være i deres alderssvarende klasse, for at de har en base og et tilhørsforhold til en lidt mindre gruppe elever. I f.eks. vores alternative uger vil vi også arbejde i grupper på tværs af klasser og alder, hvor der bliver taget hensyn til elevernes udviklingstrin, forskellige former for samarbejde og deres sociale kompetencer. Her i Nymånen arbejder vi på, at eleverne får mere og mere ansvar for egen og andres trivsel og læring.

Frikvarterer

Alle børn skal være ude hele året i 10-pausen og i 12-pausen. 

Hvad er værksted?

I værkstedstimerne arbejder vi kreativt og praktisk musisk. Vi vægter elevernes medskaben højt. Vi arbejder med tydelig målsætning, så eleverne ved, hvad de skal lære og hvorfor.

Værkstedslærerne i år er Jesper, Mercy, Anja R og Richard. 

Værkstederne og holdene er struktureret således at hvert hold af elever kommer til at deltage på ét værksted én gang i løbet af året. Første værksteds gang er tirsdag i uge 33 hvor eleverne fordeles på de forskellige hold og hører om værkstederne. Værkstedstimerne ligger tirsdag efterfølgende. 

I år udbydes værkstederne: logik og programmering, billedkunst, madkundskab og musik. 

Hvad er Kulturfag?

Udover de almindelige skoletimer, har vi det vi kalder Kulturfagstimer​, hvor vi

arbejder med emner, som indeholder flere fag på en gang. Kulturfag rummer fagene

historie, religion og samfundsfag. Det vil variere fra forløb til forløb hvilket/hvilke fag,

der er i fokus. Emnerne for i år kan findes under årsplaner.

Hvad er science?

I faget science arbejder vi også med emner, som indeholder flere fag på en gang.

Science rummer fagene; biologi, natur/teknik og geografi. Emnerne for i år kan findes under årsplaner.

Hvad er alternative- og emneuger?

I løbet af skoleåret har vi nogle alternative uger. I disse uger arbejder klasserne tværs i Stjerneskuddet. To gange i løbet af året har vi emneuger, hvor vi arbejder på tværs af alle klasser på skolen. Mødetiderne i både alternative- og emneuger er; mandag, onsdag og fredag 8.30 - ­12, tirsdag ­og torsdag 8.30 ­ - 14.00.

Alternative- og emneuger fordeler sig i år således: 

- bemærk venligst, at alternative uger kan omdannes til almindelig undervisnig hvis dette besluttes af teamet.

 

Uge 32: Klasselærerdage mandag og tirsdag

Uge 37: Alternative dage onsdag, torsdag og fredag

Uge 41: Emneuge på hele skolen

Uge 48: Alternativ uge - juleuge

Uge 6: Alternative dage - onsdag, torsdag og fredag

Uge 12: Emneuge på hele skolen
Uge 19: Sheltertur nymånen onsdag til torsdag

Uge 24: Alternativ uge

Uge 25: Klasselærerdage torsdag og fredag

 

Programmet for uge 32 er flg.:

Mandag 9/8 kl. 8.30 - 12.00: 

 • Velkommen tilbage fra sommerferie
 • Morgenmad i respektive klasser
 • Lave navneskilte til din egen kasse + tage billeder 

Tirsdag 10/8 kl. 8.30 - 14.00: 

 • Hele nymånen laver portrætter
 • Trinkontrakter
  • Ekstraordinært gangmøde

Onsdag 12/8 kl. 8.30 - 12.00:

 • Samarbejdsstaffet på Hans Tausen

Torsdag 

 • Dagen følger klassens normale skema

Fredag

 • Dagen følger klassens normale skema

Hvad er klassens time og gangmøder?

Det er vigtigt at blive hørt og få diskuteret emner, som er vigtige for trivslen i klassen og

den enkeltes ve og vel.

Derfor holder vi hver uge Klassens time. En gang om måneden holder vi gangmøde for hele Nymånen, hvor vi ligeledes diskuterer vigtige emner, synger sange eller informerer børnene om vigtige beskeder.

Hvem er lærerne i Nymånen?

3.klasse:

Anja - klasselærer, matematik, science, idræt, værksted

Mercy - Dansk, engelsk, værksted

Jesper - kultur, værksted

Richard - værksted

 

4.klasse:

Mercy - Klasselærer, dansk, engelsk, værksted

Anja - Matematik, science, idræt, værksted

Jesper- Kultur, værksted

Richard - Værksted

 

5.klasse:

Jesper - Klasselærer, matematik, kultur 

Helene - Dansk 

Anne Mette - Engelsk

Paule - Fransk 

Victor - Idræt

Rebekah - science

Anja - Værksted

Mercy - Værksted

Richard - Værksted

Hvornår er der lejrskole?

Lejrskoleugen er i skoleåret 21/22 aflyst pga Covid-19. Som erstatning heraf vil der i løbet af året blive afholdt tre sociale arrangementer pr. klasse. Der vil desuden blive afholdt en sheltertur på trinnet i uge 19.

 

Vigtige datoer

Forældremøder

1/9 2021 - forældremøder 

27/4 2022 - forældremøde

Skole-hjem-samtaler

3. klasse 11+12 januar 2022

4. klasse 18+19 januar 2022

5. klasse 25+26 januar 2022

 

Hvad skal der være i skoletasken?

Der skal en solid madpakke med i skoletasken, som kan holde til en hel skoledag. For

hvis hjernen skal arbejde på højtryk, har den brug for en masse energi! Slik, sodavand,

tyggegummi o.lign. er ikke tilladt på skolen kun ved særlige lejligheder fx.

fødselsdag el. lign. Har man det med til hverdag, bliver det smidt ud.

Eleverne skal medbringe penalhus​, hvor de har blyanter, farver, viskelæder, lineal,

vinkelmåler, blyantspidser og passer. 

Hvad skal man gøre med sin mobil?

Man må ikke have sin mobil tlf. fremme i undervisningstiden ­medmindre, at den skal

bruges i undervisningsøjemed, ­da det ikke er hensigtsmæssigt, at eleverne løser

konflikter ved at ringe hjem i skoletiden. Der er desuden en risiko for, at mobilen kan

blive stjålet. Derfor samler vi dagligt mobiltelefonerne ind og låser dem ind i

teamlokalet, indtil eleverne har fri. Hvis I har brug for at komme i kontakt med jeres barn

i løbet af skoledagen, kan I ringe til kontoret på 35354501. Skolen kan kun påtage sig ansvaret for mobiltlf. når den er i vores varetægt. 

 

Hvorfor er forældrearrangementer så vigtige?

For at samarbejdet og sammenholdet mellem børnene skal være godt, er det vigtigt, at

forældrene også kender hinanden. Vi inviterer jer derfor til Forældrekaffe ​3 morgener i

løbet af skoleåret. Forældrekaffe er et slags åbent hus arrangement, hvor I kan få

mulighed for at lære de andre forældre og børn lidt bedre at kende og se forskellige

udstillinger af, hvad vi laver i Nymånen.

Datoer for forældrekaffe;

Fredag d. 8. oktober kl. 8.30 - 9.30

Fredag d. 4. februar kl. 8.30 - 9.30

Fredag d. 3. juni kl. 8.30 - 9.30

 

Hvordan og hvornår kan lærerne kontaktes?

I kan kontakte lærerne på mail og på telefon efter aftale med klasselæreren.

De fleste informationer ligger på skolens hjemmeside www.norrebro-­lilleskole.dk under de respektive klasser. Vi forventer, at man som forældre holder sig opdateret om lektier, ugeplaner, kalenderen, nyhedsbreve mv. 

Har man ikke mulighed for det, forventer vi at få besked, så I kan få informationen på

anden vis.

Vær dog opmærksom på at sygdom skal ringes ind til kontoret inden kl. 8.15 på telefon 35354501.

Vi glæder os til et spændende skoleår og et positivt og konstruktivt samarbejde med jer

og jeres børn!

Med venlig hilsen

Nymånens lærere