Velkommen til Stjerneskuddet 2020-21!

Her kan I få svar på diverse spørgsmål om vores kommende arbejde i Stjerneskuddet. Skulle I have spørgsmål, som I ikke kan finde svar på, så spørg endelig!

Vores fokusområder udover undervisning er:

- De 4 søjler
- Læring
- Fællesskab og demokratiforståelse
- Engagement
- Udvikling
- Selvværd
- Trivsel og sundhed

Endvidere arbejder vi udfra en værdi holdning, der er beskrevet i vores begreb
“de fire søjler”; det emotionelle, det fagfaglige, den socialt­faglige og den kreativt­faglige.

De fire søjler
I Stjerneskuddet arbejder vi i undervisningen og i hele skoletiden med det hele barn.
Skemaet er delt op i fag, hvor vi fokuserer på den fag­faglige undervisning​, og i alle
fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt­faglige,
emotionelt­faglige og kreativt­faglige udvikling hos børnene. Det gør vi bl.a. på
følgende måde:

Den socialt­faglige søjle:​
Vi arbejder blandt andet på følgende måde; gruppearbejde, klassens time, samarbejde mellem eleverne, fællesmøder, ture ud af huset, sociale lege, cooperative learning strukturer i undervisningen, klassens sociale regler mv.

Den emotionelt­faglige søjle:​
Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og hjælp til konflikthåndtering. Fokus på trivsel; individuelle elevsamtaler.

Den kreativt­faglige søjle:​
Vi arbejder med elevproducerede tekster, rollespil, teater, arbejdet med f.eks kreative tilgange i danskundervisningen, billedkunst i diverse emneuger og alternative uger.

Temaer
De overordnede temaer på hele skolen er “identitet”, “verden”, “kultur” og “demokrati”, som vi kommer til at arbejde med i løbet af de forskellige perioder.

Legegrupper
Opdragelse til fællesskabet er en vigtig del af skolens pædagogiske linje, da alle voksne og børn skal kunne omgås og have udbytte af indbyrdes samvær på mange forskellige relationer og organisationsformer. Konkret betyder det, at eleverne og de voksne skal lære hinanden at kende ikke bare på skolen, men også i de familiemæssige rammer. Det er vores erfaring, at de klasser, hvor forældrene kender hinanden og har det sjovt, også er de klasser der klarer sig bedst socialt. Derfor er legegrupper en obligatorisk del af vores pædagogik i 0.- 5.klasse. Lærerne har ansvaret for, at alle elever placeres i legegrupper, og forældrene påtager sig ansvaret for at bakke op om initiativet og skabe gode rammer for samvær i lege- grupperne. I Stjerneskuddet er det en tradition, at forældrene udarbejder legegrupper i samarbejde med klasselæreren.

Fælles-legegrupper
En gang om måneden laver vi sociale lege i fælles-legegrupper på tværs af klasserne i Stjerneskuddet. Dette gør vi for, at de blandt andet har mulighed for at lære hinanden rigtig godt at kende samt skabe relationer på tværs af klasserne. Vi tænker, at det danner et godt udgangspunkt for det videre gruppesamarbejde børnene bliver præsenteret for i blandt andet værksteder, alternative uger og emneuger.

Hvordan arbejder vi?
Vi har klasseundervisning i følgende fag; dansk, engelsk, matematik, science, kulturfag og idræt.
I værkstedstimerne og i alternative uger arbejder vi på tværs af klasserne i Stjerneskuddet. Desuden samarbejder eleverne også løbende i større og mindre grupper samt arbejder individuelt, når det er mest hensigtsmæssigt.

Hvorfor arbejder vi sådan?
Al vores undervisning udspringer af skolens værdigrundlag om at arbejde med det hele
menneske gennem ligelig vægtning af de 4 søjler: det fagfaglige, det socialt faglige, det
emotionelt faglige og det kreativt faglige, som før beskrevet.
Vi arbejder mest klassevis, hvor eleverne skal være i deres alderssvarende klasse, for
at de har en base og et tilhørsforhold til en lidt mindre gruppe elever.

I f.eks. vores alternative uger vil vi også arbejde i grupper på tværs af klasser, alder og køn, hvor der bliver taget hensyn til elevernes udviklingstrin, forskellige former for samarbejde og deres sociale kompetencer. Her i Stjerneskuddet arbejder vi på, at lære børnene “det at gå i skole”.

Hvad er værksted?
I værkstedstimerne arbejder vi kreativt og praktisk musisk. Vi vægter elevernes medskaben højt. Vi arbejder med tydelig målsætning, så eleverne ved, hvad de skal lære og hvorfor.

Værkstedslærerne i år er Line, Richard, Anja R. og Ilham.

I vil kunne læse mere om indhold når årsplanerne udgives i august på hjemmesiden i starten af skoleåret. Som noget nyt i år tilbydes der et it-værksted i stjerneskuddet - Genial digital.

Værkstederne og holdene er struktureret således, at hvert hold af elever kommer til at deltage på ét værksted én gang i løbet af året. Første værksteds gang er onsdag i uge 34 hvor eleverne fordeles på de forskellige hold og hører om værkstederne.

Genial digital:
Eleverne i indskolingen er alle født og opvokset med computere, så vi behøver nok ikke fortælle dem, at der ikke er tale om et levende væsen, når vi bruger musen! Men hvad kan man egentlig på eksempelvis en computer? På værkstedet ’Genial digital' kommer eleverne til at stifte bekendtskab med computeren som andet end et spille værktøj. Værkstedet vil forsøge at skabe en sammenhæng og kombinere it-kunnen, digitaldannelse og sjov, spas og leg.

Musik:
Vi vil på musikværkstedet tage udgangspunkt i de overordnede emner, hvor vi skal dykked ned i forskellige musikalske stilarter lige fra folkemusikken til verdensmusik og over til den rytmiske samtidsmusik med alle de kulturelle og relavante aspekter, der gør sig gældende. Vi skal eksempelvis snakke hiphop og male grafitti, og vi skal høre om Ramund hin Unge. Vi skal høre opera og musicals og vi skal synge på alle mulige forskellige sprog. Måske skal vi lære at danse riverdance eller tango og vi skal lære hvad forskellen er på en violin og en bratch. 

Med andre ord skal vi synge, danse, klappe, tegne, rappe, spille og have sjovt, fordi musik både skal være sjovt og lærerigt. 

Billedkunst:
På billedkunst værkstedet vil eleverne komme til at arbejde kreativt og teoretisk med temaerne: Identitet, verden, kultur og demokrati.

De skal arbejde med kreative produkter og bruge deres finmotorik.

De kommer til at bruge mange forskellige materialer og de får ligeledes kendskab og indsigt over deres identitet og de andre lande i verden. Eleverne lærer og får en større forståelse om de forskellige kulturer som kan findes i verden, og genbruger materialer, der ender som fine kreative produkter.

Eleverne skal deles på tværs af klasserne, for at øge deres sociale kompetencer og for at lære hvordan man arbejder individuelt og samarbejder i grupper og hvordan de hjælper og respekterer hinanden med en god dialog :).

Hvad er Kulturfag?
Udover de almindelige skoletimer, har vi det vi kalder Kulturfagstimer​, hvor vi
arbejder med emner, som indeholder flere fag på en gang. Kulturfag rummer fagene
historie, religion og samfundsfag. Det vil variere fra forløb til forløb hvilket/hvilke fag,
der er i fokus. Emnerne for i år kan findes under årsplaner.

Hvad er science?
I faget science arbejder vi også med emner, som indeholder flere fag på en gang.
Science rummer fagene; biologi, natur/teknik og geografi.
Emnerne for i år kan findes under årsplaner.

Hvad er alternative uger?
I løbet af skoleåret har vi nogle alternative uger. I disse uger arbejder klasserne tværs i Stjerneskuddet. Følgende uger er alternative uger:

Uge 33: Alternative dage mandag og tirsdag

Uge 36: Alternative dage onsdag, torsdag og fredag

Uge 41: Emneuge på hele skolen

Uge 48: Alternativ uge - juleuge

Uge 6: Alternative dage - onsdag, torsdag og fredag

Uge 12: Emneuge på hele skolen

Uge 19: Lejrskole for 1. + 2. kl. mandag, tirsdag og onsdag + overnatning for 0. kl. tirsdag til onsdag.

Uge 25: Klasselærerdage torsdag og fredag

Programmet for uge 33 er flg.:

Mandag 10/8 kl. 8.30 - 12.00:
- Velkommen til den nye 0.kl. og velkommen tilbage fra sommerferie
- Lave navneskilte til din egen kasse 

Tirsdag 11/8 kl. 8.30 - 14.00:
- Hele stjerneskuddet laver portrætter

Onsdag 12/8 kl. 8.30 - 12.00:
- Stjerneskuddet tager i By-oasen i værkstedstimerne

Hvad er Emneuger?
To gange om året har vi emneuger; uge 41 + 12, hvor vi arbejder på tværs af alle klasser
på skolen.

Hvad er klassens time og fællesmøder?
Det er vigtigt at blive hørt og få diskuteret emner, som er vigtige for trivslen i klassen og
den enkeltes ve og vel.

Derfor holdes der klassens time i klasserne, når det passer ind og en gang om måneden holder vi fællesmøde for hele Stjerneskuddet, hvor vi ligeledes diskuterer vigtige emner, synger sange eller informerer børnene om vigtige beskeder.

Hvem er lærerne i Stjerneskuddet?

0. klasse
Stine; klasselærer + matematik + idræt + kultur
Line; dansk + værksted
Mercy; engelsk
Anja R; science + værksted
Ilham; værksted
Richard; værksted

1. klasse
Line; klasselærer + dansk + værksted
Anja R.; idræt + science + værksted
Mercy; engelsk + matematik
Richard; værksted
Ilham; værksted
Jesper; kultur

2. klasse
Anja H.; klasselærer + dansk + kultur
Jesper; matematik
Mercy; engelsk
Ilham; værksted
Richard; værksted
Anja R.; værksted + idræt + science
Line; værksted

Hvornår er der lejrskole?
Lejrskole for 1. og 2. klasse mandag 10/5-2021 - onsdag 12/5-2021
Overnatning for 0. klasse på skolen tirsdag 11/5-2021 - onsdag 12/5-2021.

Hvor står lektierne?
Som udgangspunkt får eleverne ikke lektier for i Stjerneskuddet, men hvis de ikke bliver færdige med deres opgaver i klassen, kan det ske, at de får lektier for, dog får de aldrig lektier for i ukendt stof. Hvis eleverne får lektier for, vil de stå på skolen hjemmeside under fanen “lektier” under den pågældende klasse.

Hvad skal der være i skoletasken?
Der skal en solid madpakke og en 10’er madpakke med i skoletasken, som kan holde til en hel skoledag. For hvis hjernen skal arbejde på højtryk, har den brug for en masse energi! Slik, sodavand, tyggegummi o.lign. er ikke tilladt på skolen kun ved særlige lejligheder fx. fødselsdag el. lign.. Har man det med til hverdag, bliver det smidt ud.

Eleverne skal medbringe penalhus​, hvor de har blyanter, farver, viskelæder, lineal, vinkelmåler og blyantspidser.

Hvad er dukseordningen?
Når eleverne har fri kl.14, stopper vi undervisningen kl.13.30, så duksene kan komme til. Imens får resten af klassen en aktiv pause i gården til kl.13.50. Efterfølgende går eleverne op og bliver krydset ind i Galaksen. Når eleverne har fri kl.12.00 dukses der i pausen. 

Duksene er sammen i små hold på fire, hvor de skiftevis sørger for at feje klassen og tørre borde af mv. Herefter giver deres Galakse-voksne point for, hvor godt arbejdet er udført. Pointene tælles op sidst på skoleåret og vinderklassen får en hyggeudflugt i præmie. Vi forventer, at alle eleverne deltager, når det er deres tur.

Hvorfor er forældrearrangementer så vigtige?
For at samarbejdet og sammenholdet mellem børnene skal være godt, er det vigtigt, at
forældrene også kender hinanden. Vi inviterer jer derfor til forældrekaffe ​3 morgener i
løbet af skoleåret. Forældrekaffe er et slags åbent hus arrangement, hvor I kan få
mulighed for at lære de andre forældre og børn lidt bedre at kende og se forskellige
udstillinger af, hvad vi laver i Stjerneskuddet.

Datoer for forældrekaffe;

Tirsdag d. 29. september kl. 8.30 - 9.30

Fredag d. 5. februar kl. 8.30 - 9.30

Tirsdag d. 25. maj kl. 8.30 - 9.30

Julefest og forårsfest
Vi inviterer også til skolens ​julefest ​torsdag d. 26. november kl. 15.30 - 17.30​ og
forårsfest ​torsdag d. 25. marts 2020 kl. 15.00 - 17.00, ​hvor man også kan komme og være med, men derudover forventes det, at forældrene selv stabler nogle arrangementer på
benene ­for klassen i løbet af året.

Sundhedsplejerske:
Vi har en sundhedsplejerske tilknyttet skolen, som kontakter forældrene til samtale med børnene, når det er ved at være tid. Vores sundhedsplejerske hedder Ingrid.

Hvordan og hvornår kan lærerne kontaktes?
I kan kontakte lærerne på nedenstående mail og på telefon efter aftale med klasselæreren.

De fleste informationer ligger på skolens hjemmeside www.norrebro-­lilleskole.dk under de forskellige klasser. Vi forventer, at man som forældre holder sig opdateret om lektier, ugeplaner, kalenderen, nyhedsbreve mv. 

Har man ikke mulighed for det, forventer vi at få besked, så I kan få informationen på
anden vis.

Undervisningen starter kl. 8.30 og det forventes, at forældre siger farvel inden timen starter. Når man går i 0. klasse skal man øve sig på at sige farvel i “Kiss and fly-zonen”. 

Lærerne kan i 0. og 1. klasse kontaktes fra 8.20 - 8.30, da vi er at finde i klasserne. 

Lærerne kan dog kontaktes på nedenstående; 

Vær dog opmærksom på at sygdom skal ringes ind til kontoret inden kl. 8.15 på telefon 35354501.

Stine: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.nr.: 2644-5616

Glika: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.nr.: 5037-0615
(0. klasses Galakse-voksen)

Line: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.nr.: 5366-8860

Richard: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

(1. klasses Galakse-voksen)

Tlf.nr.: 5276-5725

Anja H.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.nr.: 4124-7214

Benedicte: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

(2. klasses Galakse-voksen)

Mercy: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.nr.: 5362-6300

Jesper: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.nr.: 2224-4202
Anja R.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.nr.: 3190-0614

Ilham: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.nr.: 6054-1551

Vi glæder os til et spændende skoleår og et positivt og konstruktivt samarbejde med jer

og jeres børn!

Med venlig hilsen

Stjerneskuddets lærere