Velkommen til Stjerneskuddet 2019-20!

Her kan I få svar på diverse spørgsmål om vores kommende arbejde i Stjerneskuddet. Skulle I have spørgsmål, som I ikke kan finde svar på, så spørg endelig!

Vores fokusområder udover undervisning er:

● De 4 søjler

● Læring

● Fællesskab og demokratiforståelse

● Engagement

● Udvikling

● Selvværd

● Trivsel og sundhed

Endvidere arbejder vi udfra en værdiholdning, der er beskrevet i vores begreb “de fire
søjler”; det emotionelle, det fagfaglige, den socialt­faglige og den kreativt­faglige.

De fire søjler
I Stjerneskuddet arbejder vi i undervisningen og i hele skoletiden med det hele barn.
Skemaet er delt op i fag, hvor vi fokuserer på den fag­faglige undervisning​, og i alle
fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt­faglige,
emotionelt­faglige og kreativt­faglige udvikling hos børnene. Det gør vi bl.a. på
følgende måde:

Den socialt­faglige søjle:​
Vi arbejder blandt andet på følgende måde; gruppearbejde, klassens time, samarbejde mellem eleverne, fællesmøder, ture ud af huset, sociale lege, cooperative learning strukturer i undervisningen, klassens sociale regler mv.

Den emotionelt­faglige søjle:​
Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og hjælp til konflikthåndtering. Fokus på trivsel; individuelle elevsamtaler.

Den kreativt­faglige søjle:​
Vi arbejder med elevproducerede tekster, rollespil, teater, arbejdet med f.eks kreative tilgange i danskundervisningen, billedkunst i diverse emneuger og alternative uger.

Legegrupper
Opdragelse til fællesskabet er en vigtig del af skolens pædagogiske linje, da alle voksne og børn skal kunne omgås og have udbytte af indbyrdes samvær på mange forskellige relationer og organisationsformer. Konkret betyder det, at eleverne og de voksne skal lære hinanden at kende ikke bare på skolen, men også i de familiemæssige rammer. Det er vores erfaring, at de klasser, hvor forældrene kender hinanden og har det sjovt, også er de klasser der klarer sig bedst socialt. Derfor er legegrupper en obligatorisk del af vores pædagogik i 0.- 5.klasse. Lærerne har ansvaret for, at alle elever placeres i legegrupper, og forældrene påtager sig ansvaret for at bakke op om initiativet og skabe gode rammer for samvær i lege- grupperne. I Stjerneskuddet er det en tradition, at forældrene udarbejder legegrupper i samarbejde med klasselæreren.

Frikvarterer
Allerede i uge 36 kommer børnene til at lege i en fælles-legegruppe hele ugen i 10-pauserne. Dette gør vi for, at de blandt andet har mulighed for at lære hinanden rigtig godt at kende samt skabe relationer på tværs af klasserne. Vi tænker, at det danner et godt udgangspunkt for det videre gruppesamarbejde børnene bliver præsenteret for i blandt andet værksteder, alternative uge og emneuger. Ca. en gang om måneden er det fælles-legegruppe-uge, hvor vi danner nye grupper. 

Hvordan arbejder vi?
Vi har klasseundervisning i følgende fag; dansk, engelsk, matematik, science, kulturfag og idræt.
I værkstedstimerne og i alternative uger arbejder vi på tværs af klasserne i Stjerneskuddet. Desuden samarbejder eleverne også løbende i større og mindre grupper samt arbejder individuelt, når det er mest hensigtsmæssigt.

Hvorfor arbejder vi sådan?
Al vores undervisning udspringer af skolens værdigrundlag om at arbejde med det hele
menneske gennem ligelig vægtning af de 4 søjler: det fagfaglige, det socialt faglige, det
emotionelt faglige og det kreativt faglige, som før beskrevet.
Vi arbejder mest klassevis, hvor eleverne skal være i deres alderssvarende klasse for,
at de har en base og et tilhørsforhold til en lidt mindre gruppe elever.

I f.eks. vores alternative uger vil vi også arbejde i grupper på tværs af klasser, alder og køn, hvor der bliver taget hensyn til elevernes udviklingstrin, forskellige former for samarbejde og deres sociale kompetencer. Her i Stjerneskuddet arbejder vi på, at lære børnene “det at gå i skole”.

Hvad er værksted?
I værkstedstimerne arbejder vi kreativt og praktisk musisk. Vi vægter elevernes medskaben højt. Vi arbejder med tydelig målsætning, så eleverne ved, hvad de skal lære og hvorfor.

I år undervises der i “sundhed, kost og velvære”, “udeliv”, “billedkunst” og “musik”.

På værkstedet “Sundhed kost og velvære” går vi undersøgende til værks omkring kroppen. Eleverne stiller spørgsmålstegn omkring de ydre og indre faktorer som påvirker kroppen.

Vi bruger gymnastiksalen og skolekøkkenet, hvor vi forsøger os med forskellige hypoteser og ser om de holder.

På denne måde håber vi eleverne får en lærerig og kreativ udvikling gennem forløbet på værkstedet, men også får en forståelse af den nu-tid de befinder sig i uden for klassen og skolen.

På værkstedet 'udeliv ' kommer eleverne til at arbejde praktisk/kreativt og teoretisk med temaerne: her bor jeg, verden omkring os og udeliv. Vi skal sammen tage et kig på blandt andre emner som årstiderne og deres betydning for plante- og dyreliv og så skal vi arbejde med bålsikkerhed og båltænding og diverse andre udeaktiviteter. Undervisningen i de forskellige emner vil bære præg af både teoretisk gennemgang samt en praktisk og deraf afprøvende tilgang for at sætte den tilegnede viden i spil. Vi har desuden adgang til naturcenteret streyf i Nordvest og vil benytte os af dette.

I billedkunst værkstedet kommer eleverne til at arbejde kreativitet og teoretisk med temaerne:
Her bor jeg, Verden omkring os og Udeliv. De skal arbejde med kreative produkter og bruge deres finmotorik. De kommer til at bruge forskellige materialer og de får ligeledes kendskab og indsigt over Danmark og resten af verden. Eleverne lærer hvordan man passer på miljøet/naturen, og genbruger materialer, der ender som fine kreative produkter. Eleverne deles på tværs af klasserne, for at øge deres sociale kompetencer og for at lære hvordan man arbejder individuelt/samarbejde i grupper.

I værkstedet ´musik´ vil undervisningen bla. veksle mellem sang/ musikudøvelse, musikalsk skaben og musikalsk forståelse.I musik vil vi blandt andet synge, bevæge os, lege og lave rytme og puls med krop og simple instrumenter. Vi skal blive trygge i at udtrykke os gennem sang, musik og bevægelse og i fællesskab finde glæde ved musikken.

Værkstederne starter op i uge 34.

Hvad er Kulturfag?
Udover de almindelige skoletimer, har vi det vi kalder Kulturfagstimer​, hvor vi
arbejder med emner, som indeholder flere fag på en gang. Kulturfag rummer fagene
historie, religion og samfundsfag. Det vil variere fra forløb til forløb hvilket/hvilke fag,
der er i fokus. Emnerne for i år kan findes under årsplaner.

Hvad er science?
I faget science arbejder vi også med emner, som indeholder flere fag på en gang.
Science rummer fagene; biologi, natur/teknik og geografi.

Hvad er alternative uger?
I løbet af skoleåret har vi nogle alternative uger. I disse uger arbejder klasserne tværs i Stjerneskuddet. Følgende uger er alternative uger:


Uge 33 (hele Stjerneskuddet) har vi “ryste-sammen-uge”

Uge 37 (hele Stjerneskuddet) har vi alternativ uge

Uge 41 (hele skolen) har vi emneuge

Uge 48 (hele Stjerneskuddet) har vi juleuge

Uge 6 (hele Stjerneskuddet) har vi emneuge om “Kroppen”

Uge 13 (hele skolen) har vi emneuge

Uge 26 (hele Stjerneskuddet) har vi klasselæreruge

Programmet for uge 33 er flg.:

Mandag 12/8 kl. 8.30 - 12.00: 

  • Velkommen til den nye 0.kl. 
  • Lave navneskilte til din egen kasse 

Tirsdag 13/8 kl. 8.30 - 14.00: 

  • Hele stjerneskuddet laver portrætter

Onsdag 14/8 kl. 8.30 - 12.00:

  • Stjerneskuddet tager i By-oasen 

Torsdag 15/8 kl. 8.30 - 14.00:

  • Flyverlegepladsen med bål og snobrød

Fredag 16/8 kl. 8.30 - 12.00:

  • Sociale lege i grupper på tværs af klasserne

Hvad er Emneuger?
To gange om året har vi emneuger; uge 41 + 13, hvor vi arbejder på tværs af alle klasser
på skolen.

Hvad er klassens time og fællesmøder?
Det er vigtigt at blive hørt og få diskuteret emner, som er vigtige for trivslen i klassen og
den enkeltes ve og vel.
Derfor holder vi hver uge klassens time og en gang om måneden holder vi fællesmøde for hele Stjerneskuddet, hvor vi ligeledes diskuterer vigtige emner, synger sange eller informerer børnene om vigtige beskeder.

Hvem er lærerne i Stjerneskuddet?

0. KL.
Line; dansk + klasselærer + idræt + kultur + værksted
Mercy; engelsk + værksted + matematik

Anja H.; science
Ilham; værksted
Anja R.; værksted

1. KL.
Anja H.; dansk + klasselærer
Anja R.; idræt + værksted
Line; science + værksted
Nural; matematik + kultur
Mercy; engelsk + værksted

2. KL.
Mercy; dansk + klasselærer + engelsk + værksted
Mie; matematik, idræt + science
Line, Ilham + Anja R.; værksted

Hvornår er der lejrskole?
Lejrskole for 1. og 2. klasse mandag 18/5 - onsdag 20/5.
Overnatning for 0. klasse på skolen tirsdag 19/5 - onsdag 20/5.

Hvor står lektierne?
Som udgangspunkt får eleverne ikke lektier for i Stjerneskuddet, men hvis de ikke bliver færdige med deres opgaver i klassen, kan det ske, at de får lektier for, dog får de aldrig lektier for i ukendt stof. Hvis eleverne får lektier for, vil de stå på skolen hjemmeside under fanen “lektier” under den pågældende klasse.


Hvad skal der være i skoletasken?
Der skal en solid madpakke og en 10’er madpakke med i skoletasken, som kan holde til en hel skoledag. For hvis hjernen skal arbejde på højtryk, har den brug for en masse energi! Slik, sodavand, tyggegummi o.lign. er ikke tilladt på skolen kun ved særlige lejligheder fx. fødselsdag el. lign.. Har man det med til hverdag, bliver det smidt ud.
Eleverne skal medbringe penalhus​, hvor de har blyanter, farver, viskelæder, lineal, vinkelmåler og blyantspidser.

Hvad er dukseordningen?
Når eleverne har fri kl.14, stopper vi undervisningen kl.13.30, så duksene kan komme til. Imens får resten af klassen en aktiv pause i gården til kl.13.50. Efterfølgende går eleverne op og bliver krydset ind i Galaksen. Når eleverne har fri kl.12.00 dukses der i pausen. 

Duksene er sammen i små hold på fire, hvor de skiftevis sørger for at feje klassen og tørre borde af mv. Herefter gives der point for, hvor godt arbejdet er udført. Pointene tælles op sidst på skoleåret og vinderklassen får en hyggeudflugt i præmie. Vi forventer, at alle eleverne deltager, når det er deres tur.

Hvorfor er forældrearrangementer så vigtige?
For at samarbejdet og sammenholdet mellem børnene skal være godt, er det vigtigt, at
forældrene også kender hinanden. Vi inviterer jer derfor til forældrekaffe ​3 morgener i
løbet af skoleåret. Forældrekaffe er et slags åbent hus arrangement, hvor I kan få
mulighed for at lære de andre forældre og børn lidt bedre at kende og se forskellige
udstillinger af, hvad vi laver i Stjerneskuddet.

Datoer for forældrekaffe;

Mandag d. 2. september kl. 8.30 - 9.30

Tirsdag d. 18. februar kl. 8.30 - 9.30

Torsdag d. 28. maj kl. 8.30 - 9.30

Julefest og forårsfest
Vi inviterer også til skolens ​julefest ​torsdag d. 28. november kl. 14.00 - 17.30​ og
forårsfest ​lørdag d. 28. marts 2020 kl. 10 - 13.00, ​hvor man også kan komme og være med,
men derudover forventes det, at forældrene selv stabler nogle arrangementer på
benene ­for klassen.

Sundhedsplejerske
Vi har en sundhedsplejerske tilknyttet skolen, som kontakter forældrene til samtale med børnene, når det er ved at være tid. 

Hvordan og hvornår kan lærerne kontaktes?
Lærerne kan kontaktes indtil kl. 17 på telefonen, men I er også velkomne til at skrive en mail. De fleste informationer ligger på skolens hjemmeside
www.norrebro­lilleskole.dk under de forskellige klasser. Vi forventer, at man som forældre holder sig opdateret om lektier, ugeplaner, kalenderen, månedsbrev mv.
Har man ikke mulighed for det, forventer vi at få besked, så I kan få informationen på
anden vis.

Undervisningen starter kl. 8.30 og det forventes, at forældre siger farvel inden timen starter. Lærerne kan i 0. og 1. klasse kontaktes fra 8.20 - 8.30, da vi er at finde i klasserne. 

Lærerne kan dog kontaktes på nedenstående; 

Anja: ​anja@norrebro­-lilleskole.dk
tlf.nr.: 41247214

Line: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.nr.: 53668860

Mercy: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.nr.: 53626300

Mie: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.nr.: 22861935


Vi glæder os til et spændende skoleår og et positivt og konstruktivt samarbejde med jer
og jeres børn!

Med venlig hilsen

Stjerneskuddets lærere