Velkommen til Stjerneskuddet 2018-19!

Her kan I få svar på diverse spørgsmål om vores kommende arbejde i Stjerneskuddet. Skulle I have spørgsmål, som I ikke kan finde svar på, så spørg endelig!

Vores fokusområder udover undervisning er:

● De 4 søjler

● Læring

● Fællesskab og demokratiforståelse

● Engagement

● Udvikling

● Selvværd

● Trivsel og sundhed

Endvidere arbejder vi udfra en værdiholdning, der er beskrevet i vores begreb “de fire

søjler”; det emotionelle, det fagfaglige, den socialt­faglige og den kreativt­faglige.

De fire søjler

I Stjerneskuddet arbejder vi i undervisningen og i hele skoletiden med det hele barn.

Skemaet er delt op i fag, hvor vi fokuserer på den fag­faglige undervisning​, og i alle

fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt­faglige,

emotionelt­faglige og kreativt­faglige udvikling hos børnene. Det gør vi bl.a. på

følgende måde:

Den socialt­faglige søjle:​
Vi arbejder blandt andet på følgende måde; gruppearbejde, klassens time, samarbejde mellem eleverne, fællesmøder, ture ud af huset, sociale lege, cooperative learning strukturer i undervisningen, klassens sociale regler mv.

Den emotionelt­faglige søjle:​
Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og hjælp til konflikthåndtering.

Fokus på trivsel; individuelle elevsamtaler.

Den kreativt­faglige søjle:​
Vi arbejder med elevproducerede tekster, rollespil, teater, arbejdet med f.eks kreative tilgange i danskundervisningen, billedkunst i diverse emneuger og alternative uger.

Legegrupper

Opdragelse til fællesskabet er en vigtig del af skolens pædagogiske linje, da alle voksne og børn skal kunne omgås og have udbytte af indbyrdes samvær på mange forskellige relationer og organisationsformer. Konkret betyder det, at eleverne og de voksne skal lære hinanden at kende ikke bare på skolen, men også i de familiemæssige rammer. Det er vores erfaring, at de klasser hvor forældrene kender hinanden og har det sjovt også er de klasser der klarer sig bedst socialt. Derfor er legegrupper en obligatorisk del af vores pædagogik i 0.- 5.klasse. Lærerne har ansvaret for, at alle elever placeres i legegrupper, og forældrene påtager sig ansvaret for at bakke op om initiativet og skabe gode rammer for samvær i lege- grupperne. I Stjerneskuddet er det en tradition, at forældrene udarbejder legegrupper i samarbejde med klasselæreren.

Frikvarterer

Allerede i uge 36 kommer børnene til at lege i en fælles-legegruppe hele ugen i 10-pauserne. Dette gør vi for, at de blandt andet har mulighed for at lære hinanden rigtig godt at kende samt skabe relationer på tværs af klasserne. Vi tænker, at det danner et godt udgangspunkt for det videre gruppesamarbejde børnene bliver præsenteret for i blandt andet værksteder, alternative uge og emneuger. Ca. en gang om måneden er det fælles-legegruppe-uge, hvor vi danner nye grupper.

Hvordan arbejder vi?
Vi har klasseundervisning i følgende fag; dansk, engelsk, matematik, science, kulturfag og idræt.
I værkstedstimerne og i alternative uger arbejder vi på tværs af klasserne i Stjerneskuddet. Desuden samarbejder eleverne også løbende i større og mindre grupper samt arbejder individuelt, når det er mest hensigtsmæssigt.

Hvorfor arbejder vi sådan?

Al vores undervisning udspringer af skolens værdigrundlag om at arbejde med det hele

menneske gennem ligelig vægtning af de 4 søjler: det fagfaglige, det socialt faglige, det

emotionelt faglige og det kreativt faglige, som før beskrevet.

Vi arbejder mest klassevis, hvor eleverne skal være i deres alderssvarende klasse, for

at de har en base og et tilhørsforhold til en lidt mindre gruppe elever.

I f.eks. vores alternative uger vil vi også arbejde i grupper på tværs af klasser, alder og køn, hvor der bliver taget hensyn til elevernes udviklingstrin, forskellige former for samarbejde og deres sociale kompetencer. Her i Stjerneskuddet arbejder vi på, at lære børnene “det at gå i skole”.

Hvad er værksted?

I værkstedstimerne arbejder vi kreativt og praktisk musisk. Vi vægter elevernes medskaben højt. Vi arbejder med tydelig målsætning, så eleverne ved, hvad de skal lære og hvorfor.

I år undervises der i kreativitet og udeliv (Nural og Anja R), kost og motion (Mercy) og billedkunst (Ilham).

- Beskrivelse af kreativitet og udeliv:

På værkstedet 'kreativitet og udeliv ' kommer eleverne til at arbejde praktisk/kreativt og teoretisk med temaerne: her bor jeg, verden omkring os og udeliv. Vi skal sammen tagge et kig på hvordan man færdes i trafiken, vi skal undersøge forskellen på at være barn i Danmark i forhold til i andre steder af verdenen og så skal vi arbejde med dyreliv. Undervisningen i de forskellige emner vil bære præg af både teoretisk gennemgang samt en praktisk og deraf afprøvende tilgang for at sætte den tilegnede viden i spil. Værkstedet kommer nogle gange til at foregå indendøre og nogle gange ude af huset eller i gården.

Beskrivelse af værkstedet Sundhed:

Med afsæt i temaperioderne ”Her bor jeg”, ”Verden omkring os” og ””Udeliv ” skal børnene på dette værksted undersøge forskellige faktorer, som fremmer sundhed og trivsel, herunder skal vi arbejde med emner som venskaber, familie, kost og motion, Vi har særligt fokus på kroppen og dens behov, både fysisk og mentalt. Vi skal på værkstedetløse opgaver, lave mad, kreativeprojekter,  mediterer og lave en masse bevægelseslege. Gennemgående ofr alt indholdet på dette værksted er arbejdet med sundhedsfremme og det brede sundhedsbegreb.  

- Beskrivelse af billedkunst:

På værkstedet "billedkunst" arbejder vi med flere forskellige emner/projekter der fremmer børnenes fantasi, kreativitet, finmotorik og andre sanser, som ligeledes kommer i spil.

Børnene får tilbudt at arbejde med mange forskellige materialer med henblik på at udvikle deres kreativitet.

Vi arbejder i grupper og individuelt, afhængigt af vores emne.

Værkstederne starter op i uge 34.

Hvad er Kulturfag?

Udover de almindelige skoletimer, har vi det vi kalder Kulturfagstimer​, hvor vi

arbejder med emner, som indeholder flere fag på en gang. Kulturfag rummer fagene

historie, religion og samfundsfag. Det vil variere fra forløb til forløb hvilket/hvilke fag,

der er i fokus. Emnerne for i år kan findes under årsplaner.

Hvad er science?

I faget science arbejder vi også med emner, som indeholder flere fag på en gang.

Science rummer fagene; biologi, natur/teknik og geografi.

Hvad er alternative uger?

I løbet af skoleåret har vi nogle alternative uger. I disse uger arbejder klasserne tværs i Stjerneskuddet. Følgende uger er alternative uger:

Uge 33 (hele Stjerneskuddet) har vi “ryste-sammen-uge”

Uge 37 (hele Stjerneskuddet) har vi sportsuge

Uge 41 (hele skolen) har vi emneuge

Uge 48 (hele Stjerneskuddet) har vi juleuge

Uge 6 (hele Stjerneskuddet) har vi emneuge om “Kroppen og trivsel”

Uge 14 (hele skolen) har vi emneuge

Uge 26 (hele Stjerneskuddet) har vi klasselæreruge

Programmet for uge 33 er flg.:

Mandag 13/8 kl. 8.30 - 12.00:

- Velkommen til den nye 0.kl.
- Vi maler portrætter, laver navneskilte, designer vores kasser.

Tirsdag 15/8 kl. 8.30 - 14.00:
- Hele stjerneskuddet tager i Zoo.

Onsdag 16/8 kl. 8.30 - 12.00:
- Vi fortsætter med vores portrætter, der udleveres bøger til diverse fag.

Torsdag 17/8 kl. 8.30 - 14.00:

- Vi holder fællesmøde i hele stjerneskuddet fra 8:30-9:30
- Vi tager i fælledparken fra 10:15- 13:30

Fredag 18/8 kl. 8.30 - 12.00:

- Vi er i Byoasen fra 8:30-11:45.

Hvad er Emneuger?

To gange om året har vi emneuger; uge 41 + 14, hvor vi arbejder på tværs af alle klasser

på skolen.

Hvad er klassens time og fællesmøder?

Det er vigtigt at blive hørt og få diskuteret emner, som er vigtige for trivslen i klassen og

den enkeltes ve og vel.

Derfor holder vi hver uge klassens time om torsdagen. En gang om måneden (om torsdagen) holder vi fællesmøde for hele Stjerneskuddet, hvor vi ligeledes diskuterer vigtige emner, synger sange eller informerer børnene om vigtige beskeder.

Hvem er lærerne i Stjerneskuddet?

0. kl.:
Anja; dansk + klasselærer
Nural; engelsk, idræt, matematik og værksted

Mercy; science og værksted

Mie; kultur

1. kl.:
Mercy; dansk, idræt, science og værksted + klasselærer

Nural; kultur, engelsk og værksted

Mie; matematik

2. kl.:
Nural; dansk, værksted + klasselærer
Mercy; kultur og matematik

Mie; idræt og science

Hvornår er der lejrskole?

Lejrskole for 1. og 2. klasse er onsdag 22/5-19 - fredag 24/5-19

Overnatning for 0. klasse er torsdag 23/5-19 - fredag 24/5-19

Hvor står lektierne?

Som udgangspunkt får eleverne ikke lektier for i Stjerneskuddet, men hvis de ikke bliver færdige med deres opgaver i klassen, kan det ske, at de får lektier for, dog for de aldrig lektier for i ukendt stof.  Hvis eleverne får lektier for vil de stå på skolen hjemmeside under klassens fane.

Hvad skal der være i skoletasken?

Der skal en solid madpakke med i skoletasken, som kan holde til en hel skoledag. For

hvis hjernen skal arbejde på højtryk, har den brug for en masse energi! Slik, sodavand,

tyggegummi o.lign. er ikke tilladt på skolen kun ved særlige lejligheder fx.

fødselsdag el. lign.. Har man det med til hverdag, bliver det smidt ud.

Eleverne skal medbringe penalhus​, hvor de har blyanter, farver, viskelæder, lineal,

vinkelmåler og blyantspidser.

Hvad er dukseordningen?

Når eleverne har fri kl.14, stopper vi undervisningen kl.13.30, så duksene kan komme til. Imens får resten af klassen en pause til kl.13.50. Efterfølgende går eleverne op og bliver krydset ind i Galaksen. Når eleverne har fri kl.12.00 duskes der i pausen.

Duksene er sammen i små hold på fire, hvor de skiftevis sørger for at feje klassen og tørre borde af mv. Onsdag og fredag dukser duksene alene, derfor gives der point for, hvor godt arbejdet er udført. Pointene tælles op sidst på skoleåret og vinderklassen får en hyggeudflugt i præmie. Vi forventer, at alle eleverne deltager, når det er deres tur.

Hvorfor er forældrearrangementer så vigtige?

For at samarbejdet og sammenholdet mellem børnene skal være godt, er det vigtigt, at

forældrene også kender hinanden. Vi inviterer jer derfor til Forældrekaffe ​4 morgener i

løbet af skoleåret. Forældrekaffe er et slags åbent hus arrangement, hvor I kan få

mulighed for at lære de andre forældre og børn lidt bedre at kende og se forskellige

udstillinger af, hvad vi laver i Stjerneskuddet.

Datoer for forældrekaffe;
Mandag d. 20. august kl. 8.30 - 9.30
Onsdag d. 14. november kl. 8.30 - 9.30

Mandag d. 18. februar kl. 8.30 - 9.30

Mandag d. 27. maj kl. 8.30 - 9.30

Julefest og forårsfest

Vi inviterer også til skolens ​julefest ​torsdag d. 30. november kl. 15.30 - 17.30​ og

forårsfest ​torsdag d. 4. april kl. 14.30 - 17.00, ​hvor man også kan komme og være med,

men derudover forventes det, at forældrene selv stabler nogle arrangementer på

benene ­enten klassevis eller for hele Nymånens børn i løbet af skoleåret.

Sundhedsplejerske:

Vi har en sundhedsplejerske på skolen, Ingrid, som kontakter forældrene til samtale med børnene, når det er ved at være tid.

Hvordan og hvornår kan lærerne kontaktes?

Lærerne kan kontaktes indtil kl. 17 på telefonen, men I er også velkomne til at skrive en

mail. De fleste vigtige oplysninger fra Nymånens lærere sendes pr. mail, så det er en

god idé at tjekke mail hver dag. De fleste informationer ligger desuden på skolens

hjemmeside www.norrebro­lilleskole.dk

Har man ikke mulighed for det, forventer vi at få besked, så I kan få informationen på

anden vis.

Undervisningen starter kl.8.30 og det forventes at forældre siger farvel inden timen starter. Lærerne kan kontaktes uden for undervisningstiden. Lærerne kan dog kontaktes i nødstilfælde.

Anja: ​anja@norrebro­-lilleskole.dk

tlf.nr.: 41247214

Nural: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.nr.: 28896569

Mercy: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf nr: 53626300

Mie: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.nr.: 22861935

Vi glæder os til et spændende skoleår og et positivt og konstruktivt samarbejde med jer

og jeres børn!

Med venlig hilsen

Stjerneskuddets lærere