Skolens opbygning:

Skolen har et spor og ca. 200 elever
fra 0. til 9. klasse. Skolen er opbygget således:

I stueetagen finder du kontorerne, musiklokalet, personalerum og sundhedsplejerske.

På første sal ligger Stjerneskuddet, som omfatter 0. klasse, 1.klasse og 2.klasse

På 2. sal finder du Nymånen, der består af 3. til 5. klasse

På 3. sal finder du Halvmånen, nemlig 6. klasse og 7. klasse

På 4. sal finder du Fuldmånen, der udgøres af 8. og 9. klasse

IMG 0052

Vi underviser i fag som i folkeskolen, men vi har også vores egne fag fx. kulturfag, der rummer historie, samfundsfag og religion. Dagen er skemainddelt, men vi har ingen klokke, der ringer. Nogle undervisningsforløb er projektorienterede andre er kursusprægede.

Undervisningens organisering sikrer, at børnene har gode muligheder for at nå de opstillede faglige mål. Endvidere sikrer variationen af samarbejdspartnere en socialitet, der kan modvirke mobning på skolen.

Det enkelte barns udvikling vurderes ud fra en faglig, social, følelsesmæssig og kreativ vinkel, ud fra troen på, at alle børn har resurser. Lærerne på hver etage arbejder i team, og de planlægger i fællesskab årets arbejde, lejrskoler mv. Gennem ugentlige husmøder oplever eleverne skolen som et fællesskab.

Hvad er en lilleskole / friskole

Se fx. videoen fra Dansk friskoleforening her

Hvis er skolen?                                                                                                                        

Skolen er en selvejende institution, det betyder at skolen er ingens, eller alles. Vi foretrækker den sidste definition, og det betyder, at voksne og børnene på skolen skal samarbejde om dagligdagens udfordringer, mens de ansatte og forældrene samarbejder om de overordnede linjer.

Forældrenes interesse for børnenes skolegang og undervisning er meget vigtig for børnenes oplevelse af værdien af, at gå i skole. For at holde skolepengene nede, arrangerer forældrerepræsentanterne et par gange om året arbejdsdage, hvor forældrene er forpligtet til at deltage. Her maler og vedligeholder vi skolen. 

Andel tosprogede

Skolen har ca.6% elever med en anden etnisk baggrund end dansk. Vi vil gerne have en større andel tosprogede elever. Målet er at hver klasse har 2-3 tosprogede elever, således at skolen afspejler befolkningssammensætningen på Nørrebro også på dette område.

SFO - skolefritidsordningen - Galaksen

Vi har pasningsordning - Galaksen -  for alle de børn og unge, der ønsker det. 
Hygoteket er åben mandag til fredag fra kl.7.30 -17.00  Der er ca. 100 børn tilmeldt Hygoteket. 

Social klausul

Skolen deltager i samfundets almindelige tilbud til personer uden for arbejdsmarkedet, der ønsker at komme i praktik & jobprøvning. I skoleåret 2014 -15 har vi haft 5 personer i forløb på mellem 3 uger og 12 måneder - det typike er 3 måneder.

Eksamen

9. klasse afsluttes med folkeskolernes afgangsprøve. Det er undtagelsen, at vi har elever der ikke tager prøven. De fleste af vores elever går enten videre i gymnasiet, på efterskole eller en anden form for ungdomsuddannelse. Eleverne følges af UU-rådgivningen, der arrangerer praktikforløb og studie- og erhvervsvejledning med start i 6. klasse. Det er en stor fordel for vores unge, da det betyder at de efter endt grundskole kan få hjælp af nogen de kender, hvis der opstår problemer i deres videre uddannelsesforløb.

Det åbne lærerværelse

Lærerværelset er lukket for eleverne i tidsrummet 08.25 -8.30 hvor vi holder morgenmøde i personalegruppen med beskeder om syge børn mv., og igen klokken 11.45 - 12.15 hvor vi har frokostpause. Ellers er lærerværelset altid åbent for eleverne, og lærerne er altid til at komme i kontakt med.

Fagene

Vi underviser i de samme fag, som i kommuneskolerne: Dansk, matematik, orienteringsfag (historie, biologi og geografi), engelsk, fransk, fysik og idræt. IT indgår som en naturlig del af vores undervisning i hele skoleforløbet. Lærerne læser årsnorm. Det betyder at de enkelte fag kan læses i "klumper" således at børnenes timetal sikres, uden at det betyder, at det enkelte fag fordeles jævnt over skoleårets uger. Du skal derfor være opmærksom på at skemaet kan ændres i løbet af året. Vi prioriterer kendskabet til de voksne højt. Derfor bytter vi også om på skemaet hvis der er sygdom blandt lærerne, så vi i videst muligt omfang undgår vikarer udefra.

Information

Både forældre og børn informeres løbende om undervisningens indhold. Det sker via mail, månedsbreve og på forældremøder / konsultationer. I den forbindelse er det dit ansvar at skolen har en e-mailadresse vi kan skrive til dig på.

Emneuger

Vi har mindst en emneuge hvor vi behandler et fælles emne for hele skolen. Her blandes alle børnene på tværs af klasser. Der arrangeres i de enkelte team fag uger hvor de enkelte klasser koncentrerer sig om et fag, alt efter hvad der er mest behov for.

Støtte undervisning

Med undtagelse af optagelsen i 0.klasse, så orienterer vi generelt om at skolen ikke længere kan tilbyde specialundervisning.

Begrundelsen er at reglerne er ændret, således at specialundervisning kun bevilges, hvis eleven har et behov på 9 klokketimer eller 12 ugentlige lektioner eller derover. Samtidig skal skolen give det antalt timer som der søges om, mens tilskuddet kan reduceres til fx. 4 lektioner. Hermed løber skolen en ikke ubetydelig risiko ved at søge specialundervisning, da egendækningen er ukendt.

Ved visitationsmøder i forbindelse med optagelse drøfter vi derfor den enkelte elevs behov, for at sikre at vi kan tilbyde den undervisning der er behov for og for at undlade at optage elever, hvis behov ikke kan dækkes.

Det er derfor meget vigtigt at alle ekstraordinære behov drøftes i forbindelse med optagelse.

Skolen modtager et inklusionstilskud og vi tilbyder forskellige løsninger til elever der har udfordringer i forbindelse med deres læring, men udgangspunktet er at eleverne skal være selvhjulpne.

I de sidste år har skolen selv investeret i mellem 25 og 35 lektioner pr uge til at understøtte den almindelige undervisning for elever med særlige behov, der kan afhjælpes over en kortere periode.

Vi oplever ind imellem forældre til nye børn, der efter et skoleskifte undlader at fortælle om barnets specielle behov, måske af angst for at vi ikke vil optage barnet. Det er desværre en stor misforståelse, der i bedste fald koster tid, der kunne have været anvendt til at hjælpe barnet. Vi ved at alle børn er forskellige og bliver aldrig skræmt, af dette, men vi forbeholder os naturligvis ret til, at vurderer om det enkelte barn kan få honoreret sine behov hos os. Vi ønsker ikke at være en "social varmestue", men en skole der dagligt kan tilbyde den enkelte elev et relevant skoletilbud, der sikrer den enkeltes progression i indæringsprocessen.

Procedure for PPR/familierådgivning, mm.

Lærere/forældre med en bekymring for en elev henvender sig til Eric i forhold til det videre forløb. Der aftales et indledende møde med forældrene og derefter laves der er handlingsplan for det videreforløb. Skolen arbejder med begrebet rummelighed på følgende måde:

Rummelighed er at møde hinanden med ære og respekt og det er at vide hvornår man skal sige til og hvornår man skal sige fra med kærlighed og de bedste ønsker for et andet menneske og dets udvikling på livets vej.

På Nørrebro Lilleskole prioriteres gensidig rummelighed og tillid blandt elever, forældre og ansatte. I forhold til vores værdigrundlag, er det derfor vigtig for skolen, at hver enkelte elev imødekommes som det unikke væsen det er.

Det er de ansattes og forældrenes pligt at samarbejde om det enkelte barns udvikling fagligt, socialt, følelsesmæssigt og kreativt. For at alle børns trivsel kan sikres, skal samarbejdet mellem hjem og skole endvidere sikrer, at børnene kan leve op til skolens ordensregler.

Når det i samarbejdet mellem familie og skole konstateres, at en elev ikke trives, afholdes et møde med det formål at beskrive problemstillingen og finde veje og genveje til at sikre trivslen. Ofte kan problemet løses i dette samarbejde. Skal der mere til har skolen følgende muligheder for at sikre den faglige, sociale og emotionelle udvikling hos eleven:

Elever fra 0—2.kl. testes to gange om året i ”Børns fornemmelse for skriftsprog” for at få en fornemmelse af, hvor barnet er fagligt i forhold til kendskab til læseretning, bogstaver, ord, sætninger, ord-til-ord-korrespondance og teksten bærer budskabet, mv. Elever med brug for mere støtte kan være en del af læseklubben i en periode.

I 1. og 2.kl. testes der også i Ordlæseprøve 1 og 2 i efteråret samt Staveprøve 1 og 2 i foråret.

Der er to lærere, der er uddannet AKT-lærer, (adfærd-kontakt-og trivsel). Disse lærere har skemalagte timer og kan vikardækkes, hvis en elev eller en klasse har et større behov for et længerevarende forløb fx mobning.

Der er tre lærere, der tester elever for ordblindhed og arbejder med stavning og læsning af elever med særlige vanskeligheder og laver særlige tilrettelagte forløb i dansk, i alt 12 lektioner/uge.

Der er en lærer, der kan teste sprog og arbejdshukommelse.

Elevernes læsefærdigheder testes en gang om året fra 0.-2.kl., derefter testes elevernes kundskaber og færdigheder i dansk og matematik fra 3.-7.kl. og i alle obligatoriske prøvefag i 8.-9.kl.

Eleverne i overbygning har afklaringssamtaler fra 6.-9.kl. for at sikre elevernes faglig og social udvikling.

Eleverne i 8. og 9.kl. har terminsprøver med henblik på at alle elever har kendskab til de forskellige afgangsprøver og for at evaluere elevernes udbytte af undervisningen.

Der er to lærere, der laver særlige tilrettelagte forløb for elever i matematik, i alt 4 lektioner/uge.

Der er to lærere, der uddanner sig til Cool Kids vejledere med henblik på at arbejde med angsthåndtering for elever med angst og lav selvværd.

Der laves speciel tilrettelagte undervisning og samtaler for elever med social og følelsesmæssige udfordringer.

Der er et tæt samarbejde med familier til elever med større vanskeligheder og PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og andre eksterne samarbejdspartnere.

 

Lejrskoler

Alle klasser / baser tager på lejrskole hvert år. Forældrene orienteres inden og alle lejrskoler planlægges med et fagligt indhold, der har forbindelse med de temaer, projekter eller emneområder som klassen har arbejdet med i løbet af året. Det er gratis at deltage i lejrskolerne, da vi har valgt at tage udgiften over skolepengene. Det er et krav at børnene deltager i lejrskoler. Der kan i undtagelsestilfælde dispenseres herfra efter nærmere aftale.

Koloni

Hvert år arrangeres en koloni, for alle børn der har lyst, i den første uge af sommerferien. Der er på kolonien plads til ca. 60 børn og tilmelding sker efter "Ført til mølle-princippet". Der opkræves via skolepengeopkrævningen for juni, et mindre beløb til transport, forplejning og lommepenge. 

Årlige begiveheder

Hvert år fejrer vi nogle faste begivenheder:
 - Et julearrangement for børn og forældre
 - Fastelavn for børnene
 - Skolens fødselsdag for børnene
 - En sommerfest for børn og forældre.

 - Fælles arbejdsdag, arrangeret af forældrerådet