Fra bestyrelsesmødet 2.2.2021

Bestyrelsen drøfte de den kommende Generalforsamling - GF og hvordan den skal afholdes under disse pandemien. I den forbindelse slog bestyrelsen fast at GF afholdes den 16.marts online. 

Bestyrelsen er i gang med at optage lån på 10.mill til brug for frikøb af den tilbagekøbsklausul som ligger i skødet på ejendommen Prs. Charlottesgade 34-36.

Bestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at de mindste elever nu kan komme i skole fra den 8. februar.

Ros til de ansatte for onlineundervisning.

 

Fra bestyrelsesmødet 12.01.2021

Budget 2021 godkendt.

Elevrådets arbejde med ny legeplads er sat i bero indtil eleverne er i skole igen. Beslutningen bygger dels på at vi fysisk skal have mulighed for at drøfre kontrakt mm med firmaet og ligeledes at neboejendommen KEA er igang med at få udskiftet tag.

Bestyrelsen vedtager ny rygepolitik - se under politikker.

Bestyrelsen beslutter ferieplan 2020-21

 

Fra bestyrelsesmødet 17.november 2020

Bestyrelsen indleder arbejdet med en politik mod sexchikane og sexisme

Bestyrelsen vedtager grundet pandemien at alle sociale arrangementer og lejrskoler er aflyst i det kommende år. Der afsættes midler til dagsture således at hver klasse får et tilskud på 15.000.

Bestyrelsen foretager evaluering af mødet for ny 0.kl der i år blev afholdt online. Stor tilfredshed med konceptet.

 

Fra bestyrelsesmødet 20. oktober 2020

Bestyrelsen godkender indstilling fra elevrådet om budgetønske til forbedring af legeplads. Der afsætter kr.350.000

Bestyrelsen konstituere sig.

Formand: Jacob Sørensen  

Næstformand: Juliana  

Økonomiansvarlig: Mikael

Kontaktperson til forældrerådet: Sesse

Kontaktperson til Galaksen: Mie

 

Fra bestyrelsesmødet  1.september 2020

Bestyrelsen goddkender plan for budget 2021

Bestyrelsen godkender ændringer i stresspolitik.

 

Fra bestyrelsesmødet den 9.juni 2020

Bestyrelsen beslutter at Generalforsamlingen nu kan afholdes fysisk.

 

Fra bestyrelsesmødet 17.marts 2020

Drøfrelse af Generalforsamling.

 

 

 

Fra bestyrelsesmødet den 21.01.2020 i punktform - ønsker du noget uddybet er du altid velkommen til at kontakte skolelederen:

Bestyrelsen besluttede at optage et lån på 3,5 millioner kroner til finansiering af vores nye tag. Skolen har selv betalt 2 millioner kroner via opsparing.

Bestyrelsen godkender budget 2020 med en stigning i skolepenge og SFO - betaling på 50 kr. pr.1.august. Budgettet vil blive forelagt på generalforsamlingen 17.03.2020

Gitte Lai Højmose holder oplæg som indledning til generallforsamlingen om forældreforventninger og samarbejde.

Bestyrelsen besluttede nye regler for hvad man som forældre skal kunne regne med i forbindelse med lejrskoler, ekskursioner, ture ud af huset mm. Reglerne siger:"

Som hovedregel skal lejrskoler, ekskursioner m.v. tilrettelægges således at aflevering og afhentning sker på skolen og således at forældrene ikke belaster i tidsrummet 8.30-14.00. 0-klasses overnatning – afhentning skal ikke ske før kl. 12.00 

Ændringer i rejseplaner skal meddeles hurtigst muligt.

Der er indkøbt 20 nye elevcomputere.

Ferieplanen er lagt på hjemmesiden.

 

Fra Bestyrelsesmødet den 12.november

Hvad koster det at gå på NBL

Når skolepengene er betalt, er der stadig ind imellem egenbetaling på NBL.

Eksempler på egenbetaling:

 • Lommepenge til lejrskoler. Man behøver naturligvis ikke at give sit barn lommepenge med på lejrtur. Men i de større klasser, er det tilladt at give børnene lommepenge med på lejrskoler. Lærerteamet fastsætter en max ramme for beløbet.
 • 6-9. klasse har en tradition for at tage i Tivoli til faglige-dage. Når skoledagen slutter, er det muligt at købe fortsat adgang og turpas til Tivoli for ca. 50 kr. Det er frivilligt om man vil købe adgang, men en mulighed.
 • I de mindste klasser har der været tradition for, at de laver pakkekalender. Det betyder at alle tager en gave med til 10-20 kr. Og så trækker alle en gave en dag i december.
 • Til julefest og forårsfest er der ind i mellem boder, hvor man fx kan købe ting, børnene har lavet. Der sælges ofte også kaffe og kage. Det er frivilligt om man vil handle. Og priserne er meget lave.
 • Det forventes, at klassens forældre, sørger for at lave 3-4 arrangementer om året, der samler klassens børn og forældre. Hvis man gerne vil lave noget, der koster noget, kan man spørge klasselæreren, om der er penge i klassekassen.

Klassekassen er klassens lille pengekasse, som er finansieret af skolen. Forældrene i klasserne, skal derfor ikke selv lave klassekasser.

Hvis man i forbindelse med et klassearrangement spiser sammen, skal man selv betale mad og drikke.

Ud over de ovenfor nævnte arrangementer kan klassens forældre arrangere ture og arrangementer for klassens børn og forældre, i det omfang de måtte ønske det. Opkrævning og betaling herfor varetages af forældrene. Bestyrelsen opfordrer til at forældrene afholder arrangementerne i skolens ånd dvs. at man i videst muligt omfang prioriterer fællesskabet og sikrer at ingen ekskluderes grundet økonomi fx ved at der arrangeres samkørsel, at man tager andres børn med hvis forældrene ikke kan osv.

Vedtaget i bestyrelsen november 2019

Miljø, affaldssortering, elevråd & Legeplads

Bestyrelsen har drøftet henvendelse fra Miljøpunkt Nørrebro om et samarbejde om nedgravning af affaldscontainere i prinsesse Charlottesgade.  Bestyrelsen oplever at sådanne anlægsudgifter må påhvile kommunen og ikke den enkelte virksomhed eller boligforening, hvorfor dette samarbejde ikke indledes.

Bestyrelsen vil imidlertid bede elevrådet om at drøfte hvordan de syntes at skolen skal blive mere grøn og miljøbevidst. Samtidig ønsker bestyrelsen at elevrådet udarbejder forslag til ny indretning af gården, da de har fremsat budgetønsker om nye legeredskaber. Skolelederen vil derfor deltage i det kommende elevrådsmøde med henblik på at få nedsat to arbejdsgrupper, der kan udarbejde forslag med henblik på vedtagelse senest i forbindelse med budget 2021.

Økonomi:

Skolens økonomi er god. Men byggeriet betyder at vores udgifter overstiger vores indtægter i 2019, hvorfor vi får et underskud der pr. er estimeret til 2,8 million kroner. Det var forudset og underskuddet henføres til egenkapitalen, der hermed bliver 2,8 million kroner mindre. Pt. er den på lidt over 5 millioner. En konsekvens heraf er at skolen i de kommende år skal have overskud, så vi kan genopbygge egenkapitalen. Der vil derfor være behov for en lidt strammere økonomistyring i de kommende år, ikke mindst fordi vi også skal kunne finansiere det beløb som skolen skal hensætte til feriepenge ca. 1 million kroner. Samtidig får vi en række udgifter der ikke tidligere har været budgetteret. Således skal vi igen til at betale til vikarkassen 80.000 årligt og vores sikre mail Fusemail skal budgetlægges med ca.37.000. Vikarbudgettet forhøjes som konsekvens af at vikardækningen skal kunne dække mere end sygdom fx møder i kommunen i skoletiden, opgavevaretagelse for sygemeldte kolleger mv.

Skolepengene og sfo betaling steg ikke i august som de plejer, da vi på det tidspunkt stod over for udfordringer i administrationen i forbindelse med den tidligere sekretærs afgang. Af samme årsag forhøjes skolepenge og sfo betaling den 1/1-2020 med 50 kr. så skolepengene stiger fra 1500 kr. pr måned til 1550 og sfo betalingen stiger fra 950-1000kr.

Skolepengene forventes endvidere at stige yderligere i august 2020, men bestyrelsen har endnu ikke lagt sig fast på et beløb.

Byggeriet afsluttes

det nye tag og indretning af 4.sal afsluttes fredag i denne uge. Udgiften til byggeri og rådgivning har været 4.4 million kroner hvoraf skolen har taget 2 millioner af driften. De resterende 2,4 million kroner betales via et kreditforeningslån.

Ventelisten ændres

Ventelistetilmeldingen fjernes fra skolens hjemmeside og erstattes af en tekst, hvor interesserede henvises til at kontakte skolens kontor. I den telefoniske konsultation omkring opskrivning orienteres forældrene om antallet af ledige ventelistepladser til den konkrete klasse. Bestyrelsen fastsætter det maksimale antal ventelistepladser til hver igangværende klasse til 5 børn. Hvis der allerede står 5 børn på ventelisten, afvises yderligere tilmelding. Forældre der optages på ventelisten, betaler fortsat kr.500. De skal som noget nyt hvert år bekræfte på e-mail, senest den med udgangen af maj måned, at de er interesserede i at blive stående. Manglende bekræftelse medfører sletning af listen.

Regeringen har besluttet en indsats for at styrke erhvervsskolerne. Målet er at flere elever vælger disse frem for gymnasiet. I den forbindelse ændrer man reglerne for valgfag i folkeskolen. For vores vedkommende betyder det at billedkunst bliver prøvefag. Eleverne i vores nuværende 7.klasse skal fremover modtage 60 timers undervisning i billedkunst både i 7.og 8.klasse og afslutte forløbet med en prøve i 8.klasse. Lærerne i HF, der underviser i billedkunst, skal derfor tilrettelægge en prøve i 8.klasse.

Trivsels og mobbepolitikken er revideret. Se den på hjemmesiden. Husk at alle ansatte er forpligtet til at kende indholdet.

"Det det koster at gå på NBL” teksten har været drøftet og resultatet af drøftelserne har ført til en lempelse af tidligere praksis. Den konkrete tekst findes nu under skolepenge på hjemmesiden – læs den der.

Mie rejser en diskussion af hvad man kan forvente fra skolen side omkring forældrenes deltagelse i diverse arrangementer, omkring afhentning og aflevering til fx lejrskoler, omkring lukkeuger mm. Mie orienterede om sine overvejelser og punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Fra bestyrelsesmødet den 3. september 2019

Budget 2020

Vi drøftede budgetplan til brug for udarbejdelsen af budget 2020, der rummer involvering af skolens bestyrelse, ledelse, ansatte og elever. I det kommende budget er der brug for ikke at komme med store ønsker, da vi i de kommende år skal have stabiliseret økonomien i forhold til de store udgifter i år til tag og indretning af 4.sal. Endvidere betyder ændringerne af ferieloven at vi skal budgettere med et større beløb til indefrysning af feriepenge.

Byggeriet

Følger tidsplanen. Vi venter på en tilladelse til at nedrive en bærende væg.

Affald

Bestyrelsen besluttede at gå videre med en henvendelse om en ny affaldsordning, med mere sortering. Endvidere vil der blive oprettet nye affaldsstationer i Prinsesse Charlottesgade, således at vi slipper for containere i gården.

Ændring af friskoleloven

Bestyrelsen har modtaget kopi af meddelelse om lov nr.278 af 26.marts 2019. Efter denne lov skal skole, der har mere end 30% elever fra et udsat boligområde indføre obligatoriske sprogtests. Det gælder ikke os, men underretning til kommunen om 15 % ulovligt fravær gælder os. Elever der har 15% ulovligt fravær – altså ikke meddelt sygdom, tandlægebesøg m.v., skal indberettes. Herefter tager kommunen stilling til om der skal ske reduktion i børnecheck m.v.

 

Madskole

Glika har udarbejdet 2 projekter om madskole. Dels et tilbud i uge 28 og 31 i sommerferien og dels et tilbud om at 6.-9.klasse kan få mulighed for at lave med i en periode, således at 3-4 elever går fra den almindelige undervisning og laver med til hele klassen. Glika ønskede svar på om hun må arbejde videre med disse projekter. Bestyrelsen ser gerne at glika udarbejder beslutningsforslag, da ideen er god. Inden godkendelsen skal struktur, økonomi m.v. analyseres.

Politikområder

Bestyrelsen af afslutter revisionen af politikområder.

IT – og Hjemmesiden

Bestyrelsen ønsker at give hjemmesiden et serviceeftersyn og måske udskifte den helt. Som indledning til dette arbejde anmodede bestyrtelsen skolelederen om at udfærdige et notat om skolens IT-struktur. Såvel forældre, Elever og ansatt vil blive inddraget når og hvis hjemmesiden skal ændres.

Bestyrelsens indsatsområder 2020

Bestyrelsen ønsker at kigger nærmere på samarbejdet mellem forældre og ansatte. Det overvejes at indhente en oplægsholder som kigstart af generalforsamlingen til marts. Bestyrelsen vil også gerne se på madordning fx Glikas forslag. Endelig vil bestyrelsen ændre på oktober mødet for nye 0.klasser.

Ændringer af musikundervisningen

Richard har udarbejdet et lille skriv til ledelsen og bestyrelsen om ændringer af musikundervisningen således at der satses på bredden i stedet for eliten. Vi anerkender at den tidligere musiklærer fik højnet standarden på musikundervisningen og elevernes engagement, men tiden er moden til at vi nu tænker i bredden. Derfor vil korundervisningen blive integreret i den almindelige undervisning fremover.

Næste bestyrelsesmøde den 12.11.2019

 

Fra møder den 15. Januar 2019

Budget 2019 er vedtaget og forelægges generalforsamlingen.

Der er afsat penge til renovering af salen og nyt tag.

Bestyrelsen gennemgår og justerer gældende politikker ud fra et ønske om at de skal være forståelige, skrevet i et tidsaktuelt sprog og matche vores værdigrundlag. Det forventes at arbejdet er afsluttet i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Fra mødet den 8.maj 2018 

Nyt køkken

Der er indhentet indretningsforslag og priser fra 2 køkkenfirmaer. Skoleleder og hus-gerningslærer beslutter snarrest hvilket projekt vi skal arbejde videre med, under hensyn til det bevilgede budget.

Jobpraktik

Der arbejdes på 2 praktikforløb. Et som køkken dame på lærerværelset (13 uger) og et som pædagog i Hygotek / Galaksen (6 måneder) Begge forløb skyldes ønsket om afklaring af arbejdsevne.

Bestyrelsesmødet

Bestyrelsen har konstitueret sig:

Titel Navn Forældre til Forældre til
Formand Jacob Sørensen Asta 2. kl. Victor 5. kl.
Næstformand Sofie Næraa Jos 3. kl. Villi 6. kl.
Kontakt forældreråd Lars Bundgaard Jensen Alma 5. kl. Anton 6. kl.
Mikael Strøm Eriksen Ida Sophia 2.kl
Kontakt Galaksen Mie Odgaard Iben 2. kl.
Suppleant Økonomiansvarlig Kristoffer Bunch Kalle 0.kl.
Suppleant Juliana Rodrigues-Andersen         Ellen 0.kl.

Fra bestyrelsesmødet kan nævnes:

Konstituering, regler om tavshedspligt, arbejdsform, mødeplan og ansvars- og kompetenceplan – se evt. mere på: http://norrebro-lilleskole.dk/zfiler/2018%20ANSVARS%20%26%20KOMPETENCEPLAN%20.docx

Indsatsområder: 4.sal + tag, badefaciliteter i kælder og Galaksen videreføres, dog er målet med Galaksen om indsatsområde at det langsomt udfases, når der er foretaget evaluering.

Politikområder skal gennemgås og nye politikker ”stresspolitik” og ”datapolitik” skal indfases. På mødet til august prioriteres opgaverne og der justeres eventuelt med nye fx service eftersyn på hjemmesiden.

 

Bestyrelsens mødeplan vedtaget:

Bestyrelsesmøder tid indhold
d.28.august 17.00-21.00 budgetforberedelse - aktuelle sager – opsamling – prioritering af indsatsområder, gennemgang af politikområder m.v.
d.30.oktober 17.00-21.00 Budget – budgetprocedure, høring, indhentning af budgetønsker og prioritering heraf.
d.15.januar 17.00-21.00 vedtagelse af budget
d.19.februar 17.00-21.00 forberedelse til General Forsamling
d.26.marts 17.00-21.00 General Forsamling
d.09.april 17.00-21.00 konstituering & Status på indsatsområder, forsalg til videreførelse i det kommende år
d.18.juni 17.00-21.00 Julefrokost

EU dataforordning – alle forældre skal godkende at vi behandler persondata. Derfor udsender vi snarest et skema til underskrift sammen med en orienteringsskrivelse.

Datapolitik vedtaget – justeres efterfølgende. Se mere her: http://norrebro-lilleskole.dk/zfiler/Databeskyttelsespolitik.docx

Der investeres i sikker mail til kontoret – hvis behovet stiger kan det efterfølgende suppleres så flere grupper af ansatte inddrages fx en per team.

 

Fra mødet den 16.januar 2018:

Bestyrelsen har drøftet hvad forældrene skal betale for ud over skolepengene. Dette sker fordi holdningen er at man kun skal betale skolepenge plus lidt lommepenge i forbindelse med lejrskoler. Holdningen er klar - det er kun lommepenge der skal betales. Dog henledes opmærksomhenden på Kolonien som er et tilkøb og ikke en del af skolens normale virksomhed. I forbindelse med kolonien opkræves kr.500 for en uge med forplejning. Forældrene opkræves endvidere kr.100 til lommepengen i denne forbindelse.

Der arbejdes i bestyrelsen med en ny model for Hygoteket. Mere info når modellen er klar.

Forældrene i 3. klasse holder møde med personalet fra Johannesgården (Skt. Hans torv) som er den klub som skolen samarbejder med.

Når dette samarbejde er etableret, er det fordi vi må erkende at vi ikke har personaleresurser til at udarbejde tilbud til eleverne, der er attraktive for aldersgruppen 4.kl. og opefter. Derfor søger flere væk og der har været et behov for at skolen havde en anbefaling af hvor man så skulle gå hen. Sidste år blev dette samarbejde så en realitet og Johannesgården har i den forbindelse etableret en henteordning på skolen, der fungerer i de første 14 dage, så eleverne lærer vejen at kende og bliver trygge omkring det nye sted. Skolen og Johannsegården udveksler ligeledes skemaer m.v., for at sikre at klubtilbuddet macher tiderne for hvornår eleverne har fri.

Ferieplanen vedtaget - den lægges på hjemmesiden.

Søren og Karina har fratrådt deres stillinger på skolen. I de forbindelse er Mie ansat frem til sommerferien. Mie er støttelærer i dansk i 0. og 1 klasse og da hun er specialuddannet i læseindlæring er hun samtidig den der har små hold som skal træne læsning. I Hygoteket er Kira konstitueret som afdelingsleder frem til sommerferien. I 1. klasse er Patrick ansat frem til somemrferien som lærer.

 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 1.juni 2017

Status byggeri: entreprisekontrakten er under udarbejdelse, herunder beskrivelse af tidsterminer og betalingsterminer, samt AB92 og garantistillelse.

Drøftelse af placering af indsatsområder i forbindelse med konstitueringen. Vi beslutter at flytte indsatsområder til første møde i det nye skoleår.

Orientering om personalesituationen, et par sygemeldinger og ansætttelse af årsvikar i hygoteket.

Beslutning om at Hygoteket skal være indsatsområde næste skoleår.

De skriftlige prøver er afviklet planmæssigt og med gode resultater.

Orientering om 6.kl. Nogle forældre har stillet krav om at bestemte elever bortvises hvis samarbejdet skal fortsætte. Ledelsen og bestyrelse mener ikke at forældrene skal kunne bestemme hvilke elever der er i klassen. Som følge heraf har der været afholdt flere forældremøder i klassen.

 

BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 29.april 2017 

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.

Konstituering af bestyrelsen, herunder regler om tavshedspligt, revidering af ansvars- og kompetenceplan, bestyrelsens forretningsorden, bestyrelsens mødeplan og indsatsområder.

Formand: Colin

Næstformand: Jacob S

Økonomiansvarlig: Jacob S

Kontaktperson til forældrerådet: - udsat  

Kontaktperson til Hygoteket: Lars

Beslutning om at indkøbe nye telte til kr.32.000 kr til brug for alle skolens klasser og Hygoteket. Teltene skal vedligeholdes og passes ordentligt i forbindelse med brug, herunder tørres og opbevares hensigtsmæssigt.

Budgetopfølgning - det ser fint ud. Gennemgang af anlægsarkiver og anlægsaktiviteter i 2017.

Gennemgang af ballancer og afskrivninger.

Status på elevernes arbejde med undervisningsmiljøvurdering.

Status byggeri, herunder forhandling af kontrakt og tidsplan.

Anette har deltaget i et møde med forvaltning og lokale interessenter omkring de trafikale forhold i Prs. Charlottesgade. På baggrund heraf har vi haft besøg af trafikrapportører, der har talt med klasserne for at indhente information m.v.

I samarbejde med Plejehjemmet Aftensol i de gamles by skal 20 elever fra Nymånen deltage i Olde –OL 2017 

  

BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 16.marts 2017 

Status på byggeprojekt. Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med firmaet BB.Byg.

Kort drøftelse af generalforsamlingen samme dag.

Elevrådet er i gang med en undervisningsmiljøvurdering.

 

BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2017  

Økonomi: Budgetopfølgning. I forbindelse med en ekstraregning for EL, overvejes det it involvrere 5. klasse i et miljøprojekt. Bestyrelsen godkendte regnskab 2016.

Program for bestyrelsesmøde, debatcafe og generalforsamling vedtaget.

Forældrehenvendelse om ferieplan. Bestyrelsen imødekommer ønsket og revidere ferieplan 2017-18. 

Bestyrelsen vedtager at vi skal have renoveret og ikke udskiftet vinduer mod gården. Det betyder stillads før og lige efter sommerferien. Vinduerne renoveres og der indsættes optoglas, så de kommer til at virke som koblede rammer. Teknikken er udarbejdet af Københavns universitet i Rådvad og har til formål at bevare det gamle kernetræ. Nye vinduer kan maksimalt opnå 6 års garanti, mens denne renovering giver 50 års garanti.

Drøftelse af forældrehenvendelse om 6.klasses aferen i fritiden. 

 

 

 TORSDAG DEN 19. JANUAR 2017

Økonomi: forventet resultat i 2016, Afskrivningsregnskab og bestyrelsens stillingtagen til regnskab 2016.

Beslutning om endeligt budget for 2017

Orientering om elevrådets arbejde med 100%nødhjælp, toiletter, rengøringsbudget og ønsker til kommende miljøprojekt.

Drøftelse af overgang fra Hygotek til Klub. Hvad skal vi satse på? Er der tilbud nok til 4.kl? Samarbejde med Sankt Johannesgården.

Opsigelse af aftale med Copy-Dan & drøftelse med lærerne om ophavsrettigheder.

Drøftelse af ordblindhed, herunder skolens testning og muligheder for at hjælpe elever med behov.

Oversigt over inklusionstimer i indeværende skoleår, samt fordeling af samme.

Gennemgang af generalforsamlingsindkaldelse og drøftelse af kommende valg.

Evaluering af forældreklagesagsbehandling.

Godkendelse af ferieplan 2017-18.

Personaleadministration.

 

BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 3.november 2016

Orientering om møde med KEA. Positivt at de ønsker samarbejde, men ikke godt at de vil inddrage en del af gården.

Budgetopfølgning - det ser fint ud.

Forberedelse af budet 2017 - aftaler om personaleforbrug i 2017.

Aftale om undervisningsbudgetter og IT-indsats.

Gennemgang af tilbud fra Jydske bank og Lån og spar bank. Beslutning om at skifte til Lån og spar bank.

Hjemmesiden opdateret med billedkarrusel.

Orientering om gennemført lovpligtigt tilsyn med skolen - alt er fint og                 tilsynsrapporten ligger på hjemmesiden.

Orientering om velbesøgt møde for ny børnehaveklasse.

 Revidering af vedtægter jf. ministeriets anvisninger.

 Behandling af forældreklage.

BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 1.september 2016

Skoleårets start - 24 nye elever, fokus på at integrere nye elever og forældre.

Drøftelse af elevernes timetal, herunder de budgetmæssige konsekvenser af flere eller færre timer.

Beslutning om debatcafe i forbindelse med generalforsamlingen “Farvel til folkeskolereformen”

KEA meddeler at de over de næste 2 år vil arbejde med planer om at inddrage deres del af gården. De ønsker et samarbejde, så begge parter kan leve med en ny opdeling.

Drøftelse af forældresamarbejde og ændringer heri, der betyder at der kan holdes møder efter klokken 17.00

Budgetopfølgning - det ser fint ud.

Indledende drøftelse af budget 2017

Drøftelse af ønske om bankskifte, da vi nu skal betale negativ indlånsrente i Nordea.

Status på nyt personalerum - akustik problemer - vi skal have nyt loft med lyddæmpning.

Der er opsat mørklægningsgardiner i alle klasser.

Vi har været vært for Dansk Friskoleforenings ledermøde.

BESTYRELSESMØDE FREDAG DEN 03. Juni 2016 (lille møde og julefrokost)

Colin og Jacob orientere om resultatet af forhandlingerne med lærerne. Der er nu lavet aftale og der er enighed om at den retter op på det lønefterslæb lærerne har haft i forhold til folkeskolelærerne.

Der er bestilt nye møbler til krearummet og Hygoteket

Samarbejdet med Bisgaard & Partnere er stoppet, da de forsøgte at lave numre med os.

Den nye 0.kl er malet og der er lagt nyt linoleum på gulvet.

Køkkenet til personalerummet er bestilt og bliver sat op i sommerferien.

Indretning af den gamle 0.kl. er udsat til næste skoleår (august), da der pt. ikke er resurser til at igangsætte det i gang – der bliver dog malet i sommerferien.

Vi har fortsat internetproblemer på kontoret – der arbejdes på en løsning.

I forbindelse med de nye cromebooks står det klart at vi på sigt skal have opgraderet vores båndbrede. Den nuværende kan ikke holde til at stort set alle er på nettet på deres smartphones og samtidig har vi 40 computere kørende.

Der er bestilt projektor til hhv. Gymnastik og ny 0.kl. Den i gymnastik skal de ud og se på, da den skal være lidt speciel for at kunne klare eventuelle boldangreb mv.

BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 12. APRIL 2016

Bestyrelsen konstituere sig, herunder regler om tavshedspligt, revidering af ansvars og kompetenceplan, mødeplan og bestyrelsens forretningsorden.

Formand: Colin

Næstformand: Jacob S

Økonomiansvarlig: Jacob S

Kontaktperson til forældrerådet: Daniel

Kontaktperson til Hygoteket: Lars

Bestyrelsen drøfter mandat i forhandlinger med lærerne om lærerløn på baggrund af FSL´s udmelding om lønefterslæb. Bestyrelsen ønsker yderligere dokumentation for det postulerede lønefterslæb.

Bestyrelsen ønsker flere møder med forældrene og bedre kommunikation. Vigtige temaer i udviklingen af forældresamarbejdet:

Forældremødet og dets planlægning

Ekstraordinære forældremøder

Den svære samtale

Den strategiske planlægning omkring enkelte elever

Ansvarsfordeling ved en elevs mistrivsel

Forældresamarbejde i forbindelse med fagligt svage  elever, elever med særlige behov, elever med funktionsforstyrrelser, eller andre barrierer for indlæring og trivsel.

Truede elever – når hjemmet er i opløsning

Udadreagerende elever

Endelig ønsker ledelsen at gøre en ekstra indsats for, at vi bevæger os væk fra ”Den diagnosticerende lærer” og går i retning af ”den professionelle lærer”.

Orientering om samarbejde med Bisgaard & Partner, der mener vi kan spare penge på renovation og brandeftersyn.

Planlægning af næste skoleår, skemaer, klasselærerfordeling mm 

 

Fra bestyrelsesmødet 15. marts 2016

Bestyrelsen brugte det meste af sit korte møde på at planlægge generalforsamlingen, der blev afholdt samme dag. Her godkendte bestyrelsen regnskabet for 2015 og budgettet for 2016. Bestyrelsen var tilfreds med skolelederens henvendelse til Frank Jensen. Henvendelsen drejer sig om, at de private skoler generelt ikke modtager den service fra det kommunale system, som loven foreskriver. Henvendelsen er et led, i et samarbejde mellem flere lilleskoler. Vi oplever desværre, at vi forskelsbehandles således at folkeskolerne fx. fra PPR får en bedre service, hvilket privatskolerne generelt vil forsøge at ændre.

Endelig vedtog bestyrelsen en ny fraværspolitik - se http://www.norrebro-lilleskole.dk/index.php/fravaerspolitik

I forbindelse med generalforsamlingen var der indkaldt til debatmøde om folkeskolereformen på NBL - Ledelsen kom med oplæg (gengivet fra slides):

DEBATMØDE:

At styre en skole er på mange måder som at styre et skib. Man skal kunne det tekniske og have skibet for at kunne sejle, men man skal også kende de udfordringer man vil møde undervejs. En god kaptajn har således taget rejsen på søkortet, inden der lægges fra og han har undersøgt strøm, vind og bundforhold på turen, ligesom han har taget højde for alt det, der kan ske under sejladsen. I aften skal vi drøfte om kursen er sat rigtig, om der er uvejr forude vi skal tage højde for, osv. Målet er at vi kan komme sikkert i havn efter en god sejlads i 2016.

Udvikling på skolen hvordan?

Eleverne lærer gennem udviklende undervisningsforløb tilrettelagt af lærerteam.

Forældrene bidrager på forældremøder, i forældrerådet, gennem personligt fremmøde med ønsker og via bestyrelsen. (den formelle adgang)

Forældrene drøfter temaer i skolen med personalet, der bringer forældrenes ønsker videre til ledelsen.

Debataftener m.v.

Bestyrelsen har fokus på kommunikation og forsøger at fange ”toner fra vandrørene"

Tidligere initiativer – rumraketten

2012: Formand for bestyrelsen Pernille Sonne igangsætter ”Rumraketten” som et ønske om, at lave en 2020 plan for skolen. Arrangementet tilrettellages som et fremtidsværksted og der blev afholdt debataftener med forældre og personale. Eleverne forsøgtes inddraget og der blev udarbejdet referater fra drøftelserne. Projektet kulsejler og der blev aldrig lavet en 2020 plan, men derfor bidrog projektet alligevel til skolens udvikling ved at nævne en række ønsker, der nu er inddraget i skolens udvikling, afventer eller er afvist.

Indarbejdede tiltag

Ture ud af huset – bedre fysiske rammer i gården – bedre kommunikation – Arbejdsdage hvor børn inddrages – bevægelse i undervisningen – lektiehjælp –bedre integration i nærområdet fx trambolinhuset – mere it- i undervisningen – opdragelse til fællesskab fx familiegrupper, venskabsklasser mm – kombinere fag (fx kulturfag / naturfag)

Afventer

Bedre badefaciliteter – ekstra etage oven på gymnastiksalen-

Afviste tiltag:

Fleksible mødetider –Madordning ( dog sporadiske projekter) –flere spor 350 elever -fjernundervisning.

 Tidligere initiativer – debatcafeer

Debatcafeerne omkring folkeskolereformen handlede naturligvis om forståelsen af de nye initiativer på folkeskoleområdet og en drøftelse af, hvordan vi som skole skulle forholde os til det. Som bekendt blev resultatet, at vi ikke fulgte folkeskolereformen til punkt og prikke, men tog lektie cafeen og det øgede timetal til os,  fordi vi ikke mente, at vi kunne være attraktive som skole, hvis vi ikke gjorde det. Men også fordi vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til at give en undervisning, der svarer til det man i almindelighed kan forvente i folkeskolen.

Tiden har vist at vi tog fejl, en meget stor søgning fra utilfredse forældre og elever i folkeskolen er blevet resultatet og selvom Christiansborg politikerne ikke vil indrømme det, viser virkeligheden lokalt, at folkeskolereformen er død.

Fra debatten på debatcafeerne skal vi fastholde:

Et grundlæggende ønske om at skolen udvikler sig som alternativ til folkeskolen.

Et grundlæggende ønske om at eleverne skal have mulighed for fri leg, fritid og tid til at eksperimentere

Et ønske om at inddrage de større elever på anderledes måder fx i emneuger – giv dem mere ansvar

Et grundlæggende ønske om større fagligt indhold i de kreative fag.

 Ovenstående er langt hen af vejen opnået:

Kursen kan måske justeres i forhold til skolen som alternativ til FS, men vi vælges igen og igen af forældre fra FS, fordi vi er et alternativ.

Det forholdsvis lave timetal sikrer, at der er tid til fritid, leg og læring i Hygoteket og denne kurs styrkes i 2016.

Inddragelse af de større elever arbejdes der løbende på, men de har opgaver fx venskabsklasser mv. Og det vurderes i forbindelse med emneugeplanlægningen hvor de bedst kan bruges / inddrages.

Årskurset for lærerne i målstyret undervisning er udsprunget af ønsket om at højne fagligheden i de kreative fag. 


2016 -17

Udfordringerne i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2016-17 er:

At vikartilskud /refusion der forsvinder, svarer til lønudgiften for 2-3 lærere

Lærere der efter fagforeningens opfattelse tjener 2-3000 kroner mindre om måneden end folkeskolelærerne.

Skema:

 • Færre lektioner, men øgede krav til indhold, derfor dansk+ matematik indholdskrav til lejrskoler.
 • Lektiecafeen der gik hen og dødede.
 • Lærernes inklusionstid 28 lektioner pr uge, heraf 11,1 med tilskud.
 • Forældre lektiecafeer ?

 

 

Arbejdsspørgsmål til gruppearbejde:

(Fremmødet var begrænset til 16 forældre ud over bestyrelsen og ansatte.)

1. Har vi styr på kompasset?

Er kursen rigtig i forhold til elevernes timetal og balancen mellem skole og fritid?

Gruppe 1:

Børnenes fritid er super vigtig. Super tilbagemeldinger på at bevægelse indbygges i undervisningen fx. bevægelsesmatematik. Glade for at især de mindstes timetal bliver mindre. Lektier skal være øve tid, de skal være klædt på til selv at lave lektierne. Vigtigt at ingen bruger mange timer på lektier. Klare udmeldinger fra skolen som: "Når dit barn har arbejdet i 20 minutter med lektierne har du magten til at give dem fri"

Gruppe 2:

Vi læner os for meget op ad folkeskolen. Flere eksperimenter og forsøg i undervisningen. Undervisningen er meget stringent her. Vi ønsker os, at skolen er mere modig, at den slipper angsten, tager chancer og satser mere. Vi ser gerne, at skolen satser mere på at være sin egen.  

Gruppe 3:

Små klasser (0.-5.kl.) Ok med nedsat timetal. Større     klasser (6.-9.kl) vi kan ikke se   grunden til nedsat timetal. Forælder erfaring med at de store har for meget spildtid - tv-tid(fra før reformen)  mellem skole og fritidsinteresser.

Gruppe 4:

Øget timetal i skolen har en påvirkning på SFO og andre fritidsaktiviteter. Man kan lærer hvad som helst, hvis man bliver mødt det rigtige sted.

 

 

2. Skal kursen justeres?

Er der ønsker til den videre udvikling af skolen, som enten ligger i forlængelse af de omtalte tendenser eller er helt nyskabende?

Gruppe 1:

Styrk det kreative /Musiske, Anderledes tilgang til undervisningen, mere bevægelse i undervisningen, Få besøg af forældre der kan noget fx arkitekter.

Hvordan kan vi bedre følge med som voksne?

Lad os ikke være bange for at skille os ud fra folkeskolen - vi skal turde være anderledes. Vi skal styrke elevernes ansvarsfølelse ved at de bidrager til arbejdsdage med ansvar. Lad de store elever byde ind med det de kan til arbejdsdage.

Gruppe 2:

Det er svært at vurdere antallet af timer for os. Og måske er antallet af timer irellevant - måske er det ligemeget om antallet af timer er 25-28-30 det vigtige er indholdet - og at der er forskel i måden der undervises på.

Konkrete forslag:

Flere eksperimenter i den almindelige undervisning i stedet for at samle det i temauger / anderledes uger.

Spørg Lærergruppen:"Hvad kunne I tænke jer at denne her skole skal være god til? Hvad skal være denne skoles retning?

Gruppe 3:

Vi efterlyser at holde fast i BEVÆGELSE - evt. i mindre hold (bidrager også til trivsel + det sociale) Om morgenen (bare 10 minutter tur eller energizers) til forbedring af lærerevnen og koncentration jf. mange undersøgelser.

Kan skolen have en igangsættende rolle i forhold til bevægelse i det store frikvarter, men især efter skole? (Med hensyntagen til alder/ tid på dagen i forhold til aktiviteter og behov for bad...)

Ide at overveje:

Crowdfunde ud fra nogle værdier? Er det tilladt?- er det noget vi kan bruge til at igangsætte aktiviteter? Farligt territorium som folk har mange holdninger til...

Kan man sige at deltagelse i x aktiviteter giver lod til lodtrækning om en præmie?

Hovedprincip: Vi vil meget gerne tænke ud af boksen i forhold til bevægelse både i forhold til muligheder for at ha en igangsættende rolle for forældre såvel som lærere. Er det nok bare at foreslå ( sætte dato-tid -aktivitet) for de store?

Hvad kan man forestille sig af enten forældre eller lærere kan igangsætte af aktiviteter? (sætte dato -tid- Aktivitet)

svømmehal

skøjtning

Brunch (laves sammen)

Rundbold

Quiz

Bagedyst

Tur i skoven med naturvejleder

Adgang til idekatalog eller ressourcekatalog ( er der nogle forældre eller ansatte der har en særlig ressourse de kan tilbyde?)

Gruppe 4:

Det kan være svært med læreskifte for nogle børn. Det giver dog mening for helheden. Hvorfor tilbydes der ikke tysk - det virker mere oplagt. er det udelukket? Mere fokus på lejrskolen.

 

 3. Inddrages forældre nok, både praktisk og informativt?

 • Kunne forældrene fx bidrage med frivillige lektieklubber i Hygoteket?
 • Deltagelse i ture, understøttende aktiviteter m.v.?
 • Er der steder hvor I tænker at forældrene kunne bidrage mere?

 

 

Gruppe 1:

Brug forældrene:

Større forventninger til forældrene fx. alle skal have et år i forældrerådet - deltage i arrangementer. Hjemmesiden nemmere at finde rundt i. Gerne besøg af forældre, der kan et eller andet. Inddrag forældrene ved fx. at udbyde opgaver fxnogle forældre skal lave et eller andet og så kan man melde sig på.

Frivillig lektiecafe med forældre er en god ide.

Forslag om frivillig morgenåbner sammen med Lotte. det kunne organiseres at forældrene på skift tog en dag i en periode. Morgenjazz giver ro i Hygo.

 

Gruppe 2:

Hvorfor har eleverne lektier for? det er tid med den relevante lærer, der giver mening. Brug forældrenes kompetencer hvis der er nogen der kan bidrage med noget konkret fx en gartner - lav en urban gardening fx projekt i Hygoteket. Nogen der er kunstnere som laver et eller andet huskunstnerprojekt  etc.

 

Gruppe 3:

Se under pkt 2.

 

Gruppe 4:

Det er svært for forældrene at supplere en lærers faglighed - forældre kan undervise i andre ting med tilknytning til faget. Forældre skal fortsat bruges i undervisningen baseret på deres faglighed mm. Brug forældrene som ekstra voksen på ture - evt. opslag på første forældremøde med ture man skal på.

 

Tak for i dag:

Skolelederen takkede for fremmødet og engagementer. Alle indput vil blive inddraget i overvejelserne omkring skolens fortsatte udvikling, men læser man de forskellige gruppers indlæg, så er vi ikke enige. Der er imidlertid hovedtendenser der kan trækkes ud og det vil vi gøre - meget gerne i samarbejde med jer.

 

 

 

Fra bestyrelsesmødet den 19.januar 2016

På det ordinære bestyrelsesmøde den 19. januar 2016 vedtog budget 2016. Budgettet vil blive forelagt generalforsamlingen den 15. marts 2016. Vi drøftede endvidere spørgsmålet "Hvad er søskende", der er aktuelt, fordi vi som bekendt har to kriterier for optagelse, nemlig dels at søskendebørn har fortrinsret og dels anciennitet på ventelisten.

Da familiestrukturer ændre sig, så "søskende" ikke kun ifølge den almindelige opfattelse er børn med den samme biologiske fader og moder, men også halvsøskende, børn i sammenbragte familier m.v. har det været nødvendigt for skolen at definere, hvad en søskende er, for at kunne afgrænse hvem der er omfattet af søskendereglen og hvem der ikke er det.

Vi blev enige om følgende definition:

Søskende på NBL er:

 1. Søskende med samme mor og /eller far og samme folkeregisteradresse.
 2. Børn fra sammenbragte familier med samme folkeregisteradresse som et barn, der allerede går på skolen.
 3. Biologiske søskende (samme mor og far), der efter forældrenes skilsmisse bor på forskellige folkeregisteradresser sammen med enten deres biologiske mor eller far.
 4. Fortrinsret jf. søskendereglen gælder kun, hvis der allerede går en søskende på skolen i august måned på optagelsestidspunktet.

Det spændende i debatten er at man ikke kan besvare spørgsmålet om hvad en søskende er, uden at man samtidig præsenterer sin egen moral, sit eget familiemønster m.v., da det jo opfattes som det naturlige eller det rigtige. Ovenstående definition er altså ikke nødvendigvis universiel rigtig, men den afgrænsning der er demokratisk valgt af vores bestyrelse. Bestyrelsen drøftede i samme forbindelse søskendemoderationen.

På mødet talte vi også om:

- at skolen har indkøbt 24 nye chromebooks så vi nu har 2 klassesæt. (målet er 3)

- at mureren stærkt forsinket er gået igang med at forsøge at redde ydervækken på gymnastiksalen.

- vi gennemgik det foreløbige regnskab.

- at vi har ansøgt om at få en hjertestarter.

- at der pt. gennemføres skolehjemsamtaler i hele huset på alle klassetrin.

- Bestyrelsen godkendte ferieplanen.

Et spændende og dejligt møde, hvor man igen og igen må tage hatten af for de flittige forældre, der gerne bruger deres sparsomme fritid på at hjælpe skolen ved at sidde i bestyrelsen.

Skolens arrangement omkring den nye folkeskolereform og virkningen heraf på NBL den 6. oktober 2015 er aflyst. Det skyldes at 13 forældre havde tilmeldt sig arrangementet og vi havde sat en grænse på 16 deltagere for at arrangementet kunne gennemføres. Vi lægger derfor den beskrivelse ud her som vi havde tænkt os at gennemgå på mødet. Beskrivelsen afsluttes med "spørgsmål & svar" og her har vi svaret på de typiske spørgsmål vi har mødt. Har du et andet spørgsmål så send det til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. så sætter vi det ind her, så materialet kan udvikle sig løbende.

Hent oplægget her

Fra bestyrelsesmødet den 1. september 2015

Rengøring: (se "Nyheder") vi har en ny rengøringsplan der skal implementeres, men desværre er vi ramt af sygdom i serviceteamet. Der arbejdes på at finde en vikar.

Koloni:

Vi har fundet og booket et sted til kolonien i 2016. Kolonien hedder Ulvshale og ligger på Møn.

Temadrøftelse om Hygoteket

Bestyrelsen ønsker at få en temadrøftelse på det kommende bestyrelsesmøde. Det handler primært om hvordan vi får den bedste kvalitet i arbejdet med eleverne under de nye betingelser. Skolen har i år valgt at fase Rene Vork ind i ledelsesfunktionen for Hygoteket. Rene vil derfor i samarbejde med skolens leder styre Hygoteket frem til sommerferien hvor det er meningen, at han overtager ledelsesansvaret for Hygoteket.

Reformen - hvad blev der af den

Skolen vil i snarlig fremtid (oktober) indkalde til et temamøde om folkeskolereformen, hvor vi dels trækker trådene op fra de to tidligere debatcafeer og dels orienterer om de beslutninger, der er taget af bestyrelsen i forbindelse med reformen.

Fortsat gratis at låne skolen

I løbet af året er skolen udlånt til forældre og børnene en del gange og ikke altid efterladt ren og i sammen stand. Der var et forslag fra personalet om at tage et mindre beløb for lån af skolen til dækning af el, vand og varme, når forældre m.v. låner skolen. Bestyrelsen var ikke enig i dette forslag, men ønskede i først omgang en tydeligere vejledning og præcisering af skolens forventninger.  Skolen vil udarbejde en vejledning til forældrene, således at det bliver nemmere at rydde op og gøre rent efterfølgende. Vi (bestyrelsen og skolen) ønsker et større fokus på dette, så at skolen ikke bruge for meget ressourcer på ekstra oprydning og rengøring i forbindelse med udlån.

Plan for budget 2016

Bestyrelsen vedtog en køreplan for budget 2016. Det er formålet med planen, at sikre at alle interessenter i skolen får mulighed for at komme med forslag til budgettet. Der er imidlertid store udfordringer i det kommende budget. Dels vil tilskuddet falde som følge af et lavere forbrug pr elev i folkeskolen i forbindelse med reformen og lockouten og dels skal vi fra den 1. januar selv betale for al korttidssygdom. 

Har du et budgetønske, så læs budgetplan 2016 om hvad du skal gøre her.

Fra bestyrelsesmødet den 17.marts 2015

Mødet var et kort møde inden generalforsamlingen. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2014 og budgettet for 2015, herunder at skolepengene og SFO betalingen sættes op med 25 kroner som vi plejer grundet prisstigninger, men også ekstraordinært med 50 kr., der øremærkes som "IT-pulje" med det formål, at samle penge ind til flere cromebooks og bedre It.

Vi har Gitte i praktik i Hygoteket i 3 måneder. Tag pænt imod hende.

Vi har købt 3 x 30 stole og borde af Gefion Gymnasium til 15.000 kr - et rigtig godt tilbud, der løfter skolens inventarstatus.

Bestyrelsen besluttede at udskifte loftet i gymnastiksalen, da loftet efter mailing sender lyden retur, hvilket udgør en arbejdsmiljømæssig belastning.

Bestyrelsen møder til generalforsamlingen med et forslag til vedtægtsændringer, hvorefter forslag der ønskes til behandling på generalforsamlingen skal være skolen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. Forslaget er en konsekvensrettelse, da vi sidste år vedtog at nedsætte fristen for indkaldelse fra 8 til 4 uger, hvorfor det virker absurd at forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være skolen i hænde 6 uger inden generalforsamlingen. Endvidere udsendes dagsordener og forslag ikke længere med posten men offentliggøres på skolens hjemmeside.

Fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2015

Bestyrelsen havde besøg ag Helene, der arbejder med vores elevråd. Hun fortalte om elevrådets toiletkampagne, der er en opfølgning på tissekørerkort m.v.. Kampagnen går ud på at få folk til at tænke sig om og aflevere toiletterne i samme stand som de forventer at modtage dem. elevrådet har en større opgave foran sig. De skal til at arbejde med undervisningsmiljø, hvor eleverne skal udtale sig om deres arbejdsbetingelser.

Bestyrelsen arbejder videre med jubilæumsfesten, der afholdes den 4. juni 2015 fra 17.00-23.00.

Vi havde også besøg at Mille, der er AMR = Arbejdsmiljørepræsentant. Mille fortalte om undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø blandt de ansatte, der har et overordentligt positivt resultat.

Vi drøftede forskellige forhold omkring bygningen, herunder akustikproblemer i gymnastiksalen, nye ovne til køkkenet og udskiftning af kridttavler med witeboards med projektorer.

Vi drøftede økonomien, der er god, men der har været problemer med bogføringen i forbindelse med at en administrationsmaskine gik ned og det har betydet at vi tidligere end planlagt har måtte investere i et nyt administrationssystem.

Vi planlagede generalforsamlingen.

Endelig drøftede vi Hygoteket og bestyrelsen ønsker at skolen orienterer nærmere om de ændrede betingelser efter folkeskolereformen. Det er endvidere under overvejelse om vi skal holde et nyt orienteringsmøde for alle forældre om folkeskolereformens implementering.

Skolelederen orienterede om at vi har købt 3 sæt møbler fra Gefion gymnasium. Møblerne skal bruges til at fylde op i klasserne samt til 9. klasse.

Fra bestyrelsesmødet den 20. Januar 2015

Besøg:

Bestyrelsen havde besøg af Karina Steiner, der er børnehaveklasseleder i 0.kl. Karina orienterede om skolestarten, herunder 0.kl., sammensætning og enkelte børns udfordringer.

Endelig talte Karina om arbejdet i klassen og de faglige mål.

Fra elevrådet:

Bestyrelenhavde også besøg af Maxi fra elevrådet, der kunne fortælle at de arbejder med jubilæumsfesten og her har de bedt klasserne om at komme med ideer til indhold. Endvidere har de drøftet hvordan vi bedt kan passe på vores skole, herunder de nye toiletter. De udsender en reminder til klasserne om at passe bedre på vores fælles skole. Endelig arbejder de med at få etableret færstehjælpskursus for alle elever.

Jubilæumsfesten:

William fra bestyrelsen indkalder jubilæumsudvalget i den kommende uge til et planlægningsmøde. I udvalget deltager 2 lærere, 2 forældre, 3 repræsentanter fra elevrådet og William selv fra bestyrelsen.

Byggeopgaver i 2014-15

Oversigt over udførte bygningsmæssige forbedringer i 2014:

 • Nyt kontor til Eric, opsætning af væg.
 • Nyt lys i mediateket
 • Istandsættelse og indretning af teamlokaler
 • Nye toiletter
 • Udbedring af kloak samt opsætning af tilbageløbsventil (fremtidssikring)
 • Opsætning af elevator samt ombygning af terrasse og trappe
 • Udbedring af tag og gesims
 • Nye lofter og belysning på 2. Og 3. Sal
 • Ny belysning i salen
 • Opmaling af salen
 • Etablering af nyt internet (fiber)
 • Etablering af nyt El i køkken
 • Etablering af el til videoovervågning
 • Tyverisikring af gangareal og hoveddør
 • Udskiftning af vindue i kælderen
 • Diverse vedligeholdelsesopgaver udført på forældrearbejdsdage.

Indkøb af inventar:

 • Nye computere til ledelsen og administrationen
 • Nyt administrationssystem ( betales dog først i 2015)

Igangværende opgaver:

 • Facaderenovering
 • Etablering af videoovervågning
 • Støjdæmpning af salen
 • Nyt personalerum
 • 3 nye ovne til køkken
 • Stort nyt køleskab til skolemælk og madpakker
 • IT-pakke

I forbindelse med igangværende opgaver mangler vi at færdiggøre ovenstående opgaver. Facaderenoveringen kan grundet fugt først laves i foråret / sommeren, Videokameraerne opsættes snarrest, Støjdæmpningen af salen er blevet et akutproblem, da salen efter maling har fået en rigtig dårlig akustik. Personalet får udleveret ørepropper pt. for at kunne holde ud at undervise der. Om det nu skyldes snavset der er væk eller malingen af loftspladerne er uvist, men at der skal gøres noget nu er uomtvisteligt. Vedrørende personalerummet er der en arbejdsgruppe der skal udforme forslag til drøftelse. De er i gang med arbejdet. Ovnene viser sig at være et problem på grund af de indbygningsmål der er i stålbordene – her er simpelthen ikke plads nok. Men Kølemøller er i gang med at undersøge forskellige løsninger. Det store køleskab tænkes fysisk placeret i det gamle personalerum. Begrundelsen for et centralt køleskab er dels at vi ønsker at kunne kasserer mange gamle utidssvarende køleskabe, der sluger megen strøm, men ligeledes at det kræver en del af rengøringen at skulle tage alle de køleskabe. IT-Pakken er en hjælp til opfyldelse af de budgetterede ændringer i klasseværelserne, hvor vi skal have udskiftet tavler og projektorer.

Ændring af mælkeordning:

Bestyrelsen besluttede at fremtidige mælkebestillinger kun kan foretages af forældrene inden for den økologiske pakke der rummer:

Prisforskellen er minimal, således er forskellen på en konventionel letmælk kr.3.30 og en økologisk letmælk kr.3.76.

Beslutningen skyldes dels det store tidsforbrug i forbindelse med sortering af mælk i dag, men ligeledes, at vi ønsker at styrke den sunde linje.

Generelt opfordrer bestyrelsen til at forældrene drøfter mælkeordningen med deres børn. Skolen oplever hver uge at måtte kasserer meget mælk som er leveret uden at børnene drikker den. Så hvorfor skal børnene have mælk hvis de ikke ønsker det?

Kolonien:

I uge 27, der er ugen lige efter at børnene har fået sommerferie, tager vi normalt på koloni. Hvert år skal bestyrelsen tage stilling til om der er økonomi til det og det er der også i år. Men vi er stødt ind i det problem at vi ikke kan finde et sted, hvor der er plads til 50-60 børn og 6 voksne. Derfor arbejder skolen pt. på en plan B, der handler om at lave en sommerskole på skolen hvor der bliver tilbudt pasning og deltagelse i det hav af arrangementer som foregår i københavn i sommerferien. Sommerskolen vil have åben i de normale åbningstider 7.30-17.00 og der vil blive tale om et begrænset antal pladser 50-60 børn efter først til mølle princippet. Tilmelding udsendes efter påske. Men vi leder stadig efter et sted – så har du ideer så kontakt skolen.

Økonomi:

Bestyrelsen godkendte regnskab 2014 og vedtog budget 2015 som en indstilling til generalforsamlingen.

Meddelelser

Vigga og Oscar fra 5.kl. var i DR UltraNyt i går.

Her er link

http://www.dr.dk/ultra/tv/playlist.html?ts=ultra-nyt&ss=ultra-nyt-307&image=ultranyt

Fra bestyrelsesmødet den 7. januar 2014:

Specialundervisning

Bestyrelsen besluttede ikke at søge specialundervisningsmidler i år. Beslutningen anfægter ikke inklusionstilskuddet, men alene specialundervisning hvor eleven skønnes at have et behov på over 9 klokketimer eller 12 lektioner. Beslutningen skyldes, at egendækningen er for stor. Søger vi på en elev får vi 2-3 timer og skal betale resten selv, hvorved lærertimer, der er beregnet til normalundervisning, skal flyttes til specialundervisning. Bestyrelsen og ledelsen finder ikke sådanne betingelser rimelige, hvorfor vi er nødt til at se nærmere på vores optagelsesbetingelser, herunder hvordan vi sikrer, at nye elever ikke har så omfattende behov for specialundervisning.

Budget 2014

Bestyrelsen besluttede budget 2014, hvilket ud over de almindelige udgifter til husleje, undervisningsmidler og lønninger betyder et ja til:

 • Reparation af tag mod gård
 • Udskiftning af vindue i kælder
 • Udskiftning af toiletter
 • Oprettelse af nyt kontor i stuen
 • Elevator i gården – niveaufri adgang + ny trappe til terrasse
 • Maling, lys og nyindretning af teamlokaler
 • IT – klassesæt af cromebooks + skab til opbevaring
 • IT- cromebooks til lærerne
 • IT- nye computere til kontoret

Der blev i denne omgang ikke råd til skabe til fysik, projektorer og nyt låsesystem, så vi må leve et år mere med det vi har. I snarlig fremtid vil administrationen udarbejde en plan for i hvilken rækkefølge tingene skal etableres, så vi sikrer at vi når det hele.

Hjemmesiden

Vi drøftede også hjemmesiden. Jacob Sørensen fra bestyrelsen og skolelederen arbejder på en revision af hjemmesiden således at vi kan sikre en god kommunikation mellem forældre og skole uden for mange klik. I den forbindelse har vi drøftet hjemmesidens brugere ( elever, forældre, ansatte og eksterne samarbejdspartnere) og de behov som de 4 grupper har hver i sær. Vi er stødt på det problem at mange forældre ikke læser ugebrevene mm på hjemmesiden. Derfor har ledelsen og Dorte aftalt at Dorte kunne udsende et nyhedsbrev på mail. Men da Dorte gjorde det og bad om en tilbagemelding fra forældrene når de havde læst det kunne vi konstatere at hun kun fik 6 tilbagemeldinger. Der er altså et  problem med forældrenes engagement på det felt. Vi arbejder videre med siden.

Generalforsamlingen 18.marts 2014

Vi talte om indkaldelsen. Lærerteamene opfordres til at finde en repræsentant der kan deltage fra hvert team.

Fra Bestyrelsesmødet den 12. November 2013

Debatcafeen:

 

Tak til alle jer forældre der deltog. Det er dejligt med det engagement og uagtet at vi ved evalueringen fastslog, at der kunne have været mere tid til debat forældrene imellem, så var det et vellykket arrangement og et skridt i den retning som bestyrelsen ønsker, nemlig mere dialog mellem de ansatte og forældrene.

Forældrerådet:

 

Bestyrelsen retter også en tak til forældrerådet for en veltilrettelagt og velgennemført arbejdsweekend. De ansatte er ligeledes glade for den ekstra hånd med rengøring. Vi har forbedret kommunikationen med forældrerådet og i forbindelse med arbejdsweekenderne ved at beslutte, at Daniel Arthur Reece fra bestyrelsen nu overtager Birgitte Høghs kontaktfunktion og så deltager Pedel Toni Capion ved opstarten af arbejdsweekenderne fremover, således at værktøj, maling m.v., er til stede eller kan skaffes hjem, så alle har de nødvendige materialer.

Hjemmesiden:

Der er igangsat et mindre projekt for at begrænse antallet af klik inden man kommer ind til nyhedsbreve, skemaer og lektieoversigt, meddelelser m.v.,  for de enkelte klasser, da det er opfattelse at for få forældre selv opsøger disse områder da ”klikantallet” er en barriere. Samtidig har vi fået fjernet mobilversionen af hjemmesiden som man tidligere kunne se på sin mobiltelefon eller ipad. Man skulle nu kunne se den originale hjemmeside på mobilen og Ipaden. Bestyrelsen finder at det i sig selv er en forbedring. Men et udvalg bestående af skolelederen og Jacob Sørensen fra bestyrelsen vil se på om man kan fjerne endnu flere ”klik”. Ideer er velkomne.

Legeplads:

Bestyrelsen godkendte indstilling fra elevrådet om etablering af ny legeplads. Det forventes at den er opstillet inden årets udgang.

Bestyrelsemødet den 10. september 2013

Tilsyn:Skolen har haft det lovpligtige tilsyn af en ekstern tilsynskonsulent. Det konkluderes i tilsynsrapporten at det er den samlede vurdering, at skolens undervisning fuldt ud står mål med hvad man  almindeligvis kræver i folkeskolen. Se hele rapporten her: http://www.norrebro-lilleskole.dk/zfiler/2013%20tilsyn.pdf

Debatcafe: OBS 10. oktober klokken 1900 om folkeskolereformen.

Bestyrelsen konfirmerede skolens planer om debatcafe 10. oktober om folkeskolereformen. Vi vil sætte fokus på en lang række spørgsmål om reformen og drøfte hvad den betyder for os. Hvilke muligheder giver det for en ny og anderledes undervisning. Hvad er godt i skolen i dag og hvad kan med fordel udskiftes osv. Vi ser på mængden af muligheder og inviterer elever, forældre og ansatte til en aften med diskussion af skolens fremtid med reformen. Filosof Asger Sørensen leverer aftenens indlæg om skole, reform, børn og alt derimellem.

Lejrskoler

 

         Fire elever fra 7. klasse deltager ikke i klassens udenlandsrejse denne uge. Det blev drøftet om det skulle have en økonomisk konsekvens                                                                                        

         frem   -  over og hvordan man kan bedre få forældrene til at støtte børnenes deltagelse.

         Kontra mange andre skole, betaler NBL for turen for at sikre at alle børn kan deltage. Det er en del af undervisnings forløbet og vigtig for at styrke    

         klassen socialt.

Kommunikation

         Bestyrelsen har indledt en fortløbende drøftelse af kommunikationen på skolen. Det gælder mellem forældrene og skolen, blandt forældrene, og                      mellem skolen og omgivelsene. En tiltag er "forældre kaffe". Ordning har været afprøvet sidste år i nymånen og fungeret godt. Derfor overveje vi                   også at prøve det i stjerneskud.  Endvidere ser bestyrelsen gerne at den nuværende kommunikationspolitik ændres så man evaluerer forældrenes          udbytte af ugebreve / nyhedsbreve set i lyset af egentlige møder på skolen

Legepladsen

I den kommende uge afholdes møde med 3 firmaer, elevrådet, elevrådets kontaktlærer og skolelederen m.h.p en fornyelse af legepladsen. eleverne har afholdt temadag og har beskrevet deres ideer. Det firma der kommer tættest på elevernes ønsker får opgaven. Bestyrelsen er indstillet på at de budgetterede 100.000 kan overskrides op til det dobbelte for at få en ordentlig legeplads ud af det.

Bestyrelsesmødet 28-5-2013

Den nye bestyrelse er trukket i arbejdstøjet og har i den forbindelse truffet en række beslutninger på sit sidste møde der kort skal refereres her.

1) Debat Cafeen

Baggrund: I forbindelse med Rumraketdrøftelserne opstod en ide med at etablere en debat cafe. Der blev i denne forbindelse peget på PR værdi, men Debatcafeen eller Kulturcafeen som den også blev kaldt kunne med fordel tjene en lang række formål herunder:

Interne møder

debatmøder fx om hvor skolen bevæger sig hen i en tid med folkeskolereform, ny overenskomst m.v.,

optræden af elever – udstilling,

Banko eller lign.  med det formål at tjene penge til et ædelt formål.

Offentlige møder med aktuelle temaer, politiske, etiske, kunstneriske osv.

Fx et møde om den nye offentlighedslov med overskriften "Hvad rager det mig?"og politikere som deltagere,

film fremvisning af elitære film,

foredrag med en kontroversielle filosof, kunstner, provokatør m.v.

et mindre musikalsk arrangement

et borgermøde om ansvarlighed, etnicitet bander, skyderier m.v., fx. som samarbejde mellem flere skoler.

Mulighederne er kun begrænset af fantasien og økonomien.

Konkret forslag til igangsættelse:

Det foreslås, at

skolen etablere en Kulturcafe i skoleåret 2013-14 og at denne Kulturcafe har det formål at udbrede kendskabet til skolen og forbedre kommunikationen forældrene imellem på skolen.

vi lægger blødt ud med at der arrangeres 2 – 3 arrangementer i løbet af skoleåret 2013-14 men målet på længere sigt er 3-4 arrangementer.

der nedsættes en bestyrelse for kulturcafeen bestående af mindst 4 forældre, heraf gerne et bestyrelsesmedlem og at bestyrelsens møder styres af en lærer, der får ansvaret for at indkalde, referere til bestyrelsen og være tovholder for projektet. Timer og løn til læreren aftales i forbindelse med de lokale forhandlinger.

Samtlige møder i Kulturcafeen er underlagt skolen øvrige politikker, herunder regler om rygning og alkohol og ikke mindst skolens værdigrundlag.

der er bevilliget et mindre beløb til  igangsættelse fx 2000 kr., der skal bruges til gaver til oplægsholdere m.v., og Kulturcafeen kan på længere sigt søge yderligere midler i budgettet, men Kulturcafeen kan ligeledes selv søge at bidrage til indtægterne.

Bestyrelsen vedtog ovenstående oplæg. Har du lyst til at deltage i dette arbejde så giv din forældrerepræsentant besked - vi drøfter det på det næste møde i forældrerådet den 30.oktober 2013

2 Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har været på besøg og har foretaget en screening af arbejdspladsen herunder undersøgt arbejdsmiljørepræsentanten(AMR) og Skoleleders arbejde med at sikre det psykiske arbejdsmiljø. Vi fik en grøn smiley.

3 Tilsyn af skolen

Der er igen tid til tilsyn. Skolen skal jf.  lovgivningen hvert år have gennemført et tilsynsbesøg af en ekstern tilsynsførende. Se sidst år rapport her (http://www.norrebro-lilleskole.dk/images/stories/Filer/2012-06%20underskrevet%20tilsynsrapport.pdf)

Der er aftalt møde i den kommende uge med en certificeret tilsynsførende som Københavns kommune har udpeget, med henblik på at fastlægge tilsynsbesøget. 

4) Erstatningsundervisning

Erstatningsundervisning i forbindelse med lockouten - skolen yder ikke erstatningsundervisning da vores timetal er højere end minimumstimetallet i folkeskolen.

Bestyrelsesmødet 23-4-2013

Bestyrelsen holdt konstituerende møde den 23-4-2013 - listen over nye bestyrelsesmedlemmer findes på siden "bestyrelsen".

Generalforsamlingsreferatet godkendt af bestyrelsen 23-4-2012 er lagt ind.

Fra tidligere tider - se nedenstående om konfliktløsning.

Når mennesker er sammen opstår der konflikter. Vi ser konflikter og løsningen af konflikter, som en naturlig del af livet. Gennem en konstruktiv tilgang til konflikten, kan interessemodsætninger og motiver afdækkes og vi kan blive klogere på hinanden og os selv.

For os er det vigtigt at konfliktens parter eventuelt med hjælp fra en ansat på skolen løser konflikterne og kommer videre. Konflikter skal løses i den kontekst de er opstået i og af dem der er involverede.

Derfor arbejder vi med en konstruktiv, nærværende og anerkende konfliktløsning der kan styrke børnegruppens sociale liv, og derfor er konfliktløsning en af grundstenene i vores pædagogik.

Vi hjælper det enkelte barn med at tage ansvar for egne handlinger, og de konsekvenser handlingerne har, både for barnet selv og de andre børn. Derfor er det vigtigt, at alle børn lærer at mærke efter hvordan forskellige situationer påvirker dem, og bliver bevidste om, hvordan de reagerer i dem.

Helt centralt er det ligeledes at det enkelte barn lærer at lytte til andres synspunkter, opfattelser og følelser – anerkende dem, også selv om de modstrider med barnets egne.

Vi arbejder derfor på at give alle børn redskaber til at komme igennem konflikter på en god måde.

Den generelle fremgangsmåde:

Den voksne tager de involverede børn væk fra de andre børns ”hørevidde”.

Den voksne er ordstyrer og hjælper efter tur børnene med dels at forklare, hvorledes de selv ser på den opståede konflikt og lytte til det andet barns / de andre børns opfattelse af konflikten.

Når konflikten er afdækket dvs. når alle har haft mulighed for at fortælle sin opfattelse af episoden, tales der om hvad den enkelte selv kunne have gjort anderledes i den givne situation. Den voksne lytter anerkendende og hjælper verbalt hvor det er svært i processen.

Efter de gode forslag taler børnene sammen med den voksne om hvad der nu skal ske, for at bliver rart forsat at gå i skole.

Den voksne anerkender børnenes løsningsforslag, og hvisdet skønnes nødvendigt, støtter den voksne i en bestemt retning.

Inden at parterne skilles, for igen at fordybe sig i leg eller undervisning, er det vigtigt, at den voksne spørger hvert enkelt barn, om det er ok med situationen, eller der er mere der skal tages op.

Den voksne vurderer herefter konfliktens voldsomhed, med henblik på om forældrene skal underrettes.