Evaluering af engelsk i 7. klasse 2014/15

 

Formål

Overordnet er formålet med undervisningen at eleverne får indsigt i engelsk sprog og sprogbrug, at de gennem sproget får indsigt i kultur- og samfundsforhold i lande hvor engelsk bruges som modersmål og/eller som andetsprog, og at de bliver styrket i at bruge sproget som kommunikationsmiddel.

 

Undervisningen

Der er stor forskel i hvor hurtigt eleverne går i gang med opgaverne, og hvor længe de er i stand til at holde fokus på en opgave. Varierede arbejdsformer med en tilpasset grad af medbestemmelse og med et produktkrav virker til at være med udbytterigt for klassen. Derfor bør der fortsættes med at tilgodese arbejdsformer der giver mulighed for variation, konkrete produkter samt medbestemmelse, særligt i forhold til emne eller rækkefølge i hvilken opgaverne laves.

 

Læsetræning - evaluering

Der er stor forskel i læsehastighed og -forståelse blandt eleverne. Generelt har alle forbedret deres niveau i løbet af året. For flertallet er det en stor hjælp at læse mens de lytter til indtalte versioner af teksterne til en start hvorefter de selv nærlæser, punktlæser eller bruger andre læsestrategier alt efter læseformål.

Mange har profiteret af at læse noveller eller romaner på engelsk hjemme.

Skriftlig formulering

Flertallet af eleverne formår at skrive sammenhængende og forståeligt på engelsk. Enkelte havde store problemer i begyndelsen af året, men har hævet niveauet og rutinen betydeligt. Det er meget forskelligt for eleverne hvor de kan udfordres. For enkelte er det fortsat at formulere sammenhængende og let forståeligt sprog uden fordanskning. For andre er det ordforråd, stavning, variation i sætningskonstruktion eller brugen af idiomer hvor de kan udfordres. Klassen vil samlet profitere af et fortsat stort fokus på skriftligt arbejde i løbet af næste skoleår.

 

Det talte sprog

Det er meget forskelligt hvor trygge og hvilket niveau eleverne er på i mundtligt engelsk. Alle eleverne vil generelt profitere af at der arbejdes med varierede arbejdsformer inden for mundtlighed, både klassesamtale, mindre grupper og makkerpar.

Klasserums-sproget bør fortsat være engelsk, hvor svar på dansk accepteres mens eleverne udfordres til at svare på engelsk, uden at det bliver et uoverstigeligt pres.

 

Lytteforståelse

Der er ligeledes store niveauforskelle i elevernes forståelse af talt engelsk. Derfor vil det være godt at træne den præcise forståelse af det talte, at arbejde med lytteøvelser hvor eleverne kan udfordres på deres niveau.

 

Grammatik

Eleverne har generelt en god forståelse for engelsk grammatik, og alle er i stand til at arbejde med deduktivt med sprogforståelsen. Den største forskel i elevernes niveau ligger i, i hvor høj grad de er i stand til at overføre den erhvervede sprogforståelse til det sprog, de selv producerer.

 

Ordforrådstilegnelse

Der er stor forskel på elevernes ordforråd. Alle profiterer dog af at arbejde med forskellige strategier til at øge antallet af kendte ord, samt den præcise forståelse af ordenes betydning og brug.

Engelsk som kulturfag

Klassen som helhed har en stor nysgerrighed og interesse for kulturdelen af engelskundervisningen, lige fra historie og kultur i tidligere britiske kolonier til comedy fra forskellige engelsktalende lande.