Evaluering af engelsk i 8. klasse 2014/15

 

Formål

Overordnet er formålet med undervisningen at eleverne får indsigt i engelsk sprog og sprogbrug, at de gennem sproget får indsigt i kultur- og samfundsforhold i lande hvor engelsk bruges som modersmål og/eller som andetsprog, og at de bliver styrket i at bruge sproget som kommunikationsmiddel.

Undervisningen

Eleverne har udvist en stor grad af engagement og selvstændighed i arbejdet i løbet af året. Vi har arbejdet med at de i stigende grad selv vælger opgaver ud fra hvad de trænger til at træne og selvfølgelig dagsformen. Det er en længere proces at gennemskue hvad man kan træne ved forskellige typer opgaver, og de er kommet langt i både at gennemskue opgaver og have indsigt i eget niveau og behov for udfordring.

 

Læsetræning

De har profiteret af at arbejde med forskellige læseforståelsesstrategier, og det har været en god støtte for læsningen at første læsning af en tekst har været i forbindelse med at lytte til en indtalt version. Næste år kunne et fokus være at øge den selvstændige læsning af længere sammenhængende tekster på engelsk, eksempelvis noveller eller romaner.

Skriftlig formulering

Det generelle niveau for skriftlig fremstilling på engelsk i alderssvarende i klassen, dog med nogle som ligger langt over og nogle som ligger under det forventede niveau. Alle profiterer af træning og derfor fortsættes der med afleveringsopgaver samt mindre skriftlige opgaver i den almindelige undervisning. Det er forskelligt for eleverne hvor de kan udfordres. For enkelte er det fortsat at formulere sammenhængende og let forståeligt sprog uden fordanskning.

 

Det talte sprog

Det er meget forskelligt hvor trygge og hvilket niveau eleverne er på i mundtligt engelsk. Alle eleverne vil generelt profitere af at der arbejdes med varierede arbejdsformer inden for mundtlighed, både klassesamtale, mindre grupper og makkerpar.

Samtidig bør arbejdes der videre med fremlæggelser som forberedelse på den mundtlige prøve. Her er det særligt research og struktur som er udfordringen for eleverne.

 

Lytteforståelse

Der er ligeledes niveauforskelle i elevernes forståelse af talt engelsk, men alle har profiteret af at træne både den overordnede og den mere præcise forståelse af det talte ved at arbejde med lytteøvelser hvor eleverne kan udfordres på deres niveau. Det arbejde bør fortsættes næste skoleår.

 

Grammatik

Eleverne har generelt en god forståelse for engelsk grammatik, og alle er i stand til at arbejde med deduktivt med sprogforståelsen. Den største forskel i elevernes niveau ligger i, i hvor høj grad de er i stand til at overføre den erhvervede sprogforståelse til det sprog, de selv producerer samt i hvor høj grad de er i stand til at svare på opgaverne i den skriftlige prøve. Derfor bør der arbejdes med opgaver som ligner de opgaver der stilles i den skriftlige prøve, således at opgavetypen er forståelig og gennemskuelig for eleverne.

 

Ordforrådstilegnelse

Der er stor forskel på elevernes ordforråd. Alle profiterer dog af at arbejde med forskellige strategier til at øge antallet af kendte ord, samt den præcise forståelse af ordenes betydning og brug.