Formål

At fokusere på den gravides arbejdsbetingelser.

At forebygge, at den gravide udsættes for belastninger, der kan medføre graviditetskomplikationer.

At sikre, at der i arbejdstilrettelæggelsen tages højde for belastning af såvel den gravide som det øvrige personale fx i forbindelse med lejrskoler

At reducere fravær på grund af graviditet mest muligt

 Holdning

Graviditetspolitikken har et forebyggende sigte og skal medvirke til at skabe rammer for den gravide medarbejder og dermed medvirke positivt til at gravide medarbejdere kan blive i arbejde længst muligt indtil barselsorloven træder i kraft.

Virkemidler

Når en medarbejder meddeler sin arbejdsplads, at hun er gravid, skal hun sikres mulighed for at udføre sit arbejde uden risiko for graviditetens forløb.

APV

Der skal foretages en gennemgang af den gravides nuværende arbejdsforhold, så det sikres at der kan blive taget de nødvendige forholdsregler for at imødekomme komplikationer i forbindelse med graviditeten.

For at sikre en gennemgang af alle arbejdsforhold, skal der hurtigst muligt efter medarbejderen har meddelt sin graviditet gennemføres en trivselssamtale mellem medarbejderen og skolens leder. Medarbejderen opfordres til at tage sin tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller en anden bisidder med til samtalen hvor der skal udarbejdes en APV specielt for den gravide. Der udarbejdes endvidere en mulighedserklæring i forbindelse med eventuel deltidssygemelding i forbindelse med lejrskole eller andet.

Efter 20 uge får medarbejderen tilbud om endnu en samtale, der har til formål at følge op på indgåede aftaler.

Specielt omkring lejrskoler:

Både af hensyn til den gravide selv og til de øvrige medarbejdere skal det i videst muligt omfang undgås at gravide deltager i dette arbejde.

En gravid medarbejder må som regel ikke deltage i udenlandsture, dog kan undtagelser aftales i enkelte tilfælde.

En gravid medarbejder der giver udtryk for et ønske om at deltage i en lejrskole i Danmark kan efter en nærmere vurdering foretaget af ledelsen i samråd med tillidsrepræsentanten og / eller arbejdsmiljørepræsentanten få tilladelse hertil, hvis lejrskolen afvikles inden udgangen af graviditetens 20 uge. En sådan tilladelse vil altid forudsætte at de kolleger der ellers deltager i lejrskolen er positivt stemt over for ordningen.

Vedtaget af bestyrelsen den 19.2.2019