Kommunikationspolitik

Vi har udarbejdet kommunikationspolitikken, for at lægge retningslinjer for kommunikationen.

Kommunikation med forældre

Forældrene orienteres løbende om børnenes faglige, sociale og emotionelle udvikling

Telefoniske forældrehenvendelser, der rettes til kontoret vedrørende det enkelte barn henvises i størst muligt omfang til den aktuelle klasselærer. Såfremt der via ledelsen drøftes spørgsmål at social / emotionel eller faglig karakter orienteres klasselæreren hurtigst muligt og helst samme dag eventuelt telefonisk.

Ved kritiske forældrehenvendelser orienteres skolelederen altid.

Klasselæreren orienterer løbende børnene om udmøntning af årsplaner, ændringer i skemaet, ugens indhold m.v. Dette kan ske i form af en hjemmeside, en ugeplan eller anden skriftlig information, dog således at klasselæreren sikrer at alle børn og forældre er orienteret.

Klasselæreren er forpligtet til at lede forældremøderne, herunder sikre, at der hvert skoleår på det første forældremøde bliver valgt to forældrerepræsentanter og gerne flere. Disse varetager dels arbejdet i forældrerådet og dels 2-3 sociale arrangementer som forældrene står for uden deltagelse af ansatte. Klasselæreren udarbejder i samarbejde med eleverne forslag til de sociale arrangementer og forelægger forældrerepræsentanterne og klassens forældre dette.

Klasselæreren drøfter ligeledes i forberedelsesfasen forældremøderne med forældrerepræsentanterne med henblik på:

Status på klassearbejdet

Modtagelse af nye børn og forældre, herunder evt. etablering af Hest/føl ordning for nye forældre og børn.

Valg af forældrerepræsentanter

Møder / sociale arrangementer som forældrene selv står for fx fælles fødselsdage på skolen.

Målet er at forældremøderne rummer mulighed for diskussion og midlet hertil er at teamet / klasselæreren sikrer, at alle meddelelser gives skriftligt for at give tid til diskussion og kommunikation omkring klassens trivsel og faglige progression.

Internt

Alle medarbejdere får ”Kort nyt” ca. en gang om ugen. Det forventes, at man læser dette, således at vi har et fælles informationsniveau. Alle medarbejdere skal tømme deres dueslag mindst en gang om ugen.

Det forventes af den enkelte medarbejder, at man selv tilegner sig meddelelser givet på Galaksemøder, personalemøder mv., fx i et referat, såfremt man ikke har været tilstede.

Skolen har ikke et samarbejdsudvalg (SU) men den høringsforpligtelse mv., der er bundet i SU er henlagt til Q-team? og Personalemøderne, hvor spørgsmål om omorganisering, bygningsforandring og økonomi drøftes.

Ledelsen skal have kopi at alle udsendelser til forældre / børn med mindre andet aftales.

Bestyrelsen besluttede i 2018, at alle forældrehenvendelser der handler om noget følelsesladet skal foregå telefonisk eller ved et møde. Således kan mails m.v. fortsat anvendes til praktiske informationer, men hvis der er konflikter eller følelser involveret i det man skal drøfte med forældrene, så skal det foregå mundtligt.

Vedtaget af bestyrelsen januar 2019