LØNPOLITIK:

Lønpolitikken hviler på nedenstående principper, der løbende og mindst en gang i overenskomstperioden skal justeres ved et ”eftersyn” i bestyrelsen og personalegruppen.

PRINCIPPER:

Lønpolitikken skal sikre en dynamiske udvikling af skolen inden for de økonomiske rammer, der fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen.

Lønpolitikken skal understøtte kvalitetsudviklingen af skolens kerneydelser.

Lønpolitikken bygger på objektive kriterier

Der skal være offentlighed omkring lønfastsættelsen på skolen.

Lønudviklingen i personalegruppen baseres primært på et lighedsprincip, der understøtter udviklingen af selvstyrende team med fokus på kvalitetsudvikling af skolens ydelser.

INDHOLD

Lønpolitikken sikrer, at skolen til enhver tid kan rekruttere kvalificeret personale.

Lønudviklingen bør følge den kommunale lønudvikling. Alle ansatte har som et minimum krav på overenskomstmæssig løn. Alle ansatte har ret til lønudvikling. Alle nyansatte lærere har krav på en lønforhandling med deltagelse af den lokale TR.

Alle ansatte har ret til en årlig lønforhandling.

Aftaleindgåelse

Ledelsen indgår lønaftaler med skolens bestyrelse.

HK-ansatte forhandler løn med skolens leder og bestyrelsesformand.

Lønaftaler for Lærere, pædagoger og Tappere er kun gældende med TR og skoleleders underskrift.

Alle lønaftaler skal være skriftlige

Lønpolitikken udmøntes i videst muligt omfang med reference til statens løntrin.

Dato: 27.marts 2019

Jacob Hatting                                                                         Jeanne Pedersen

Skoleleder                                                                                                   Tillidsrepræsentant