Ordensregler for elever på Nørrebro Lilleskole

Formålet med Nørrebro Lilleskole er at skabe en skole hvor børnene:

 Er glade for at være og for at lære.

 Er trygge ved hinanden og ved personalet.

 Kan udfolde deres evner og talenter og tør give udtryk for deres meninger.

 Tør påtage sig et ansvar og får styrket deres selvtillid og selvværd.

 

I overensstemmelse med skolens formål forventes alle elever på Nørrebro Lilleskole at bidrage til, at skolen udgør et rummeligt forpligtende fællesskab præget af åben dialog og demokratisk medbestemmelse. Eleverne skal derfor til enhver tid udvise en ordentlig og hensynsfuld opførsel overfor hinanden, skolen og de ansatte. 

Dette indebærer bl.a. forpligtelse til:

 At behandle sine medmennesker med respekt – både i timerne, på ekskursionerne, i frikvartererne og   uden for skoletiden. 

 At tage ansvar for sin egen adfærd og tage hensyn til sine medmennesker i undervisningen såvel som i   sociale sammenhænge både i og uden for skolen. 

 Aktivt at tage afstand fra enhver form for mobning. Se skolens trivsels- og mobbepolitik. 

 At behandle skolens inventar ordentligt.  

 At behandle lånte bøger og andet materiale ordentligt og aflevere det rettidigt.

 At begrænse lydniveauet ved at undgå unødig støj overalt på skolen.

Der henvises i øvrigt til skolens skærm- og mobilpoliti, rygepolitik og misbrugspolitik.

Aktiv deltagelse i undervisningen

Alle elever forventes at møde forberedte til undervisningen og være klar til at deltage i undervisningen, når timen starter. Eleverne skal være opmærksomme og parate til konstruktivt at deltage i det daglige arbejde, samarbejde aktivt med andre elever og lærere og overholde indgåede aftaler samt aflevere opgaver til den aftalte tid.      

Procedurer ved overtrædelse af skolens ordensregler afhænger af overtrædelsens alvor, men er som sædvane: samtale med eleven/forældrene, skriftlig påtale, hjemsendelse for en kortere periode eller i yderste konsekvens udmeldelse af skolen.

Vedtaget af bestyrelsen den 30.10.2018