Fag mål for faget Geografi indskolingen

Efter 3.klassetrin

Danmark som udgangspunkt

Beskrive dele af lokalområdet fx vej, byggeri, park, søerne.

Kunne genkende og udpege Danmark på et verdenskort

Kendskab til at Danmark består af mange øer beboede som ubeboede

Kunne udpege landsdelene

Kunne stedangive de større byer i Danmark

Kende de fire verdenshjørner og placerer dem ved navn på Danmarkskortet.

Kendskab til havet der omgiver Danmark

Kunne nævne landene i Norden

Kunne nævne hovedstæderne i nordens lande

Klimaet

Fortælle om årstider, sol og måne samt ændringer i længde på dag og nat

Have kendskab til klimaforskelle i Norden.

     Undersøge enkle forhold vedrørende vejret

Kende forhold, der karakteriserer de forskellige årstider

Arbejdsmåder

Anvende Danmarkskortet

Anvende enkelt udstyr, herunder termometer

     Formidle egne resultater og erfaringer, bl.a. gennem tegning af simple kort fx

     skolegården

Fortælle om, hvordan samfundet håndterer nødvendige ressourcer, herunder vand og affald

Fag mål for faget Geografi i mellembygningen

Efter 6.klassetrin

Danmark i verden

Kende alment geografisk navnestof fra regioner og stater i vores egen og andre verdensdele

Kende geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og stater i vores egen verdensdel

Kende forskellige landskabstyper

Kende hovedtræk af solsystemets opbygning og forbinde dette med dagslængde, årstider, klimaforskelle, tidevand

Kende hovedtræk af jordens opståen

Kunne redegøre for Jordens sammensætning, jordskorpe, kappe, kerne

Kendskab til pladetektonik i forbindelse med vulkanisme og jordskælv

Klimaet

Kende forskellige klimazoner og plantebælter på tematiske kort

Arbejdsmåder

Kunne beskrive udnyttelsen af naturgrundlaget gennem arbejde med kort og egne undersøgelser Formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag.

Bruge kendskab til verdensdele, lande, byer m.m. i analysearbejde af kort og globus

Opsamle, ordne og formidle data og informationer

Anvende udstyr, bl.a. kort og globus

Anvende databaser fra Internettet

Anvende kortet som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden om og svar på geografiske spørgsmål

Begrunde formodede forskellige levevilkår og problemstillinger i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler

 

Fag mål for faget Geografi

Efter 7. klassetrin

 

Globale mønstre

beskrive jordens inddeling i klimazoner og plantebælter

beskrive det globale vandkredsløb

placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem

på verdenskortet

beskrive fordelingen af bjerge, dybgrave, vulkaner og  jordskælv på jorden

 

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

give eksempler på sammenhænge mellem pladetektonik og 

bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv

 illustrere processerne erosion, transport, aflejring og 

bjergartsdannelse i et kredsløb

anvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr og klima

kende til naturlige klimasvingninger og samfundenes 

påvirkning af jordens klima

give eksempler på is, vands og vinds erosions-, transport- og 

aflejringsformer og deres betydning for landskabers udformning

 

Kultur og levevilkår

sammenligne egne levevilkår med levevilkår i fattige lande

sammenholde regioners erhvervsmæssige og økonomiske udvikling med levevilkåre

kende eksempler på konflikter, der kan skyldes grænsedragning, befolkningsminoriteter, adgang til vand og andre ressourcer

Arbejdsmåder og tankegang

 

kende til dannelsen af istidslandskabet i Danmark

kende til byvækst og byers opbygning og funktioner

kende til befolkningsudvikling

beskrive levevilkår i forskellige regioner ved hjælp af 

geografiske kilder og hjælpemidler

sammenligne geografiske forhold lokalt, regionalt og globalt

anvende geografiske metoder og færdigheder i forståelse og

perspektivering af aktuelle naturfænomener og problemer 

knyttet til menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

 

Efter 8. klassetrin

Globale mønstre

kende til befolkningens og befolkningstilvækstens globale 

fordeling kende til fordelingen af verdens storbyer

beskrive industrilokaliseringen i verden i forhold til råstoffer

transport og markeder

kende til fordelingen af rige og fattige regioner i verden.

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

give eksempler på, at forskellige dyrkningsmønstre er 

afhængige af og har indflydelse på de givne naturforhold

kende til grundvandsdannelse og dens betydning for 

forekomsten af rent drikkevand.

Kultur og levevilkår

kende til fremmede kulturers levevis og værdier og normer i 

eget samfund

kende til politiske, militære og økonomiske samarbejder 

mellem lande og deres rolle i forbindelse med konfliktløsning  

kende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse og 

produktion knyttet hertil

kende konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre for 

natur og miljø.

Arbejdsmåder og tankegange

anvende kortet som et væsentligt arbejdsredskab til at søge

viden om og svar på geografiske spørgsmål

kende til principper for korttegning og fremstille enkle kort på 

grundlag af egne undersøgelser

kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus, 

herunder væsentlige danske lokaliteter og deres placering

foretage enkle geografiske undersøgelser, herunder 

vejrobservationer, i lokalområdet og på ekskursioner

finde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske 

medier.

 

Efter 9. klassetrin

Globale mønstre

sætte de forskellige naturgeografiske mønstre ind i større sammenhænge

analysere og forklare, hvordan og hvorfor mennesker har 

bosat sig forskellige steder på jordkloden

anvende viden om industrilokaliseringen til forståelse af økonomiske sammenhænge i verden.

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

forklare både pludselige og langsigtede geologiske ændringer 

forskellige steder på jorden

at anvende viden om klima og klimasvingninger til forklaringer af

vejr og vejrændringer

forklare dannelsen af istidslandskaber i Danmark og andre 

steder i verden

anvende viden om landskab, klima, jordbund og vand til 

forståelse af de forskellige måder, mennesker bor på rundt i 

verden.

Kultur og levevilkår

forstå sammenhængen mellem byers vækst og befolkningsudviklingen og dens konsekvenser i forskellige regioner

 anvende viden om erhverv og økonomi til forståelse af levevilkår forskellige steder

perspektivere forskellige kulturers levevis og værdier til værdier og normer i eget samfund

 forstå, hvordan grænsedragning, befolkningsminoriteter, adgang til vand og andre ressourcer kan være årsag til konflikter og politisk bestemte konfliktløsninger

forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre og udnyttelse af naturgrundlaget.

Arbejdsmåder og tankegange

begrunde formodede forskellige levevilkår og problemstillinger i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler

analysere og begrunde aktuelle naturfænomener og mulige konsekvenser af menneskets udnyttelse af naturgrundlaget gennem arbejde med kort og egne undersøgelser

bruge kendskab til verdensdele, lande, byer m.m. i analysearbejde af kort og globus

anvende viden om indsamling af måleresultater og registreringer i arbejdet med egne iagttagelser i natur- og kulturlandskabet

indsamle og bearbejde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske medier samt fremstille grafiske afbildninger. 

anvende kortet som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden om og svar på geografiske spørgsmål