Undervisningsplan i fysik for 7 – 9. klasse (se også naturfag)

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 1. Fysikkens og kemiens verden
 2. Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse
 3. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund
 4. Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at;

Fysikkens og kemiens verden

 • anvende enkle fysiske og kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener som regnbuen, elektricitet i hjemmet, korrosion, krystalformer og nordlys
 • redegøre for anvendelse af modeller og simuleringer som led i en beskrivelse af fænomener og sammenhænge som lydes udbredelse, flyvning og stjernehimlen
 • kende til enkle modeller, herunder forestillingen om, at alt stof er opbygget af partikler
 • beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser samt forklare principper i det periodiske system
 • beskrive eksempler på kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion
 • kende og beskrive udvalgte enkle atomkerneprocesser
 • kende nogle generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer, som tilstandsformer, ledningsevne og surhedsgrad
 • kende til eksempler på fysiske/kemiske beskrivelser af fænomener i naturen, herunder vejrfænomener og jordens magnetfelt
 • kende jordens og månens bevægelser og nogle af de virkninger, der kan iagttages på jorden som årstider, tidevand og formørkelser
 • beskrive og forklare energioverførsel som fotosyntese, ånding og elektrisk energioverførsel
 • kende udvalgte stoffers kredsløb i naturen som kulstof, nitrogen og vand.
 • forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsløb kan påvirke miljøet.

 

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

 • kende til nogle forestillinger om stofopbygning, herunder det periodiske system
 • kende til udviklingen af atommodeller i forskellige tidsperioder
 • redegøre for, at den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser er menneskets forsøg på at beskrive fænomener og sammenhænge i naturen
 • kende nogle tidligere kulturers forestilling om universets opbygning
 • kende nutidens forestilling om solsystemets opbygning og nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning og udvikling
 • kende eksempler på, at udviklingen i videnskabsfagene fysik og kemi og den kulturelle udvikling er indbyrdes afhængige
 • beskrive forhold, hvor udviklingen af teknologi er tæt forbundet med fysisk og kemisk viden.
 • kende eksempler på, at behovet for teknologi har fremmet en udvikling af praktisk og teoretisk viden
 • kende eksempler på, at udvikling af ny viden kan give uforudsete muligheder

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

 • kende til fordele og ulemper ved udnyttelse af forskellige energiformer, herunder vedvarende energikilder
 • give eksempler på, at der ved fremstilling af energi ofte produceres stoffer og varme, der påvirker miljøet
 • beskrive og forklare energioverførsel ved udvalgte eksempler fra teknikken, som transport og brændselsceller
 • beskrive hovedtræk ved samfundets energiforsyning
 • kende argumenter for og imod omlægning af samfundets energiforsyning
 • kende til udvalgte ressourcer som aluminium og olie samt deres vej gennem systemet
 • beskrive energiomsætning i blandt andet kraftværker og transportmidler, herunder tab i energikvalitet
 • beskrive energiomsætning ved udvalgte vedvarende energikilder som solfanger,vandkraft og biogas
 • kende til industriel produktion af nogle af hverdagslivets produkter og materialer
 • gøre rede for, hvorledes anvendelse af materialer kan påvirke ressourceforbruget, miljøet og affaldsmængden
 • sammenligne forskellige metoder til fremstilling af samme produkt som papir, gødningsstoffer og konserveret mad
 • kende eksempler på produktionsprocesser og delprocesser, heraf som gæring og katalyse
 • kende til eksempler på anvendelse af teknisk viden i hverdagen som mikrobølgeovn og vaskepulver
 • kende til enkle principper for transmission af information over store afstande som satelitter, analog og digital transmission
 • kende til eksempler på elektronisk styring i hverdagen
 • beskrive virkning af ioniserende stråling på levende væv som sundhedssektorens brug af strålebehandling og røntgenfotografering
 • anvende it-baserede redskaber til dataopsamling.

Arbejdsmåder og tankegange

 • formulere spørgsmål og indsamle relevante data
 • planlægge og gennemføre praktiske og teoretiske undersøgelser
 • formulere enkle problemstillinger, opstille hypoteser, efterprøve antagelser og vurdere resultater
 • vælge og benytte hensigtsmæssige instrumenter og laboratorieudstyr som feltudstyr og data-loggere
 • benytte fysisk og kemisk viden, opnået ved teoretisk og praktisk arbejde
 • vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven

I fysik/kemi-undervisningen arbejdes der bl.a. med nedenstående områder/emner

7.klasse

 • introduktion til faget
 • verdens byggesten
 • kemien i hjemmet
 • jorden giver betingelser for liv
 • lyset fra solen
 • dansen på nattehimlen
 • boligens materialer, el og varme
 • solen varmer og skaber vejret
 • musik og lyd

8.klasse

 • fysik og kemi er overalt
 • styr på tingene
 • lim mellem atomerne
 • fyldt med energi
 • ren kemi
 • en lille verden
 • vort solsystem
 • spiselig kemi
 • drømmerejser
 • jorden og solen giver energi

 

9.klasse

 • det sure, det salte, det basiske
 • jordens salte
 • jordens skatte
 • partikler med fart på
 • når felter forandres
 • der er noget i luften
 • slægten alkohol
 • lysets kilde
 • mellem mennesker