Praktiske oplysninger      

Læs på denne side om:

 

- Opskrivning

-Procedure i forbindelse med optag a nye elever samt prøvetid

-Blanket til ekstraordinær frihed(klik her)

- Sundhedsplejen

-Procedure i forbindelse med klager

-Skolemælk 

-Brug af skolens midler

prakti

Opskrivning

Hvis du ønsker at få dit barn skrevet op på skolen, skal du indskrive via vores elektroniske ventelisteprogram, som du finder via Prakiske oplysninger / opskrivning/ ventelisteblanket. Bemærk at du skal benytte NEM-id i forbindelse med betaling af indmeldelsesgebyret på kr.500,00. Indmeldelsesgebyret er et engangsbeløb.

Du modtager en kvittering på din mail, som bekræftelse på at dit barn er opskrevet. 

Det er vigtigt, at du selv holder oplysningerne på ventelisten ajour, især med mailadresser og mobilnumre. Vi kommunikerer udelukkende pr. mail eller telefon. Det vil sige, at vigtig information fra os vil tilgå jer på mail og i særlige tilfælde pr. telefon.

Vi forventer, at du / I har orienteret jer om de forskellige skolemuligheder og at I, i givet fald, vælger skolen fordi det er netop sådan en skole I ønsker for jeres barn. Vi vil meget gerne have at I har forholdt jer til vores værdigrundlag og at I i givet fald vælger skolen fordi vi er som vi er og ikke som et fravalg af andre skoler.

Særligt omkring opskrivning til 0. klasse.

Vi får mange spørgsmål om chancen for at komme ind. Normalt har vi mellem 120 og 140 børn på venteliste til de 24 pladser i 0.klasse. Da mange forældre imidlertid skriver sig op på flere skoler eller glemmer at melde fra i forbindelse med flytning, kan vi først sige noget realistisk om, hvordan jeres chance for optagelse er omkring november måned året inden skolestart.

Klassekvotienten er ca. 20 elever i hver klasse,  men grundet frafald i løbet af skoletiden fx. grundet flytning har bestyrelsen besluttet at der optages 24 elever i 0. klasse. Klassen suppleres herefter ikke før elevtallet er under 20. Vores optagelses kriterier er udelukkende anciennitet og søskendegaranti. Bemærk dog, at søskendegarantien kun er gældende, hvis barnet er indskrevet inden 1. august året før skolestart. Det sker at en klasse har 21 elever fx hvis vi optager en elev til en ledig plads i 3.klasse og denne elevs storesøster så ligeledes ønsker at flytte til 6.kl. hvor der er 20 elever. I sådanne situationer optages elev nr.21, men klassen suppleres først når den igen er under 20 elever.

I begyndelsen af oktober, året før skolestart, får alle som står på ventelisten til den kommenden 0. klasse, via mail, invitation til informationsaften, der som regel ligger den sidste torsdag i oktober. I invitationen vil det også klart fremgå, hvordan I skal forholde jer, hvis I fortsat er interesseret i en plads.

Et lille og nært miljø er i sig selv tiltrækkende for mange forældre og elever. Derfor oplever vi også stor søgning. Iblandt ansøgerne er der ofte børn med specielle behov og det forskrækker os ikke, men vi skal tale nærmere om optagelsen af sådanne elever da skolen ikke yder specialundervisning, hvorfor vi ikke kan tilgodese undervisning for elever, som ikke selvstændigt kan følge undervsiningen.

Vi har desværre ikke mulighed for at rumme elever med autisme eller asberger og det er en forudsætning for optagelse af elever med særlige behov, at de ikke er udad reagerende. Vi vurderer altid de enkelte ansøgere konkret, hvorfor du er velkommen til at rette henvendelse til skolen for rådgivning om skolevalg for dit barn. Vi vægter det enkelte barns progression og læring, derfor vil vi til enhver tid vægte barnets behov i forhold til vores erfaring og kompetencer. Du kan derfor være tryg ved, at vi altid vil orientere forældrene om vores muligheder og begrænsninger. Det er meget vigtigt, at du er ærlig omkring dit barn og eventuelle særlige behov. Vi oplever til tider at forældre misforstået ønsker en ny start for deres barn, hvorfor de undlader at orientere os om vigtige forhold. Det resulterer altid i at der opstår en forsinkelse i barnets indlæring, fordi det tager tid at opdage hvad der er galt.

Procedure i forbindelse med optagelse af nye elever samt prøvetid.

1) Indledende samtaler med forældre / børn foretages af skolelederen. Her orienteres om skolens kultur og undervisningsprincipper mm. Såfremt skolelederen finder, at et barn kan optages i skolen orienteres klasselæreren, der foretager den nødvendige screening af barnets faglige og sociale kompetencer for at afgøre om barnet passer ind i den konkrete børnegruppes socialitet og arbejdsmoral. Klasselæreren forestår herefter de konkrete aftaler med forældrene om prøvetidens starttidspunkt og evaluering.

2) Forældrene skal orienteres om at det er et krav fra skolen at alle relevante papirer fra PPR, tidligere skole m.v., eventuelt kan indhentes.
Ingen børn kan starte i praktik / prøve før de er indskrevet i skolen og har indbetalt indmeldelsesgebyr. Skoleledelsen kan indhente relevante papirer fra tidligere skole.

3) Med undtagelse af børn der starter rettidigt i børnehaveklassen er alle nye børn omfattet af en prøvetid på 1 måned. Ledelsen orienteres om alle væsentlige forhold vedrørende nye elever i prøvetidsperioden.

4) Ved prøvetidens udløb afgør skolelederen i samarbejde med klasselæreren om børnene kan fortsætte i den aktuelle klasse.

5) Såfremt Skoleleder og klasselæreren finder at barnet skal fortsætte, meddeler klasselæreren dette til barnet / forældrene.

6) Såfremt klasselæreren og skolelederen skønner, at barnet ikke passer ind i klasens socialitet og ikke med tiden vil kunne komme til det, eller at barnet har problemer af anden art, som skolen ikke har resurser til at klare på forsvarlig vis, indkalder klasselæreren forældrene til et møde og meddeler denne afgørelse.

Udmeldelse:

Elever der flytter til anden skole, eller som af anden grund ikke skal gå på skolen mere skal udmeldes skriftligt af forældrene. Udmeldelse kan ske, med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Procedure i forbindelse med klager

Det er heldigvis sjældent, at det er nødvendigt at klage over forhold på skolen. De fleste spørgsmål og uoverensstemmelser klares hurtigt og smertefrit gennem dialog, også når der er tale om konfliktfyldte forhold. Men naturligvis kan det en sjælden gang ske, at der er forhold, der ikke kan klares gennem den daglige dialog mellem forældre og skole. I sådanne tilfælde anvendes nedenstående procedure

>Forældre har adgang til at klage over undervisningen, procedurer på skolen eller personale. Klager over procedurer og undervisningen rettes skriftligt til det aktuelle team, med kopi til skolelederen.

>Såfremt der rettes klager mod en ansat, skal denne klage altid rettes til den ansatte, således at denne har mulighed for at drøfte klagen og dens indhold med klageren

>Såfremt klageren ikke er tilfreds med udfaldet af en sådan samtale, kan der rettes skriftlig henvendelse til skolelederen. Skolelederen orienterer i sådanne tilfælde bestyrelsen om klagen og om den afgørelse skolelederen har truffet i denne anledning.

>Såfremt klageren fortsat ikke er tilfreds med behandlingen af klagen, kan der rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen med kopi til skolelederen.

>Bestyrelsen vil i sådanne tilfælde træffe en endelig afgørelse, der ikke efterfølgende kan ankes.

Skolemælk:

Leveres af AB Catering København AS, Postbox 538, Vingelodden 10, 2200 København N. Tlf. 35860400 

Bestil mælk til dit barn på adressen www.skolemaelk.com så sender de mælk til skolen. Serviceteamet fordeler mælken til de forskellige etager i deres kølskabe. Herfra tager børnene mælken i forbindelse med deres frokost.

FIK DU IKKE BESTILT SKOLEMÆLK TIL EFTER SOMMERFERIEN?

Fik du ikke bestilt skolemælk til skolestart efter sommerferien? Vi vil bare minde dig om, at du altidkan bestille skolemælk på www.skolemælk.dk.

Lige nu kan dit barn være med efter efterårsferien. 
Betal senest torsdag den 10. oktober og få fx en skummetmælk til ca. 192 kr. eller en øko minimælk til ca. 231 kr.

Betalingen gælder til og med januar 2014.