Vedtægter

Skolens vedtægter blev ændret på bestyrelsesmødet tirsdag den 17. marts 2015 og generalforsamlingen samme dag blev orienteret om ændringen som alle tiltrådte.

Vedtægterne er underskrevet af bestyrelsen bortset fra formanden, der havde meldt afbud til såvel bestyrelsesmødet som generalforsamlingen grundet arbejde og vedtægterne er offentliggjort her på hjemmesiden den 18. marts 2015.

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRREBRO LILLESKOLE

Hjemsted og formål

§ 1.

Stk. 1.
Nørrebro Lilleskole er en uafhængig, selvejende fri uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns Kommune. Skolens CVR.-nr. er 51972317. Skolens adresse er Prinsesse Charlottesgade 34-36, 2200 København N. Skolen er oprettet i 1975.

Stk. 2.
Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler.

Stk. 3
Skolen skal efter sit formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk 4.
Skolens formål er at skabe en skole hvor børnene:

 – er glade for at være og for at lære
– er trygge ved hinanden og ved lærerne
– kan udfolde deres evner og talenter og tør give udtryk for deres meninger
– tør påtage sig et ansvar og får styrket deres selvtillid og selvværd.

Stk 5.            
Skolens værdigrundlag består af 9 punkter:

 1. Skolens formål: Nørrebro Lilleskoles formål er, i samarbejde med forældrene at medvirke til, at eleverne udvikler sig til socialt bevidste, selvstændigt tænkende, åbne og virkelystne mennesker.
 2. Det hele menneske: Skolen arbejder med “det hele menneske”, hvor det følelsesmæssige, sociale, faglige og kreative indgår som lige vigtige elementer.
 3. Færdigheder og kundskaber: Nørrebro Lilleskole vil fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer.
 4. Personlig og fælles udvikling: Nørrebro Lilleskole søger at skabe trygge rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, så eleverne, kollektivt som individuelt udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, og herigennem opnår tillid til egne og fælles muligheder for at tage stilling og handle.
 5. Kultur: Nørrebro Lilleskole skal medvirke til at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer.
 6. Humanisme: Nørrebro Lilleskole vil fremme elevernes bevidsthed om historien, menneskerettighederne, menneskets samspil med naturen og det moderne menneskes situation.
 7. Ligeværd: Nørrebro Lilleskole vil fremme elevernes oplevelse af ligeværd uanset køn, hudfarve, oprindelse, tro eller seksuel orientering for dermed at give størst mulig frihed til at udfolde og udfordre sig selv. Målet er at skabe lige muligheder i skolens undervisning og sociale liv, og at vi på skolen møder hinanden inkluderende, så alle mødes med respekt for den, de er.
 8. Demokrati og Frihed: Skolens undervisning og dagligliv bygger på en aktiv og kritisk tilgang til vort demokrati og udviklingen af samme, åndsfrihed, religionsfrihed og ligeværd mellem alle mennesker og køn.
 9. Samarbejde: Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til Nørrebro Lilleskoles formål.

Skolens ledelse

§ 2.

Stk. 1             
Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse og er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt.

Stk. 2
Skolens leder har den daglige pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig overfor bestyrelsen. Skolelederen og det øvrige personale er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

Bestyrelsens sammensætning

§ 3

Stk. 1
Bestyrelsen består af fem medlemmer, der er valgt af og blandt forældre til børn på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.

 Bestyrelsen vælges af forældrekredsen på et møde, som bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde. Mødet ligger i forbindelse med generalforsamlingen, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af de fem bestyrelsesmedlemmer, i det omfang de er på valg. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år og afgår med skiftevis to og tre årligt. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2 
Der vælges hvert år to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf mindst en skal være forælder til elev(er) på skolen. Suppleanterne vælges for et år. I tilfælde af en forældrerepræsentants udtræden af bestyrelsen i funktionsperioden indtræder den eller de forældrevalgte suppleanter automatisk.

Stk. 3
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden, heller ikke, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen opretholdes. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4
Skolens leder, lærere og andet personale ved skolen kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen.

Stk. 5
Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 6
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand, næstformand og økonomiansvarlig af bestyrelsens midte. I tilfælde af formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.

Stk. 7
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 8
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som                      bestyrelsesmedlem.

Stk. 9
Et bestyrelsesmedlem udtræder øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for medlemskab af bestyrelsen og habilitetsbestemmelserne efter Lov om friskoler og private grundskoler m.v. og øvrige for skolen gældende        retsbestemmelser. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, fx ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Et bestyrelses-medlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste familie har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I                        øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolelederen og andre ansatte. Dette gælder endvidere den eller de tilsynsførende.

Stk. 10
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formandens – ved dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 11
Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 12
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægten.

Stk. 13
Skolens leder deltager almindeligvis i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Bestyrelsen kan fra gang til gang beslutte, at medlemmer af skolekredsen og forældrekredsen, kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, såfremt der foreligger saglige grunde herfor. En eller flere repræsentanter for skolens ansatte og en eller flere repræsentanter for elevrådet kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret med status af observatører med taleret. Ved behandlingen af enkeltsager, der vedrører skolelederen eller enkelte ansatte eller elever, kan bestyrelsen suspendere skolekredsmedlemmers, skolelederens og ovennævnte repræsentanters mødedeltagelse. Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og repræsentanter for elevrådet kan ikke overvære behandlingen af sager, som bestyrelsen har tavshedspligt om.

Bestyrelsens opgaver

§ 4

Stk. 1
Skolens leder ansættes af skolens bestyrelse. Skolens leder afskediges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Skolelederen har det fulde ansvar for den daglige pædagogiske ledelse af skolen.

Stk. 2
Efter samråd med skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastsat personale.

Stk. 3
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, størrelsen af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordningen, samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som den måtte ønske.

Stk. 4
Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler og at regnskabet underkastes revision i overensstemmelse med loven og andre retsregler om frie grundskoler. Bestyrelsen vælger revisoren.

Stk. 5
Skolens elevers forældre samt skolens fastansatte personale har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre og kan fastsætte nærmere regler for indsigten. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan ikke videregives.

Stk. 6
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den tilsynsførende og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn. Retningslinjerne for forældrekredsens tilsyn optages som bilag til denne vedtægt.

Stk. 7
Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til et møde, hvor forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og forældrerepræsentanter til bestyrelsen, jf. § 3, stk. 1.

Forældrekredsen

§ 5

Stk. 1
Forældrekredsen består af forældrene, der har forældremyndighed over deres børn, er værger for børn eller har børn i pleje, der er optaget som elever på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler mv., tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens § 38. dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed, jf. dog stk. 2.

Medlemskab af forældrekredsen er en ret og en pligt. Forældrene uden forældremyndighed kan tilhøre skolekredsen efter § 6.

Stk. 2.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelse af tilsynet, der optages som bilag 1 til denne vedtægt. Det påhviler bestyrelsen at tilse, at forældrekredsen varetager tilsynet efter de fastsatte regler.

Skolekredsen

§ 6

Stk. 1
Skolekredsen består af forældrekredsen, samt andre, der efter bestyrelsens godkendelse ønsker at følge og støtte skolens arbejde.

Stk. 2
Medlemskab af skolekredsen kan suspenderes og/eller ophæves af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab af skolekredsen kan indankes for generalforsamlingen, såvel af et mindretal i bestyrelsen som af den, som har modtaget afslag på optagelse eller er blevet frataget medlemskab.

Stk. 3
Skolekredsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Generalforsamlingen

§ 7

Stk. 1
Generalforsamlingen består af forældrekredsen og skolekredsens medlemmer, dog har kun forældrekredsens medlemmer stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. april i København. Bestyrelsen indkalder skriftligt til forældrekredsen og skolekredsen med mindst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til orientering
4. Fremlæggelse af budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Stk. 3
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med bl.a indkomne forslag lægges på hjemmesiden senest en uge før afholdelsen af generalforsamlingen, for så vidt at der er ændringer i forhold til første indkaldelse.

Stk. 4
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis tre stemmeberettigede ønsker det, ved skriftlig og hemmelig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller 1/3 af forældrekredsen og skolekredsens medlemmer ønsker det, og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal opgives.

Stk. 6
Der føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen underskrives af dirigenten.

Skolens drift

 • § 8

Stk. 1
Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved egendækning fx skolepenge for eleverne efter lov om friskoler og private grundskoler m.v., ved frivillige bidrag fra skolekredsens medlemmer og andre.

Stk. 2
Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og vil i passende omfang være at anvende til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte heraf.

Stk. 3
Det påhviler bestyrelsen at forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og at tage skyldige økonomiske hensyn og i øvrigt forvalte skolens midler, herunder tilskud fra staten, efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt efter denne vedtægt.

Stk. 4
Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med Lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v. som andre end skolen har rådighed over.

Stk. 5
Revisionen skal være afsluttet hvert år senest 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen. Alle bestyrelsens medlemmer underskriver det reviderede regnskab og en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Tegningsret

 • § 9

Stk. 1
Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Stk. 2
Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Vedtægtsændringer

 • § 10

Stk. 1
Ændringer i vedtægten kan gennemføres af et 3/5-bestyrelsesflertal efter indhentelse af en udtalelse fra generalforsamlingen. Vedtægtsændringer  er kun gældende hvis:

1) de indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen.
2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, 
3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift.
4) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen.

Skolens ophør

 • § 11

Stk. 1
Beslutning om nedlæggelse af skolen kan træffes af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige fremmødte stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst fire uger efter forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, hvor den kan vedtages med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer. 
Undtaget herfra er de tilfælde hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen.

Stk. 2
Hvis bestyrelsen vedtager likvidation af skolen, skal forældrekredsen umiddelbart herefter orienteres om bestyrelsens beslutning, beslutningen om nedlæggelsen og om grundlaget herfor. Det påhviler endvidere bestyrelsen at give Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. 

Stk. 3
Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den opløses.

Stk. 4
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens opløsning.
Det påhviler bestyrelsen at give forældrekredsen meddelelse om skolens opløsning umiddelbart efter vedtagelse af beslutningen og om grundlaget herfor.

Stk. 5
Mulige overskydende midler tilfalder med Undervisningsministeriets godkendelse skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. Det gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Godkendelse

 • § 12

Stk. 1
Vedtægtens bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold skal godkendes af Undervisningsministeriet.

Stk. 2
Vedtægten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med angivelse af formand og næstformand og i øvrigt efter friskolelovens bestemmelser.

Ændret og godkendt på bestyrelsens ordinære møde den 15. Januar 2019.

Godkendt på bestyrelsens ordinære møde den 8. januar 2013

Ændret på bestyrelsens ordinære møde den 17. Marts 2015

og herefter lagt på hjemmesiden den 18.marts 2015

Oktober 2018.

Ændret på bestyrelsens ordinære møde den 1. februar 2023

Bestyrelsesformand
Jacob Sørensen 
  

Næstformand
Juliana Roderigues-Andersen 
 

Bestyrelsesmedlem
Thomas Bugge
   

Bestyrelsesmedlem
Mie Odgaard 
 

Bestyrelsesmedlem
Sesse Trusell
     

Bilag 1

Forældrekredsens tilsyn

Stk. 1
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 2
Forældrene træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Tilsynet skal i øvrigt udøves efter de til enhver tid gældende bestemmelser herom i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 3
Tilsynet med elevernes standpunkter i dansk, regning/matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi varetages af en af forældrekredsen valgt tilsynsførende eller, såfremt tilsynsførende ikke vælges, af kommunalbestyrelsen (Borgerrepræsentationen).

Stk. 4.
Vælges tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Den tilsynsførende vælges af forældrekredsen på et møde som bestyrelsen indkalder. Mødet kan ligge i forbindelse med generalforsamlingen hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende. Senest 14 dage før mødet skal bestyrelsen afgive indstilling om, hvem der foreslås valgt som tilsynsførende, og den skal indeholde oplysninger om, at alle forældre har ret til at foreslå andre kandidater, hvilket kan ske på mødet. Bestyrelsen kan også oplyse om, at kommunalbestyrelsen kan varetage tilsynet.

Stk. 5
Den tilsynsførende henholdsvis kommunalbestyrelsen afgiver hvert år en skriftlig erklæring om det udførte tilsyn og om, hvorvidt skolens undervisning i dansk, regning/matematik og engelsk geografi, biologi og fysik/kemi skønnes at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen til skolens ledelse. Det påhviler skolelederen at offentliggøre erklæringen på skolens hjemmeside. Desuden kan erklæring fremsættes mundtligt på generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den tilsynsførende eller beslutter at overlade tilsynet til kommunalbestyrelsen, og for at forældrekredsen fastsætter retningslinier for dens eget tilsyn. I øvrigt virker tilsynet i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bilag 2

Bestyrelsens forretningsorden

Stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig selv i overensstemmelse med vedtægtens § 6.

Stk. 2
bestyrelsen afholder møde så ofte formanden – ved dennes forfald næstformanden – eller to medlemmer finder det fornødent.

Stk. 3
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet. Formanden kan bede skolelederen forestå indkaldelsen af mødet.
Alle bestyrelsesmedlemmer har ret til at kræve et punkt forhandlet på næstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

Stk. 4
Formanden og i dennes fravær næstformanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at der optages referat af møderne og at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Referatet fremlægges til godkendelse på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere.

Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens afgørende. I tilfælde af formandens forfald, næstformandens.

Made by Hjemmesider.dK