Bestyrelsen

Bestyrelsens Rolle, Ansvar og Kompetence

Bestyrelsen for Nørrebro Lilleskole består af syv forældre til elever på skolen, og har det overordnede ansvar for skolens drift, ledelse og økonomi. Den har den overordnede beslutningsret på skolen, i tæt samarbejde med skolederen. Skolelederen varetager skolens daglige ledelse, herunder fastlæggelse af skolens pædagogiske mål og principper.

Generalforsamlingen

Bestyrelsen vælges i forbindelse med skolens generalformsaling, i det hedder ”møde i forældrekredsen”. For at blive valgt skal man have forældremyndighed til en elev på skolen. På generalforsamlingen præsenterer bestyrelsen deres arbejde i det forgangne år og fortæller om fremtidige visioner og fokusområder for det kommende år. Derudover præsenterer de skolens økonomi på en let og gennemskuelig måde. Hvis generalforsamlingen vedtager forslag, er det bestyrelsen der skal sørge for at de bliver ført ud i livet.

Økonomi

Som overordnet ansvarlige for skolens økonomi er det bestyrelsen der fastsætter størrelsen af skolepengene, er ansvarlige for udarbejdelse af og opfølgning på skolens budget, samt at skolens penge anvendes sparsommeligt, produktivt og effektivt.

Personale

Bestyrelsen står for at ansætte skolens ledelse, skolelederen og vice-skolelederen, som står for den daglige ledelse af skolen. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for eventuel afskedigelse af personale og deltager som regel også ved ansættelsen af nye medarbejdere.

Møder

Bestyrelsen mødes 6 gange om året og diskuterer skolens udvikling, økonomi og eventuelle sager der er opstået og som kræver bestyrelsens stillingtagen. Bestyrelsen har tavshedspligt i forhold til de sager den behandler om elever, forældre og personale.  

Klager

Klager over forhold på skolen håndteres først og fremmest af de involverede teams og skolens ledelse. I tilfælde af at man som klager ikke er tilfreds med behandlingen af en klage afgjort af skolelederen, kan man rette skriftlig henvendelse til bestyrelsen, jævnfør proceduren for klager. Bestyrelsen vil i sådanne tilfælde træffe en endelig afgørelse, der ikke efterfølgende kan ankes.

Alle forældre til børn på skolen kan bede bestyrelsen om at behandle en sag. Hvert år justerer bestyrelse og skoleleder skolens Ansvars- og kompetenceplan som du kan se i her.

Generalforsamling

Generalforsamlingen rummer jf. lovgivning om frie grundskoler 2 møder, nemlig dels generalforsamlingen hvor formanden for bestyrelsen gennemgår årets gang i sin beretning, suppleret af skolelederens beretning, regnskabsaflæggelse og budgetgennemgang. Ministeriet krævede for nogle år siden at vedtægterne skulle ændres, således at det er bestyrelsen og ikke generalforsamlingen der godkender regnskabet og budgettet, hvorfor disse punkter kun er til orientering.

Efter generalforsamlingen er der møde i forældrekredsen – kaldet valgmøde, hvor bestyrelse og suppleanter vælges og hvor forældrekredsen vælger den eksterne tilsynsførende for det kommende år.

Af ovenstående årsager skal der foreligge 2 referater, nemlig referat fra generalforsamlingen og referat fra forældrekredsens valgmøde.

Bestyrelsesmedlemmer

Jacob Sørensen

Thomas Bugge

Asbjørn Lindsø Andersen

Amalie Martinus Hauge  

Juliana Rodriques -Andersen

Suppleanter

Mie Odgaard

Line Søndergaard Krabbe

Personale i bestyrelsen

Anja Szabo

Jeanne Pedersen

Eric Rodgers Veitch

Geert Ohlfsen-Bagge

Made by Hjemmesider.dK