Undervisningen

Undervisningen på Nørrebro Lilleskole lægger sig op ad formålsbeskrivelsen for folkeskolen, og tager udgangspunkt i fælles mål. Skolens ældste elever går til afgangsprøve.

Et bredt faglighedsbegreb

På NBL har vi øje for, at det at gå i skole kan og skal mere end at blive dygtig til de akademiske fag. Motivationen og muligheden for at dygtiggøre sig hænger uløseligt sammen med det sociale liv og det enkelte menneskes evne til på den ene side at indgå i forpligtende fællesskaber, og på den anden, at have kendskab til sig selv og til egne præferencer. Det kræver at man får mulighed for at afprøve sig selv og at der er rum til at fejle. I vores læringsbegreb, taler vi om de 4 søjler

  • den faglige søjle
  • den sociale søjle
  • den personlige/følelsesmæssig søjle
  • den kreative søjle

Vi ser den faglige progression som en ligelig udvikling af alle 4 søjler. På NBL underviser vi i de samme fag som i folkeskolen, men vi har også vores egne fag f.eks. kulturfag, der rummer historie, samfundsfag og religion. Dagen er skemainddelt i lektioner, men vi har ingen klokke, der ringer. Nogle undervisningsforløb er projektorienterede og tværfaglige, mens andre er kursusprægede.

Denne organisering mellem projekt og alment skemaundervisning/kursusforløb, samt periodevise emneforløb og andre aktiviteter på tværs af klasser og fag, sætter en god ramme for elevernes mulighed for udvikle sig inden for alle 4 søjler.

Den kreative søjle bliver understøttet af værkstedsundervisning, hvor der både arbejdes med musik, billedkunst og madlavning. Vi prioriterer mange ture ud af huset og bruger byen og dens mange tilbud aktivt, og vi har fokus på det sociale i form af bl.a. venskabsklasser og samarbejdsformer. Det personlige og følelsesmæssige stilladseres både i kraft af vores elevdemokrati med elevråd og udvalgsarbejde, såvel som individuelle og klassebaserede samtaler

Undervisningsmetoder

Undervisningen er organiseret på en måde, så vi laver skift i metoder, aktiviteter og strukturer. Vi har fokus på mindfulness og laver mindfuldhedsforløb i 4-9. klasse.

Arbejdsmetoderne varierer afhængigt af fag, men har som udgangspunkt det mål, at eleverne kan arbejde mere og mere selvstændigt, således at lærernes rolle ændrer sig i løbet af skoleforløbet fra styrende til vejledende og faciliterende. Vi har øje for, at eleverne er aktiv deltagende i undervisningen.

Lærerne drøfter årligt klassens årsplaner med forældrene på det førstkommende forældremøde i skoleåret, og de kan ses på vores hjemmeside. Årsplanerne evalueres i slutningen af skoleåret.

En beskrivelse af årsplanernes formål kan findes her

Formålet med undervisningens principper, med udgangspunkt i vores værdigrundlag, er at give det enkelte barn de bedste muligheder for at tilegne sig viden, færdigheder og arbejdsmetoder, der gør barnet i stand til at navigere i de rammer, som et moderne demokratisk samfund udgør. Det er vores mål, at eleverne efter endt skolegang besidder demokratisk handlekompetence, evner divergent tænkning, forstår og kan agere i mange forskellige samarbejdsflader og har praksisfaglige og skabende erfaringer – altså sammen med henblik på at fremme elevens alsidige personlige udvikling i konteksten af det forpligtende fællesskab, det lille som det store.

 

Emneuger

Vi afholder to årlige emneuger på NBL, hvor klasserne blandes på tværs as skolen. Formålet er at styrke det sociale liv på skolen, både samarbejdsmæssigt mellem elever, elever-lærere og lærer-lærer. Vi er optaget af både den enkeltes sociale kompetencer og gruppens kultur. Emneugerne er for at styrke det faglige og sociale fællesskab på skolen og vores fælles identitet. 

Studieture og lejrskoler

At rejse sammen udvider ens horisont og styrker fællesskabet. Alle klasser tager på lejrskole/studietur hvert år. Forældrene orienteres inden turen, og alle lejrskoler planlægges med et fagligt indhold, der har forbindelse med de temaer, projekter eller emneområder som klassen har arbejdet med i løbet af året. Vi forventer at alle børn deltager i lejrskoler og studieture. Der kan i undtagelsestilfælde dispenseres herfra efter nærmere aftale.

Det er gratis at deltage i lejrskolerne, da vi har valgt at tage udgiften over skolepengene. Dog skal man påregne lommepenge især til udlandsophold.

Evaluering af fagligt udbytte

Elevernes læse- og stavefærdigheder testes en gang om året fra 0.-2.kl., derefter testes elevernes kundskaber og færdigheder i dansk og matematik fra 3.-7.kl. og i alle obligatoriske prøvefag i 8.-9.kl.

Faglærerne evaluerer desuden årsplaner ved årets udgang.

Eleverne i overbygning har afklaringssamtaler fra 6.-9.kl. for at sikre elevernes faglig og social udvikling. Derudover, er der terminsprøver i 8. og 9. klasse med henblik på at alle elever har kendskab til de forskellige afgangsprøver og for at evaluere elevernes udbytte af undervisningen.

Afgangsprøver

9.klasse afsluttes med folkeskolernes afgangsprøve. De fleste af vores elever går enten videre i gymnasiet, på efterskole eller en anden form for ungdomsuddannelse. Eleverne følges af UU-vejledningen, der arrangerer praktikforløb og studie- og erhvervsvejledning med start i 6. klasse.

Prøveresultater, og elevernes videre færden i uddannelsessystemet

Se nedenstående link til karaktergennemsnit målt med andre skoler både lokalt og nationalt. https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/101132.aspx/

Og læs gerne mere på undervisningsministeriets hjemmeside om statistikken for, hvad elever, som afslutter deres grundskoletid på NBL, går videre med.

Link til overgang til anden uddannelse https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1981.aspx

Årlige begivenheder og traditioner

Hvert år fejrer vi nogle faste begivenheder:

  • Et julearrangement for børn og forældre
  • Fastelavn for alle elever samt kommende 0.klasse
  • Skolens fødselsdag for børnene
  • En forårsfest for børn og forældre.
  • Fælles arbejdsdag, arrangeret af forældrerådet

Fagplaner

Nørrebro lilleskole følger fælles mål i alle de fag, vi ikke selv har lavet en fagplan / undervisningsplan for. Vi føler ikke fælles mål i værkstedsfag, natur- og kulturfag, og du kan nedenfor læse vores fagplaner og formålsbeskrivelser for de tre fag.

Made by Hjemmesider.dK