Velkommen til Stjerneskuddet 2022-2023!

Her kan I få svar på diverse spørgsmål om vores kommende arbejde i Stjerneskuddet. Skulle I have spørgsmål, som I ikke kan finde svar på, så spørg endelig!

Vores fokusområder udover undervisning er:

 • De 4 søjler
 • Læring
 • Fællesskab og demokratiforståelse
 • Engagement
 • Udvikling
 • Selvværd
 • Trivsel og sundhed

Endvidere arbejder vi udfra en værdi holdning, der er beskrevet i vores begreb “de fire søjler”; det emotionelle, det fagfaglige, den socialt­faglige og den kreativt­faglige.

De fire søjler

I Stjerneskuddet arbejder vi i undervisningen og i hele skoletiden med det hele barn.

Skemaet er delt op i fag, hvor vi fokuserer på den fag­faglige undervisning​, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt­faglige, emotionelt­faglige og kreativt­faglige udvikling hos børnene. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt­faglige søjle:​
Vi arbejder blandt andet på følgende måde; gruppearbejde, klassens time, samarbejde mellem eleverne, fællesmøder, ture ud af huset, sociale lege, cooperative learning strukturer i undervisningen, klassens sociale regler mv.

Den emotionelt­faglige søjle:​
Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og hjælp til konflikthåndtering. Fokus på trivsel; individuelle elevsamtaler.

Den kreativt­faglige søjle:​
Vi arbejder med elevproducerede tekster, rollespil, teater, arbejdet med f.eks kreative tilgange i danskundervisningen, billedkunst i diverse emneuger og alternative uger.

Temaer
De overordnede temaer på hele skolen er “identitet”, “verden”, “kultur” og “videnskab”, som vi kommer til at arbejde med i løbet af de forskellige perioder.


Legegrupper

Opdragelse til fællesskabet er en vigtig del af skolens pædagogiske linje, da alle voksne og børn skal kunne omgås og have udbytte af indbyrdes samvær på mange forskellige relationer og organisationsformer. Konkret betyder det, at eleverne og de voksne skal lære hinanden at kende ikke bare på skolen, men også i de familiemæssige rammer. Det er vores erfaring, at de klasser, hvor forældrene kender hinanden og har det sjovt, også er de klasser der klarer sig bedst socialt. Derfor er legegrupper en obligatorisk del af vores pædagogik i 0.- 5.klasse. Lærerne har ansvaret for, at alle elever placeres i legegrupper, og forældrene påtager sig ansvaret for at bakke op om initiativet og skabe gode rammer for samvær i lege- grupperne. I Stjerneskuddet er det en tradition, at forældrene udarbejder legegrupper i samarbejde med klasselæreren.

Fælles-legegrupper

Ca. 5 gange om året laver vi sociale lege i fælles-legegrupper på tværs af klasserne i Stjerneskuddet. Dette gør vi for, at de blandt andet har mulighed for at lære hinanden rigtig godt at kende samt skabe relationer på tværs af klasserne. Vi tænker, at det danner et godt udgangspunkt for det videre gruppesamarbejde børnene bliver præsenteret for i blandt andet værksteder, alternative uger og emneuger.

Hvordan arbejder vi?
Vi har klasseundervisning i følgende fag; dansk, engelsk, matematik, naturfag, kultur og idræt.
I værkstedstimerne og i alternative uger arbejder vi på tværs af klasserne i Stjerneskuddet. Desuden samarbejder eleverne også løbende i større og mindre grupper samt arbejder individuelt, når det er mest hensigtsmæssigt.

Hvorfor arbejder vi sådan?
Al vores undervisning udspringer af skolens værdigrundlag om at arbejde med det hele menneske gennem ligelig vægtning af de 4 søjler: det fagfaglige, det socialt faglige, det emotionelt faglige og det kreativt faglige, som før beskrevet.

Vi arbejder mest klassevis, hvor eleverne skal være i deres alderssvarende klasse, for at de har en base og et tilhørsforhold til en lidt mindre gruppe elever.

I f.eks. vores alternative uger vil vi også arbejde i grupper på tværs af klasser, alder og køn, hvor der bliver taget hensyn til elevernes udviklingstrin, forskellige former for samarbejde og deres sociale kompetencer. Her i Stjerneskuddet arbejder vi på, at lære børnene “det at gå i skole”.

Hvad er værksted?

Værkstederne om onsdagen består af et modul med fællessang for hele Stjerneskuddet med Thea. Her lærer vi både gamle og nye sange, hvoraf nogle skal synges til husmøderne med hele skolen. Til foråret deltager vi i skolernes sangdag og øver derfor også en masse nye sange op til denne dag. Vi skal også øve os i at synge små kanoner, synge med bevægelser, snakke om teksterne og lære lidt om sangenes baggrund. Vi skal også lave forskellige sangøvelser, hvor vi prøver at arbejde med forskellige udtryk, og prøver hvordan man dirigerer. 

Andet modul foregår på mindre hold. Her deles hver klasse i 3 hold, der blandes på tværs af 0. og 1.klasse og 2. og 3. klasse. I løbet af skoleåret besøger holdene 6 forskellige værksteder, som alle arbejder praktisk/musisk med at skabe og bruge hænder, krop og hoved til at blive klogere på sig selv om omverdenen. Det er voksne fra Stjerneskuddet og Galaksen, der har de 6 værksteder, som børnene besøger i samme rækkefølge, startende forskellige steder:

Thea – musik, Mie – krop, Anja – NUT (Natur/udeliv/teknologiforståelse), Glika – mad, Helene – billedkunst, Ilham – ArtHvad er Kulturfag?

Udover de almindelige skoletimer, har vi det vi kalder Kulturfagstimer​, hvor vi arbejder med emner, som indeholder flere fag på en gang. Kulturfag rummer fagene historie, religion og samfundsfag. Det vil variere fra forløb til forløb hvilket/hvilke fag, der er i fokus. Emnerne for i år kan findes under årsplaner.

Vi benytter også kulturtimerne til at have fokus på klassernes trivsel.

Hvad er naturfag?

I naturfag arbejder vi også med emner, som indeholder flere fag på en gang.

Naturfag rummer fagene; biologi, natur/teknik og geografi.

Emnerne for i år kan findes under årsplaner.

Hvad er alternative uger?

I løbet af skoleåret har vi nogle alternative uger. I disse uger arbejder klasserne på tværs i Stjerneskuddet. Følgende uger er alternative uger/dage:

Uge 33: Alternative dage mandag, tirsdag og onsdag
Uge 41: Emneuge på hele skolen
Uge 48: Alternativ uge – juleuge
Uge 6: Alternative dage – onsdag, torsdag og fredag
Uge 15: Emneuge på hele skolen
Uge 20: Lejrskole og overnatning
Uge 24: Alternativ uge
Uge 25: Alternativ uge + klasselærerdage torsdag og fredag

Programmet for uge 33 er flg.:

Mandag 14/8-23 kl. 8.30 – 12.00:

 • Velkommen til den nye 0.kl. – de møder kl. 9.00
 • Velkommen tilbage fra sommerferien
 • Vi spiser fælles morgenmad i klasserne
 • Lave navneskilte til din egen kasse

Tirsdag 15/8-23 kl. 8.30 – 14.00:

 • Hele stjerneskuddet laver portrætter, som skal pynte i klassen

Onsdag 16/8-23 kl. 8.30 – 12.00:

 • Stjerneskuddet tager på tur i værkstedstimerne til Flyverlegepladsen

Hvornår er der forældremøder og skole-hjem-samtaler?
Forældremøderne i Stjerneskuddet bliver afholdt torsdag d. 31/8-23 kl. 16-18
og et d. 18. april.

I 0. klasse afholdes der skole-hjem-samtaler 9/1-24 + 16/1-24
I 1. kl. afholdes de 23/1-24 + 30/1-24
I 2. kl. afholdes de 6/2-24 + 20/2-24
I 3. kl. afholdes de 27/2-24 + 5/3-24

Lejrskole og overnatning
0. kl. holder overnatning på skolen d. 16/5-24 – 17/5-24
1. – 3. kl. har lejrskole-uge i uge 20, men det er ikke besluttet endnu de endelig datoer ej heller hvordan de skal på lejrskole. Nærmere info følger.

Hvad er Emneuger?
To gange om året har vi emneuger; uge 41 + 15, hvor vi arbejder på tværs af alle klasser på skolen.

Hvad er klassens time og fællesmøder?
Det er vigtigt at blive hørt og få diskuteret emner, som er vigtige for trivslen i klassen og den enkeltes ve og vel.

Derfor afholdes der klassens time i klasserne, når det passer ind og vi finder behov for det. Vi holder også fællesmøde for hele Stjerneskuddet, hvor vi ligeledes diskuterer vigtige emner, laver fællessang, leger eller informerer børnene om vigtige beskeder – dette holder vi 4 gange om året.

Hvem er de voksne i Stjerneskuddet?

0. kl.:
Thea; klasselærer + dansk + matematik + engelsk + kultur
Mie: idræt
Andrew: støtte idræt
Glika: science + værksted
Ilham: Støtte + Galaksevoksen

1. kl.:
Helene; klasselærer + dansk + kultur + værksted
Glika; science + værksted
Thea: Engelsk
Mie; idræt og Matematik
Ilham; værksted
Ellen: Galaksevoksen

2. kl.:
Mie.; klasselærer, dansk, kultur, idræt
Helene; matematik, værksted, engelsk
Ilham; værksted
Glika: Science + værksted
Mads: Galaksevoksen

3. kl.:

Anja H: Klasselærer, dansk, kultur, værksted

Victor: Matematik
Thea: Engelsk
Andrew: Galaksevoksen

Hvor står lektierne?

Som udgangspunkt får eleverne ikke lektier for i Stjerneskuddet, men hvis de ikke bliver færdige med deres opgaver i klassen, kan det ske, at de får lektier for, dog får de aldrig lektier for i ukendt stof. Hvis eleverne får lektier for, vil de stå på skolen hjemmeside under fanen “lektier” under den pågældende klasse og/eller i ugeplanen.

Ugeplaner og månedsbrev
Hver uge lægges der ugeplan på hjemmesiden. Her kan man se hvilke fag børnene har de forskellige dage. Indholdet i fagene vil være beskrevet ganske kort.
Sidst på måneden vil der blive lagt et månedsbrev op fra hver klasse, hvor man kan læse om aktuelle ting i klassen såsom ture, trivsel og klassens sociale liv.

Hvad skal der være i skoletasken?

Der skal en solid madpakke og en 10’er madpakke med i skoletasken, som kan holde til en hel skoledag. For hvis hjernen skal arbejde på højtryk, har den brug for en masse energi! Slik, sodavand, tyggegummi o.lign. er ikke tilladt på skolen kun ved særlige lejligheder fx. fødselsdag el. lign.. Har man det med til hverdag, bliver det smidt ud.

Eleverne skal medbringe penalhus​, hvor de har blyanter, farver, viskelæder, lineal, vinkelmåler og blyantspidser.

Hvad er dukseordningen?

Når eleverne har fri kl.14, stopper vi undervisningen kl.13.30, så duksene kan komme til. Imens får resten af klassen en aktiv pause i gården til kl.13.50. Efterfølgende går eleverne op og bliver krydset ind i Galaksen. Når eleverne har fri kl.12.00 dukses der i pausen.

Duksene er sammen i små hold på fire, hvor de skiftevis sørger for at feje klassen og tørre borde af mv. Herefter giver deres Galakse-voksne point for, hvor godt arbejdet er udført. Pointene tælles op sidst på skoleåret og vinderklassen får en hyggeudflugt i præmie. Vi forventer, at alle eleverne deltager, når det er deres tur.

Hvorfor er forældrearrangementer så vigtige?

For at samarbejdet og sammenholdet mellem børnene skal være godt, er det vigtigt, at forældrene også kender hinanden. Vi inviterer jer derfor til forældrekaffe ​3 morgener i løbet af skoleåret. Forældrekaffe er et slags åbent hus arrangement, hvor I kan få mulighed for at lære de andre forældre og børn lidt bedre at kende og se forskellige udstillinger af, hvad vi laver i Stjerneskuddet.

Datoer for forældrekaffe;

Da Stjerneskuddet i år rummer 0. – 3. klasse har vi valgt at fordele dagene, så man som forældre blot skal komme til to forældrekaffe på et år.

Mandag d. 11/9 2023 kl. 8.30 – 9.30 for 0. + 2. kl.
Mandag d. 30/10 2023 kl 8.30-9.30 for 1. + 3. kl.
Mandag d. 26/2 2024 kl. 8.30 – 9.30 for 0. + 1. kl.
Mandag d. 27/5 2024 kl. 8.30 – 9.30 for 2. + 3. kl.

Hvordan og hvornår kan lærerne kontaktes?

I kan kontakte lærerne på nedenstående mail og på telefon efter aftale med klasselæreren.

De fleste informationer ligger på skolens hjemmeside under de forskellige klasser. Vi forventer, at man som forældre holder sig opdateret om lektier, ugeplaner, kalenderen, månedsbreve mv.

Har man ikke mulighed for det, forventer vi at få besked, så I kan få informationen på anden vis.

Undervisningen starter kl. 8.30 og det forventes, at forældre siger farvel inden timen starter. Når man går i 0. klasse skal man øve sig på at sige farvel i “Kiss and fly-zonen”.

Lærerne kan kontaktes fra 8.20 – 8.30, da vi er at finde i klasserne.

Lærerne kan dog også kontaktes på nedenstående;

Vær dog opmærksom på at sygdom skal ringes ind til kontoret inden kl. 8.15 på telefon 35354501.

Line: line@norrebro-lilleskole.dk
Tlf.nr.: 5366-8860

Ilham: ilham@norrebro-lilleskole.dk
Tlf.nr.: 6054-1551
(0. klasses Galakse-voksen)

Glika: glika@norrebro-lilleskole.dk
Tlf.nr.: 5037-0615

Richard: richard@norrebro-lilleskole.dk
(3. klasses Galakse-voksen)
Tlf.nr.: 5276-5725

Anja H.: anja@norrebro-lilleskole.dk
Tlf.nr.: 4124-7214

Niels: niels@norrebro-lilleskole.dk
Tlf.nr.: 20646426

Mads: mads@norrebro-lilleskole.dk
(1. klasses Galakse-voksen)

Andrew: andrew@norrebro-lilleskole.dk
(2. klasses Galakse-voksen)

Ellen: ellen@norrebro-lilleskole.dk

Vi glæder os til et spændende skoleår og et positivt og konstruktivt samarbejde med jer og jeres børn!

Med venlig hilsen
Stjerneskuddets lærere

Made by Hjemmesider.dK